תושדח - תויצומח
Cranberries - News


בלה תואירבל תויצומח
תויצומח לע הפידע הקיטויביטנא
הקבא לע ףידע תויצומח ץימ
בלה תואירב רופישל תויצומח
םימוהיז םיענומ תויצומח ירצומ
תוקלד תעינמב תושלח תויצומח
בל תולחממ הנגהל תויצומח ץימ
בלה לע הנגהל תויצומח ץימ
הקיטויביטנא תתחפהל תויצומח
ליעומ וניא תויצומחה ץימ
תיעדמ תכמתנ תיצומחה קר
םיהז םניא תויצומחה יפסות
תשבשמ תויצומח תיצמת
תורגובמ םישנל ןניא תויצומח
תורזוח תוקלד דגנ הליעי תויצומח
הביקב יביכל ןוכיסו תויצומח ץימ
תקלדו תויצומחה תויצמת ליפורפ
הקיטויביטנא לע תופידע תויצומח
בלל םויב תויצומח 'ג 100
בוט ןורכיזל םויב תויצומח סוכ
בלה ןעמל תויצומח ץימ
ןימה ירבא ספרה דגנ תויצומח
םיינישה תואירבו תויצומח
תויצומח ץימל עגונב הרהזא
םייעמ תוקלד דגנ תויצומח ץימ
תששע תוענומ תויצומח
HDL לורטסלוכל תויצומח ץימ
םיביכ ימרוג םיקדייחו תויצומח
ילאריו-יטנא אוה תויצומח ץימ
טשווה ןטרס דגנ תויצמוח תיצמת
הביק יביכל הקיטויבורפו תויצומח
תויצומח ןוסחיא
הקיטויביטנאל תוותשמ תויצומח
תרכוסה ילוח תלעותל תויצומח
תויצומחב םינינאיצותנא
ןתשה תכרעמל תויצומח ןונימ
תוריהמב לעופ תויצומח ץימ
תינומרעל תוליעומ תויצומח
תוריעצב םימוהיזו תויצומח ץימ
תורזוח תוקלד תוענומ תויצומח


...תויצומח ואר

2003 סרמ
בלה ןעמל תויצומח ץימ
ךשמנ רשא ,ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Scranton-ב רקחמ
תוריפ לש יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה תא ןחבו םישדוח 3
,הובג טעמ לורטסלוכמ ולבסש הדימעה ליגב שיא 28 לע םינוש
,תויצומח ץימ 27% ליכהש ,לייטקוק תוסוכ 3 תייתש יכ אצמ
תאלעהל תודוה ,40%-ב בל-תלחמל ןוכיס תיחפהל היושע םויב
הדיריל ךרע הווש אוהש) 10%-ב בוטה לורטסלוכה לש םתמר
םיטנדיסקוא-יטנאה תמר תאלעהו (בל-תלחמל ןוכיסב 40% תב
הביק-יביכ תעינמב םג עייסמ הז לייטקוק םירקוחה ירבדל .םדב
.ןטרסו

ScienceDaily/American Chemical Society


2004 רבוטקוא
ןימה ירבא ספרה דגנ תויצומח
רקחמב ,ןאווייט Kaohsiung Medical University-ב םירקוח
סוריוה דגנ םירזוע תויצומח-ילע יכ ואצמ ,הדבעמ יאנתב
יורק רשא (Genital Herpes) ןימה ירביא ספרהל יארחאה
.HSV-2 virus

(Proanthocyanidin) ןידינאיצותנרורפה תא ודדובש ,םירקוחה
 תרידח לע השקמ אוה יכ וליג ,םישבוימה םילעב יוצמה
.םתוברתה תא טאמו םיפוק לש הילכל םיסוריוה

Journal of The Science of Food


2004 רבמצד
םיינישה תואירבו תויצומח
(Br. Dental Health Found.) ןשה תואירבל תיטירבה ןרקה
םייניש ןובקיר תעינמב עייסמ תויצומח ץימ יכ הזרכהב האצי
.םייכינח תלחמו

