תושדח - תויצומח
Cranberries - News

הביק-יביכל הקיטויבורפו תויצומח
תויצומח ןוסחיא
הקיטויביטנאל תוותשמ תויצומח
תרכוסה ילוח תלעותל תויצומח
תויצומחב םינינאיצותנא
ןתשה תכרעמל תויצומח ןונימ
תוריהמב לעופ תויצומח ץימ
תינומרעל תוליעומ תויצומח
תוריעצב םימוהיזו תויצומח ץימ
בלה ןעמל תויצומח ץימ
ןימה ירבא ספרה דגנ תויצומח
םיינישה תואירבו תויצומח
תויצומח ץימל עגונב הרהזא
םייעמ תוקלד דגנ תויצומח ץימ
תששע תוענומ תויצומח
HDL לורטסלוכ לידגמ תויצומח ץימ
םיביכ ימרוג םיקדייח דגנ תויצומח
ילאריו-יטנא אוה תויצומח ץימ
טשווה ןטרס דגנ תויצמוח תיצמת


...תויצומח ואר

  2003 סרמ
בלה ןעמל תויצומח ץימ
ךשמנ רשא ,ב"הרא הינבליסנפ University of Scranton-ב רקחמ
לע םינוש תוריפ לש יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה תא ןחבו םישדוח 3
תייתש יכ אצמ ,הובג טעמ לורטסלוכמ ולבסש הדימעה ליגב שיא 28
ןוכיס תיחפהל היושע םויב ,תויצומח ץימ 27% ליכהש ,לייטקוק תוסוכ 3
בוטה לורטסלוכה לש םתמר תאלעהל תודוה ,40%-ב בל-תלחמל
תאלעהו (בל-תלחמל ןוכיסב 40% תב הדיריל ךרע הווש אוהש) 10%-ב
םג עייסמ הז לייטקוק םירקוחה ירבדל .םדב םיטנדיסקוא-יטנאה תמר
.ןטרסו הביק-יביכ תעינמב

ScienceDaily/American Chemical Society


2004 רבוטקוא
ןימה ירבא ספרה דגנ תויצומח
יאנתב רקחמב ,ןאווייט Kaohsiung Medical University-ב םירקוח
ספרהל יארחאה סוריוה דגנ םירזוע תויצומח-ילע יכ ואצמ ,הדבעמ
.HSV-2 virus יורקה (Genital Herpes) ןימה ירביא
(Proanthocyanidin A-1) ןידינאיצותנרורפה תא ודדובש ,םירקוחה
יאתל םיסוריוה תרידח לע השקמ אוה יכ וליג ,םישבוימה םילעב יוצמה
.םתוברתה תא טאמו םיפוק לש הילכ

Journal of The Science of Food


2004 רבמצד
םיינישה תואירבו תויצומח
(British Dental Health Foundation) ןשה תואירבל תיטירבה ןרקה
םייניש ןובקר תעינמב עייסמ תויצומח ץימ יכ תרמואה הזרכהב האצי
.םייכינח תלחמו
הליגש University of Rochester-ב רקחמ לע תססבתמ וז העדוה
.קאלפ תריציו םיינישל םיקדייח לש םתודמציה תא ענומ תויצומח ץימ יכ
תא ליבגהל ףידע תויצומחה לש הלודגה םתויצמוח ללגב םהירבדל
.תויצומח תוליכמה םייניש תוחשמ ועיפוה הנורחאל .תוחוראל םתכירצ

Cranberry Institute’s Second Biennial Cranberry Health
Research Symposium


2004 רבמצד
תויצומח ץימ תכירצל עגונב הרהזא
יכ ריהזמ ב"הראב Committee on Safety of Medicines ןוגריא
(Warfarin) ןירפרוו םדה תללדמ הפורתב םילפוטמה םישנא לע
לש םתומ תובקעב תמסרפתמ וז הרהזא .תויצומח ץימ תותשל אל
תייתשו השירק ידגונ תליטנל רשק ךכל היה יכ םירעשמו םישנא 2
.ימינפ םומידמ האצותכ ,תוריפ ץימ

