(יוטנ) ץיצמח
Cape Sorrel
(Oxalis pes-caprae)

.לוגסו םודאב הלכו ןבלב ךשמה ,בוהצמ ,םיציצמח יגוס ןווגמ םייק
.מ"ס 30 הבוגל אשנתמו יתנש בר חמצה
.הקירפא םורדב יוטנה ץיצמחה רוקמ
וילע תשולשלו הרצוצח יומד םיחרפה
.לפוקמ בל תרוצ
 


.תוקרי טלסמ קלחכ לוכאל ןתינ ,םילעהו תעקפה תא
תילסקוא הצמוחו ןומיל חלמ תקפהל שמשמ ץיצמחה
.(Oxalic acid)   
 


לודיג יאנת
...ץיצמחה 
עקרקב דחוימב חלציו רירקו לצומ רוזאב לודיגל םיאתמ
.םילע תיבובקרב הרישע    
.הניגב האנ יולימ חמצ שמשמ אוה
םיילוש חמצ ,העלסמל םיאתמ אוה
.תוינדאב לודיגלו ןגב    
.ץיקה ישדוחב חרופ
.ףונה ןוויגל ףיסומ םיחישו םיצע תחת וא ביבס ומוקימ
ויוביר בקע .תויעקפו תויעקרק תת תוחולשמ השענ יובירה
!הטילש לככמ תאצל לולע אוה ,ריהמה ימצעה    
 


תיאופר תוליעפ
.םישבוימבו םיירטה םילעב םישמתשמ
...ץיצמחה תונוכת
.איקהל ךרוצ לע רבגתהל עייסמ .םד רהטמ
.םייעמה יכרדב תומיסח חותפל רזוע .השלח הביק קזחמ
.ןובאית ררועמ

...ב לפטל רזוע ץיצמחה ימב רוגריג

...שמשמ םימב םילעה הרשמ
(Scurvy) הנידפצב לופיטל .ןתשמ
.C ןימטיוב רוסחממ תעבונה .תורירק תשוחת הרשמ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
.תוננטצה .םד תלערה בקע הובג םוח
.ןתש ןתמב תוערפה .הלוחה ןואמצ תא הוורמ

תורהזא
קיזהל הלולע ,ץיצמחב ורוקמש ,הקשמב תילסקוא הצמוח 
...מ םילבוסל