University of Rochester-ב רקחמ לע תססבתמ וז העדוה
םיקדייח לש םתודמציה תא ענומ תויצומח ץימ יכ הליגש
.קאלפ תריציו םיינישל

ליבגהל ףידע תויצומחה לש הלודגה םתויצמוח ללגב םהירבדל
תוליכמה םייניש תוחשמ ועיפוה הנורחאל .תוחוראל םתכירצ תא
.תויצומח

Cranberry Institute’s Second Biennial Cranberry Health
Research Symposium


2004 רבמצד
תויצומח ץימ תכירצל עגונב הרהזא
ריהזמ ב"הראב Committee on Safety of Medicines ןוגריא
(Warfarin) ןירפרוו םדה תללדמ הפורתב םילפוטמה םישנא לעש
לש םתומ תובקעב תמסרפתמ וז הרהזא .תויצומח ץימ תותשל אל
תייתשו השירק ידגונ תליטנל רשק ךכל היה יכ םירעשמו םישנא 2
.ימינפ םומידמ האצותכ ,תוריפ ץימ

Financial Times Information Limited


2005 ינוי
םייעמ תוקלד דגנ תויצומח ץימ
ךרענש ,ב"הרא קרוי-וינ ןילקורב St Francis College-ב רקחמ
םייעמ תוקלד ענומ תויצומח ץימ יכ הליג ,הדבעמ יאנתב
תכרעמב םייוצמה םיסוריו ידי-לע תומרגנש (Gut Infections)
תודוה תאז ,(Gastrointestinal Viruses) םייעמהו הביקה
.םימודאה םדה-יאתל םיסוריו לש םתודמציה תעינמל

ינז רפסמ לע תויצומחה ץימ תעפשה תא ונחב םירקוחה
לשו םיפוק לש םייעמב םיצופנ רשא (Rotavirus) סוריו-הטור
םינינאטו םידיאונובלפ םה ךכל םיארחא םהירבדל .םיזיע
םה יכ םימדוק םירקחמב וארהש ,תויצומחה ץימב םייוצמה
.תילאירטקב-יטנא העפשה ילעב

American Society for Microbiology meeting in Atlanta


2006 ילוי
תששע תוענומ תויצומח
םייוצמ רשא (Myricetin) ןיטצירימו ןיטצרווק םידיאונובלפה
םיקדייחה דבור לש ותווהתה תא םצמצל םילגוסמ תוינצומחב
םייניש ןובקיר / תששע לשו - (Plaque) קאלפ - םיינישה ינפ לע
יכ וליג ב"הרא University of California ירקוח .(Caries)
סוקוקוטפרטס יקדייח לש םתוקבדיה תענומ תויצומח תיצמת
הליכמה הסימתש ררבתה .םיינישל (Streptococcus Mutans)
תא תענומ רטיל-ילימ 1 לכל ולא םידיאונובלפ ינשמ ג"קמ 250
זרפסנרטטליזוקולג ימיזנא לש םתוליעפ
לש ותווהתהל םירושקה ,(Glucosyltransferase Enzymes)
.55%-כב ,םיינישה ינפ לע קאלפ

84th General Session of the International Association
for Dental Research


2006 רבוטקוא
HDL לורטסלוכ תמר תא לידגמ תויצומח ץימ
רשא ,51 עצוממ ליג ינב םינמש םירבג 30 ופתתשה וב ,רקחמ
HDL בוטה לורטסלוכה תמר לע תויצומחה ץימ תעפשה תא ןחב
ידמ (ובצלפ) רחא ץימב לוהמ תויצומח ץימ לפס תייתש יכ הליג
.8%-ב HDL לורטסלוכה תמר תא הלידגה תועובש 4 ךשמב םוי
.HDL-ה תמר תא הלידגה אל םויב םילפס 2-ל ץימה תומכ תלפכה

