יוטנ ץיצמח
Wood Sorrel
/ Cape Sorrel
/ Bermuda Buttercup
/ Buttercup Oxalis
(Oxalis pes-caprae)

,םיציצמח יגוס ןווגמ םייק
הלכו ןבלב ךשמה ,בוהצמ
.לוגסו םודאב

.מ"ס 30 דע הבוגל אשנתמה יתנש בר חמצ אוה יוטנה ץיצמחה
.הקירפא םורדב ורוקמ
.לפוקמ בל תרוצ וילע תשולשלו הרצוצח יומד ץיצמחה יחרפ

קלחכ לוכאל ןתינ ,םילעהו תעקפה תא
.תוקרי טלסמ 
ןומיל חלמ תקפהל שמשמ ץיצמחה
.(Oxalic acid) תילסקוא הצמוחו לודיג יאנת
רירקו לצומ רוזיאב לודיגל דחוימב םיאתמ יוטנה ץיצמחה
םילע תיבובקרב הרישע עקרקב דחוימב בוט חתפתו אוה
הניגב האנ יולימ חמצ הווהמ ץיצמחה
תוינדאב לודיגלו ןגב םיילוש חמצ ,העלסמל םיאתמ אוה
לירפא דעו רבמבונ םישדוחה ןיב חרופ ץיצמחה
ףונה ןוויגל ףיסוי םיחישו םיצע תחת וא ביבס ומוקימ
ויוביר בקע .תויעקפו תויעקרק תת תוחולשמ השענ יובירה
!הטילש לככמ תאצל לולע אוה ,ריהמה ימצעה תיאופר תוליעפ
.םישבוימה םילעבו םיירטה יוטנה ץיצמחה ילעב םישמתשמ

ץיצמחה תונוכת
םייעמב תומיסח חותפל רזוע
איקהל ךרוצה לע רבגתהל רזוע
םד רהטמ
ןובאית ררועמ
השלח הביק קזחמ

...ב לפטל רזוע ץיצמחה ימב רוגריג
םומידהפ יביכ


...שמשמ םימב ץיצמחה ילעמ הרשמ
(Scurvy) הנידפצב לופיטל
C ןימטיוב רוסחממ תעבונה 
ןתשמ
תורירק תשוחת הרשמ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
תוננטצה
ןתש ןתמב תוערפה
םד תלערהמ הובג םוח
הלוחה ןואמיצ הוורמ


תורהזא
קיזהל הלולע ,ץיצמחב ורוקמש ,הקשמב תילסקואה הצמוחה
...מ םילבוסל
תינורגיש םיקרפמ תקלדהרגדופ / טואג


...ןטק ץיצמח ואר

.