Financial Times Information Limited


2005 ינוי
םייעמ תוקלד דגנ תויצומח ץימ
יאנתב ךרענש ,ב"הרא קרוי-וינ ןילקורב St Francis College-ב רקחמ
(Gut Infections) םייעמ תוקלד ענומ תויצומח ץימ יכ הליג ,הדבעמ
םייעמהו הביקה תכרעמב םייוצמה םיסוריו ידי-לע תומרגנ רשא
לש םתודמציה תעינמל תודוה תאז ,(Gastrointestinal Viruses)
.םימודאה םדה-יאתל םיסוריו

סוריו-הטור ינז רפסמ לע תויצומחה ץימ תעפשה תא ונחב םירקוחה
םהירבדל .םיזיע לשו םיפוק לש םייעמב םיצופנ רשא (Rotavirus)
,תויצומחה ץימב םייוצמה םינינאטו םידיאונובלפ םה ךכל םיארחא
.תילאירטקב-יטנא העפשה ילעב םה יכ םימדוק םירקחמב וארה רשא

American Society for Microbiology meeting in Atlanta


2006 ילוי
תששע תוענומ תויצומח
תוינצומחב םייוצמה (Myricetin) ןיטצירימו ןיטצרווק םידיאונובלפה
- םיינישה ינפ לע םיקדייחה דבור לש ותווהתה תא םצמצל םילגוסמ
.(Caries) םייניש ןובקיר/תששע לשו - (Plaque) קאלפ

תויצומח תיצמת יכ וליג ב"הרא University of California ירקוח
(Streptococcus Mutans) סוקוקוטפרטס יקדייח לש םתוקבדיה תענומ
ולא םידיאונובלפ ינשמ ג"קמ 250 הליכמה הסימתש ררבתה .םיינישל
זרפסנרטטליזוקולג ימיזנא לש םתוליעפ תא תענומ רטיל-ילימ 1 לכל
קאלפ לש ותווהתהל םירושקה ,(Glucosyltransferase Enzymes)
.55%-כב ,םיינישה ינפ לע

84th General Session of the International Association
for Dental Research


2006 רבוטקוא
HDL לורטסלוכ תמר תא לידגמ תויצומח ץימ
ןחב רשא ,51 עצוממ ליג ינב םינמש םירבג 30 ופתתשה וב ,רקחמ
הליג HDL בוטה לורטסלוכה תמר לע תויצומח ץימ לש ותעפשה תא
םוי ידמ (ובצלפ) רחא ץימב לוהמ תויצומח ץימ לפס תייתש יכ
תלפכה .8%-ב HDL לורטסלוכה תמר תא הלידגה תועובש 4 ךשמב
.HDL-ה תמר תא הלידגה אל םויב םילפס 2-ל ץימה תומכ

ןירפרוו הפורתה תא םילטונה םילפוטמ לע יכ םיריהזמ םירקוחה
רבדהש ןוויכ תויצומח ץימ לש תולודג תויומכ תותשל אל (Warfarin)
.הפורתה לש התוליעפ לע עיפשהל לולע

British Journal of Nutrition


2007 ינוי
םיביכ ימרוג םיקדייחב תומחול תויצומח
ןתביק רוהיטב הקיטויביטנא לש התוליעפ תא קזחל יושע תויצומח ץימ
םימרוגה (Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה יקדייחמ םישנ לש
.(Gastric Cancer) הביקה ןטרסלו םיביכל

אצמנ ,תולפוטמ 177 ופתתשה וב ביבא-לת תטיסרבינואב ,רקחמב
הקיטויביטנא תליטנ לש עובש רחאלו ךלהמב תויצומח ץימ תייתש יכ
וז העפות םירבגב יכ ןייצל שי .10%-כב םיקדייחה תדחכה תא הריבגמ
תעינמ איה תויצומחה ץימ לש הז ורשוכל הרישיה הביסה .התפצנ אל
.םייעמהו הביקה תכרעמבו ןתשה תכרעמב ,הפב םיקדייחה תזיחא

Food Research & Molecular Nutrition


2007 רבוטקוא
תוילאריו-יטנא תונוכת לעב תויצומח ץימ
ונחבש ,ב"הרא קרוי-וינ Mt. Sinai School of Medicine-ב םירקוח
תויצומח ץימ יכ םיחוודמ ,םינוש תוריפ יצימ לש ילאריו-יטנאה םחוכ תא
תא ןכו T4-ו Bacteriophages T2 יסוריו לרטנמ קושב רכמנה
ןה שי תויצומחה ץימל םירקוחה ירבדל .Simian Rotavirus SA-11
.תוילאריו-יטנאו תוילאירטקביטנא תונוכת