ןירפרוו הפורתה תא םילטונה םילפוטמ לע יכ םיריהזמ םירקוחה
ןוויכ תויצומח ץימ לש תולודג תויומכ תותשל אל (Warfarin)
.הפורתה לש התוליעפ לע עיפשהל לולע רבדהש

British Journal of Nutrition


2007 ינוי
םיביכ ימרוג םיקדייחב תומחול תויצומח
ןתביק רוהיטב הקיטויביטנא תוליעפ קזחל יושע תויצומח ץימ
(Helicobacter Pylori) ירוליפ רטקבוקילה יקדייחמ םישנ לש
.(Gastric Cancer) הביקה ןטרסלו םיביכל םימרוגה

,תולפוטמ 177 ופתתשה וב ביבא-לת תטיסרבינואב ,רקחמב
תליטנ לש עובש רחאלו ךלהמב תויצומח ץימ תייתש יכ אצמנ
ןייצל שי .10%-כב םיקדייחה תדחכה תא הריבגמ הקיטויביטנא
הז ורשוכל הרישיה הביסה .התפצנ אל וז העפות םירבגב יכ
תכרעמב ,הפב םיקדייחה תזיחא תעינמ איה תויצומחה ץימ לש
.םייעמהו הביקה תכרעמבו ןתשה

Food Research & Molecular Nutrition


2007 רבוטקוא
תוילאריו-יטנא תונוכת לעב תויצומח ץימ
,ב"הרא קרוי-וינ Mt. Sinai School of Medicine-ב םירקוח
םיחוודמ ,םינוש תוריפ יצימ לש ילאריו-יטנאה םחוכ תא ונחבש
Bacteriophages T2 יסוריו לרטנמ קושב רכמנה תויצומח ץימ יכ
ץימל םירקוחה ירבדל .Simian Rotavirus SA-11 תא ןכו T4-ו
.תוילאריו-יטנאו תוילאירטקביטנא תונוכת ןה שי תויצומחה

יסוריו דגנ תויצומחה ץימ לש תילאריו-יטנאה ותעפשה יכ ררבתה
לש םהיתעפשה .ןונימב היולתו הריהמ איה Bacteriophages T4
T4-ו T2 לש םתוליעפ תנטקהב תוילוכשאה ץימו םיזופתה ץימ
.המאתהב זוחא 35-ו 25 ויה

Phytomedicine


2008 ראוני
טשווה ןטרס דגנ תויצמוח תיצמת
תנומסתל ןוכיס םצמצל היושע תוקריו תוריפ לש תרבגומ הכירצ
רשא (Barrett's Eesophagus/Barrett's Syndrome) טראב
.(Esophageal Cancer) טשווה ןטרס ינפל רשבמ ןמס הווהמ
(Acid Reflux) יטשוו יתביק סקולפר אוה טראב תנומסתל םרוגה
(Gastroesophageal Reflux Disease / GERD) םג יורקה
.הלעמו הנש 50-ו 40 ינבב בורל שחרתמה

,תויצומח תיצמתש ואצמ ב"הרא Ohio State University ירקוח
התוטשפתההו לודיגה תא תאכדמ ,ןידינאיצותנאורפב הרישעה
טשווה לש (הטולב תמקרב ןטרס) המוניצרקונדא לש
זוכירב תיצמת .םדא-ינבב (Esophageal Adenocarcinoma)
לש תנכותמ םיאת תומ תרבגהל המרג רטיל-ילימל ג"קמ 50
.43.6%-ב טשווה ןטרס יאת

