ולמשרמ / תיאופר תימטוח
Marshmallow
(Althaea officinalis)

לדגה האנ יתנש-בר חמצ תימטוחה
.לבת יבחרב ץופנו םיחל םירוזאב
רשא ,םילועבג רפסמ אשונ חמצה
ןכו רתויו םירטמ 2 ךרואל םיעיגמ
.םיקומע םישרוש
םירציימ ולמשרמה תוירכוס תא
תימטוחה שרושמ 
ןדעמ קריל תימטוחה הבשחנ רבעב
םישמשמ םילעה .םילשובמ וא םייח ,םילעה תא לוכאל ןתינ
םהיתווצקבו םילעב םישמתשמ תפרצב .םיקרמ תכמסהל 
ןיא םילעב יחמצה רירה תלוכת בקע .טלסל קריכ םיריעצה 
ןוזמב םהב שומישב םיזגהל 
רחא קרי לכ ומכ ,לשובמ וא יח ,לוכאל ןתינ שרושה תא
רועה ךוכירל םייטמסוק םירישכתב שמשמ שרושה
(Glue) קבד ןיכהל ןתינ לשובמה שרושהמ
תוכלו םיעבצ תיישעתב שמשמ (Seed oil) םיערזה ןמש


לודיג יאנת
האלמ שמש
היירופ עקרק הפידע .החולמ עקרק הזב ,עקרק יגוס ןווגמ
הרקב דימע חמצה
ידי-לע םירפומו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
ומצע תא תורפהל יושע חמצה .םירובד 
שחרתת הטיבנה .ביבאב םדקומ עורזל שי) םיערזמ יובירה
שרוש ירוחיי וא ביבאב הקולח ידי-לע ,(םימי 8 ךות 


תיאופר תוליעפ
.הילעבו היחרפב ,תימטוחה ישרושב םישמתשמ
םישביימו תוחפל םייתנש ןב חמצמ ,ויתסב םיפסוא שרושה תא
.דיתעב שומיש ךרוצל

םשל םשבייל ןתינ .החירפה ינפל רצק ןמז םיפסוא םילעה תא
.ידיתע שומיש

,לזרב םג הב שי ,ץבא ,ןדיס ,A ןימטיוב הרישע תימטוחה
.(8%) םיביסו (10%) ןובלח ,תומימחפ ,B ינימטיו ,דוי ןכו ןרתנ
.ןיטקפ 11%-ו (1)יחמצ ריר 11% ,ןלימע 37% שי שרושב

תימטוחה תונוכת
(2).הצמוח תרתוס
.תנתשמ
.(הלק) תלשלשמ
(1).לועיש לע הליקמ
(1).רועה תא העיגרמ
(1).םייניש באכ העיגרמ


יחמצ רירב םירישע (םייתנש-הנש תב) הריעצ תימטוח ישרוש
,תונוילעה המישנה יכרדב תויעבב לופיטל הבוט איה ךכיפלו
(1) .לועישבו ןורג יבאכב

...ב לופיטל תשמשמ תימטוחה
(1).המתסא(1).טיכנורב

...רוע תויעבב לופיטל תשמשמו לוכיע תויעב לע הליקמ איה
(1).(Abscesses) תוסרומ(1).תויוחיפנ


לועיש דגנ הפורת ןיכהל םיאפור וגהנ 19-ה האמב
םע תימטוחה ישרוש ץימ תפצקה ידי-לע םידליב
וגהנ התוא תפצקמ תלבק דע רכוסו הציב ןובלח
.הירכוסכ לקמ ביבס תושקהל

םידלי ברקב תירלופופ התשענ ולמשרמה תיירכוס
.הז ךרוצל תימטוח הת שמשמ הינמרגב .םירגובמו...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
.הפוכת הנתשה.ןתשה תיחופלד תקלדתימטוח הת

לפסב שותכ תימטוח שרוש תיפכ דע תיפכ 1/2 ולשב
.תוקד 15-כ ךשמב ,םימ

םילעהו םיחרפהמ םיניכמ ותוא רשא תימטוח הת
םיישקמ םילבוסה ולאל שמשמ ,חמצה לש םישביה
.םילזונ תעילבב
.ןתשה יכרד תכרעמ תאו ןורגה תא עיגרמ התה


סורפ תימטוח שרושמ םיניכמ ןתוא (תומיעט) תולולג
...ב לופיטל תושמשמ ,םיסעולו שבוימו
.ףיעסה תקלד(2).הביק-יביכ


...ב לופיטל תשמשמ שרושה תועצמאב תינוציח השיבח
.םיקרח תוציקע
.רוע תוקלד
.םירבש
.תולבח
.םיעקנ
.םירירש באכ


םינונימ

(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה תוצלמה
...ןה תויברימה הכירצה תויומכ יבגל
.םויב םרג 6 :שרושהמ פוריס
.ימעפ-דח ןפואב םרג 10 :ילרוא יוריג וא שבי לועישל 
.םויב םימעפ 3 ,רק יוצימב ,םרג 5 דע 2 :שבוימ שרוש
,ל"מ 5 דע 2 ,25% לוהוכלאב 1:1 סחי :תילזונ תיצמת
.םויב םימעפ 3 
.ליגר החשמ סיסבב ןוחט שרוש 5% :החשמ
רדחה תרוטרפמטב ,'ג 10 דע 3-ל םירק םימ ופיסוה :הת
.קד גיראל דעבמ וננס םויסב .תוקד 30 ךשמב ושחבו 
.25% (Ethanol) לונתא םע 1:5 סחיב ובברע :הסימת
.םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 15 דע 5 ותש 

תורהזא
,תימטוחב שומישה רצוי התוא ,הביקה תונפד יופיצ תלועפ
.תורחא תופורת תגיפס עונמל הלולע 
.הימקילגופיהל תופורת תלועפ םיצעהל הלולע תימטוחה
.םייעמ תויעבמ םילבוסה ולא לע רוסא תימטוחב שומישה
תלועפל עירפהל הייושע תימטוחה ,תנתשמ התויה בקע
ינפל ,אפורב ץעוויהל שי ןכל ,תופסונ תופורת רפסמ 
.חמצב שומישה 

.