יסוריו דגנ תויצומחה ץימ לש תילאריו-יטנאה ותעפשה יכ ררבתה
לש םהיתעפשה .ןונימב היולתו הריהמ איה Bacteriophages T4
ויה T4-ו T2 לש םתוליעפ תנטקהב תוילוכשאה ץימו םיזופתה ץימ
.המאתהב זוחא 35-ו 25

Phytomedicine


2008 ראוני
טשווה ןטרס דגנ תויצמוח תיצמת
טראב תנומסתל ןוכיס םצמצל היושע תוקריו תוריפ לש תרבגומ הכירצ
רשבמ ןמס הווהמה (Barrett's Eesophagus/Barrett's Syndrome)
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרס ינפ
(Acid Reflux) יטשוו יתביק סקולפר אוה טראב תנומסתל םרוגה
רשא (Gastroesophageal Reflux Disease - GERD) םג יורקה
.הלעמו 50-ו 40 ינבב בורל שחרתמ
רשא תויצומח תיצמת יכ ואצמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
לש התוטשפתהה תאו לודיגה תא תאכדמ ןידינאיצותנאורפב הרישע
טשווה לש (הטולב תמקרב ןטרס) המוניצרקונדא
ג"קמ 50 זוכירב תיצמת .םדא-ינבב (Esophageal Adenocarcinoma)
טשווה ןטרס יאת לש תנכותמ םיאת תומ תרבגהל המרג רטיל-ילימל
.43.6%-ב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ינוי
םידליב הביק-יביכ דגנ הקיטויבורפו תויצומח
םידלי 271 ופתתשה וב ,הלי'צ וגאיטנס University of Chile-ב רקחמ
סוליצבוטקל ןזמ הקיטויבורפ וא תויצומח ץימ יכ אצמ 16 דע 6 ינב
םתביק תא םירהטמ (Lactobacillus johnsonii La1 - La1) יינוסנו'ג
רשא (Helicobacter Pylori) ירוליפ רטבוקילה יקדייחמ םידלי לש
הביקה ןטרסלו (Gastritis) הביקה תקלדל ,הביק יביכל םימרוג
תיטגרניס תענומ העפשה האצמנ אל .(Stomach/Gastric Cancer)
.דחי ולא םיעצמא ינשב שומישה לש (תיפרצמ)

Nutrition


2008 רבמטפס
תויצומח ןוסחיאל םיילמיטפואה םיאנתה
Atlantic Food and Horticulture Research Centre-ב םירקוח
לש ןוסחיא ןמז תכראהב עבוקה םרוגה יכ וליג הדנק היטוקס הבונ
ךיראהל וחילצה םירקוחה .הרוטרפמטה אלו תוחלה וניה תויצומח
6 דע ,זוחא 98 דע 75 תב תוחלב ,תויצומחה לש ןוסחיאה ןמז תא
.ןהיתונוכתו ןתוירט לע הרימש ךות םישדוח

HortScience


2008 רבמצד
ןתשה תכרעמב םימוהיז יבגל הקיטויביטנאל תוותשמ תויצומח
תויצומח תיצמת יכ אצמ הינטירב University of Dundee-ב רקחמ
(Trimethoprim) םירפותמירט הקיטויביטנאה םע דחי שמשל היושע
ןוויכ ,תורגובמ םישנב ןתשה תכרעמב םימוהיז לש םתעינמ םשל
םילבגומ תונורתיו יאוול תועפות רפסמ שי הדבל הקיטויביטנאלש
.תויצמוח תיצמתב שומישל סחיב
םילופיט ורבע רשא םישנ 137 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב
.רקחמל ומדקש םישדוחה 12-ב הקיטויביטנא לש םיגוס רפסמב