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 ינוי
םידליב הביק-יביכ דגנ הקיטויבורפו תויצומח
ופתתשה וב ,הלי'צ וגאיטנס Uni. of Chile-ב ךרענש רקחמ
הקיטויבורפ וא תויצומח ץימש אצמ םינש 16 דע 6 ינב םידלי 271
(Lactobacillus johnsonii La1 - La1) יינוסנו'ג סוליצבוטקל ןזמ
ירוליפ רטבוקילה יקדייחמ םידלי לש םתביק תא םירהטמ
הביקה תקלדל ,הביק יביכל םימרוג רשא (Helicobacter Pylori)
אל .(Stomach/Gastric Cancer) הביקה ןטרסלו (Gastritis)
ינשב שומישה לש (תיפרצמ) תיטגרניס תענומ העפשה האצמנ
.דחי ולא םיעצמא

Nutrition


2008 רבמטפס
תויצומח ןוסחיאל םיילמיטפואה םיאנתה
Atlantic Food and Horticulture Research Centre-ב םירקוח
לש ןוסחיא ןמז תכראהב עבוקה םרוגהש וליג הדנק היטוקס הבונ
ךיראהל וחילצה םירקוחה .הרוטרפמטה אלו תוחלה וניה תויצומח
דע ,זוחא 98 דע 75 תב תוחלב ,תויצומחה לש ןוסחיאה ןמז תא
.ןהיתונוכתו ןתוירט לע הרימש ךות םישדוח 6

HortScience


2008 רבמצד
ןתשה תכרעמב םימוהיז יבגל הקיטויביטנאל תוותשמ תויצומח
תויצומח תיצמת יכ אצמ הינטירב Uni. of Dundee-ב רקחמ
םירפותמירט הקיטויביטנאה םע דחי שמשל היושע
ןתשה תכרעמב םימוהיז לש םתעינמ םשל (Trimethoprim)
תועפות רפסמ שי הדבל הקיטויביטנאלש ןוויכ ,תורגובמ םישנב
.תויצמוח תיצמתב שומישל סחיב םילבגומ תונורתיו יאוול

ורבעש םישנ 137 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנ רשא ,רקחמב
םישדוחה 12-ב הקיטויביטנא לש םיגוס רפסמב םילופיט
.רקחמל ומדקש

Journal of Antimicrobial Chemotherapy


2009 ילוי
תרכוסה ילוח תלעותל תויצומח
ופתתשה וב ,ב"הרא ורובלדימ Ocean Spray תרבחב רקחמ
תויצומחב עייתסהל םייושע 2-גוס תרכוס ילוחש אצמ ,שיא 13
תלדגומ תומכ ןהבו תתחפומ רכוס תומכב תוקתוממה תושבוימ
תימקילג הבוגת םילוחל הנקפסת ןהש ךכב םייתנוזת םיביס לש
.ןילוסניאל תרפושמ הבוגתו תרפושמ

FASEB Journal


2010 יאמ
הכומנ תיגולויב תונימז ילעב םה תויצומחב םינינאיצותנא
םינינאיצותנאהש הליג ב"הרא ןוטסוב Tufts Uni.-ב רקחמ
המרה ךא ,ףוגב ךומנ הגיפס רשוכ ילעב םה תויצומחה ץימב
תואירבה לע הבוטל עיפשהל ידכ הב יד םיקפסמ םהש
.םינג לש םתואטבתבו אתה לש םירמוחה ףוליח תניחבמ

םילבוסש 62 עצוממ ליג ינב םיבדנתמ 15 ופתתשה רקחמב
,יליל םוצ רחאל ,תותשל ולביק רשא ,תילילכ בל תלחממ
.םינינאיצותנא ג"מ 94 ליכהש קזוחמ תויצומח ץימ

Journal of Nutrition


2010 ינוי
ןתשה תכרעמ תואירבל תויצומח ןונימ
32 ופתתשה וב ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers Uni.-ב רקחמ
לש ןרשוכ יכ הליג תפרצו דרפס ,הירגנוה ,ןפימ םיבדנתמ
היולת (Urinary Tract) ןתשה תכרעמב לפטל תויצומחה
,הלדג וז תומכש לככו ןהב םינידניצותנאורפה לש םתומכב
.ןתשה תכרעמ לע םהלש הנגהה תלוכי הלדג