Journal of Antimicrobial Chemotherapy


2009 ילוי
תרכוסה ילוח תלעותל תויצומח
,שיא 13 ופתתשה וב ,ב"הרא ורובלדימ Ocean Spray תרבחב רקחמ
תוקתוממה תושבוימ תויצומחב עייתסהל םייושע 2-גוס תרכוס ילוחש אצמ
ןהש ךכב םייתנוזת םיביס לש תלדגומ תומכ ןהבו תתחפומ רכוס תומכב
.ןילוסניאל תרפושמ הבוגתו תרפושמ תימקילג הבוגת םילוחל הנקפסת

FASEB Journal


2010 יאמ
הכומנ תיגולויב תונימז ילעב םה תויצומחב םינינאיצותנא
םינינאיצותנאה יכ הליג ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמ
םהש המרה ךא ,ףוגב ךומנ הגיפס רשוכ ילעב םניה תויצומח ץימב
ףוליח תניחבמ תואירבה לע הבוטל עיפשהל ידכ הב יד םיקפסמ
.םינג לש םתואטבתבו אתה לש םירמוחה
םילבוס רשא 62 עצוממ ליג ינב םיבדנתמ 15 ופתתשה רקחמב
תויצומח ץימ ,יליל םוצ רחאל ,תותשל ולביק רשא ,תילילכ בל תלחממ
.םינינאיצותנא ג"מ 94 ליכהש קזוחמ

Journal of Nutrition


2010 ינוי
ןתשה תכרעמ תואירבל תויצומח ןונימ
32 ופתתשה וב ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University-ב רקחמ
תויצומחה לש ןרשוכ יכ הליג תפרצו דרפס ,הירגנוה ,ןפימ םיבדנתמ
לש םתומכב היולת (Urinary Tract) ןתשה תכרעמב לפטל
הנגהה תלוכי הלדג ,הלדג וז תומכש לככו ןהב םינידניצותנאורפה
.ןתשה תכרעמ לע םהלש
עייסל ידכ םינידניצותנאורפ ג"מ 36 תב תוחפל תויהל תומכה לע
תכרעמ תונפדל (E. Coli) ילוק יאה יקדייח תוקבדיה תתחפהב
.םימוהיז הב עונמל ךכמ האצותכו ןתשה

BMC Infectious Diseases


2010 טסוגוא
ןתשה תכרעמב םימוהיז דגנ תוריהמב לעופ תויצומח ץימ
סוארואא סוקוקוליפטס יקדייח םוהיז ענומו
לש תוחתפתה עונמל יושעו ותייתשמ תועש 8 ךות לעופ תויצומח ץימ
Polytechnic Institute in ירקוח וליג תאז ,ןתשה תכרעמב םימוהיז
.ב"הרא Massachusetts
םירומח םימוהיז םתוחתפתה תא עונמל יושע תויצומח ץימ יכ אצמנ
ינלער םלה תנומסת ומכ ,(Staphylococcus Aureus) פטס יקדייחב
פטס יקדייח לש םתודימע תא עונמלו (Toxic Shock Syndrome)
(Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus) MRSA ולא
.חווט תבחר הקיטויביטנא ינפב

רשא ב"הרא סטסו'צסמ Worcester Polytechnic Institute ירקוח
80%-ל םיארחא פטס יקדייח יכ םיריבסמ ולא םיעיתפמ םיאצממ וליג
.ןתשה תכרעמב םימוהיזה ללכמ

Meeting of the American Chemical Society in Boston


2010 רבמטפס
תינומרעל תוליעומ תויצומח
...םהירבדל


2010 רבמצד
תוריעצב ןתשה תכרעמב םימוהיז ענומ וניא תויצומח ץימ
University of Michigan School of Public Health ירקוח ירבדל
םישנב ןתשה תכרעמב םימוהיז ענומ וניא תויצומח ץימ תייתש ב"הרא
'גלוק תודימלת 319 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב .תוריעצ
םימוהיזל טרפ ,תורחא תואירב תויעבמ ולבס אלש 21 עצוממ ליג תונב
לייטקוק תונמ 2 ולביק רקחמב תופתתשמה .ןתשה תכרעמב םישק
.םויב תויצומח ץימ סיסב לע

ףוסבו םישדוח 3 רחאל ,רקחמה תליחתב קדבנש ,םוהיזה יאצממ
ואצמנ ,תויצומח ץימ הלביקש הצובקה ברקב םישדוחה 6 תפוקת
.(המד) ובצלפה תצובקב ולאל םימוד

Clinical Infectious Diseases