םינידניצותנאורפ ג"מ 36 תב תוחפל תויהל תומכה לע
(E. Coli) ילוק יאה יקדייח תוקבדיה תתחפהב עייסל ידכ
.םימוהיז הב עונמל ךכמ האצותכו ןתשה תכרעמ תונפדל

BMC Infectious Diseases


2010 טסוגוא
ןתשה תכרעמב םימוהיז דגנ תוריהמב לעופ תויצומח ץימ
סוארואא סוקוקוליפטס יקדייח םוהיז ענומו

עונמל יושעו ותייתשמ תועש 8 ךות לעופ תויצומח ץימ
ירקוח וליג תאז ,ןתשה תכרעמב םימוהיז לש תוחתפתה
.ב"הרא Polytechnic Institute in Massachusetts

םימוהיז םתוחתפתה תא עונמל יושע תויצומח ץימ יכ אצמנ
ומכ ,(Staphylococcus Aureus) פטס יקדייחב םירומח
עונמלו (Toxic Shock Syndrome) ינלער םלה תנומסת
MRSA ולא פטס יקדייח לש םתודימע תא
ינפב (Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus)
.חווט תבחר הקיטויביטנא

ב"הרא סטסו'צסמ Worcester Polytechnic Inst. ירקוח
פטס יקדייח יכ םיריבסמ ולא םיעיתפמ םיאצממ וליג רשא
.ןתשה תכרעמב םימוהיזה ללכמ 80%-ל םיארחא

Meeting of the American Chemical Society in Boston


2010 רבמטפס
תינומרעל תוליעומ תויצומח
...םהירבדל


2010 רבמצד
תוריעצב ןתשה תכרעמב םימוהיז ענומ וניא תויצומח ץימ
Uni. of Michigan School of Pub. Health ירקוח ירבדל
תכרעמב םימוהיז תענומ הניא תויצומח ץימ תייתש ב"הרא
ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב .תוריעצ םישנב ןתשה
ולבס אלש הנש 21 עצוממ ליג תונב 'גלוק תודימלת 319
.ןתשה 'עמב םישק םימוהיזל טרפ ,תורחא תואירב תויעבמ
ץימ סיסב לע לייטקוק תונמ 2 ולביק רקחמב תופתתשמה
.םויב תויצומח

םישדוח 3 רחאל ,רקחמה תליחתב קדבנש ,םוהיזה יאצממ
ץימ הלביקש הצובקה ברקב םישדוחה 6 תפוקת ףוסבו
.(המד) ובצלפה תצובקב ולאל םימוד ואצמנ ,תויצומח

Clinical Infectious Diseases


2011 ראורבפ
ןתשה יכרדב תורזוח תוקלד עונמל תויושע תויצומח
תכירצ יכ אצמ ב"הרא University of Michigan-ב רקחמ
הרושק םישדוח 6 ךשמב (Cranberry juice) תויצומח ץימ
לש (Lower recurrence) רתוי הכומנ תונשיהל
,(Urinary Tract Infection / UTI) ןתשה יכרדב תוקלד
.ובצלפ תכירצ םג ךכ ךא

יופצל דוגינב םישדח םינותנ יפ לע יכ םינייצמ םירקוחה
םויב םיימעפ תויצומח ץימ םרג 227 תייתש יכ אצמנ
ברקב תורזוח תוקלד לש ןוכיס ינפמ הנגה הקפס אל
.הללכמ יאליגב םישנ

דועב ,30% ןב תונשיה רועיש לש החנהב ןנכות יוסינה
תויצומחה - תוצובקה יתשב לעופב תונשיהה רועישש
.עצוממב 16.9% לע דמע - ובצלפהו

עצוממ ליג תונב ,הללכמב םישנ 319 ופתתשה רקחמב
לש ימצע חוויד לע הססבתה תונעיהה .םינש 21
.תופתתשמה

Clinical Infectious Diseases


2011 סרמ
תיבבל תואירבל תונורתי הארמ תויצומח
ב"הרא Boston and Tufts Universities-ב רקחמ יאצממ
רישע רשא (Cranberry juice) תויצומח ץימ יכ םיארמ
תואירב תא ריבגהל יושע (Polyphenol-rich) םילונפילופב
םיקרועה תושקונ לע הלקה ידי לע (Heart health) בלה
.(Alleviating arterial stiffness)

הליגרה תומכהמ הלופכ התייה רקחמב שמישש ץימה תומכ
ךס לש ג"מ 835 תב תעצוממ תויצומח תכירצ לש
.(Anthocyanins) םינינאיצותנא ג"מ 94-ו םילונפילופ

אל יכ םיחוודמ ןוטסוב תטיסרבינוא ירקוח ,ינש דצמ
עגונ רבדהשכ תויצומחה ץימ תכירצמ תונורתי ופצנ
(Vascular function) םד ילכ דוקפית לש םירחא םידדמל
םד ץחל ללוכ ,(Cardiovascular function) םד ילכו בל וא
קרוע תמירז תכוותמ תובחרתה וא (Blood pressure)
דדמ ,(Brachial artery flow-mediated dilation) עורזה
(Endothelial dysfunction) לתודנאה לש יוקל דוקפתל
םד ילכ לש תלוכי רסוח לע דיעמ ךומנ ךרעש רחאמ
.תופרתהל

לש רתויב תיתועמשמ העפשה התארנ םירקוחה ירבדל
יזכרמה םיקרועה יבא תושקונ לע תויצומח ץימ
רתויו רתוי רכומה (Stiffness of the central aorta)
בל תולחמל תויטנוולר םע םד ילכ דוקפתל בושח דדמכ
.םד ילכו

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ילוי
ןתשה יכרדב תקלדב לופיטל הפידע הקיטויביטנא
תופורתל תודימע ריבגהל הלולע איה ךא ,תויצומחמ

,דנלוה םדרטסמא Academic Medical Center-ב רקחמ
(Antibiotics) הקיטויביטנא יכ אצמ םישדוח 12 ךשמנש
לש תוסומכ תמועל ,רתוי תובוט תואצות גישהל היושע
יכרדב תורזוח תוקלד תעינמב (Cranberry) תויצומח
תודימעל ןוכיסה תא הלידגמ םג איה ךא ,ןתשה
.3 יפ (Antibiotic resistance) הקיטויביטנא ינפב

ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University-ב תרקוח ירבדל
םיקדייחהמ תוענומה תובוכרת ליכמ תיצומחה ירפ
בלשה אוהש ,ןתשה תיחופלש ןפודל דמציהל םיינגותפה
תענומ תוקבדיהה תקספה .הקבדהה ךילהתב ןושארה
.תקלדל םורגלו חתפתהל םיקדייחהמ

רבעמה ליג ינפל םישנ ופתתשה רקחמב
םימוהיז 3 תוחפלב וקלש (Premenopausal women)
.הנש ךשמב

Archives of Internal Medicine


2011 רבוטקוא
ןתשה יכרדב תקלדמ הנגהל הקבא לע ףידע תויצומח ץימ
סטסו'צסמ University in Worcester-ב םירקוח ירבדל
םייושע ןתשה יכרדל סחיב תויצומח לש תונורתיה ב"הרא
.(Powder) הקבאכ רשאמ (Juice) ץימכ רתוי בוט לבקתהל
ליעי (Cranberry juice) תויצומח ץימ יכ םיפיסומ םה
רשאמ (Biofilm) םליפויב תורצוויה תמילבב רתוי
.(Flavonoids) םידיאונבלפ

ב"הרא Rutgers University-מ תיאמצע תרקוח ירבדל
לע לכתסמ וניא אוהש ןוויכ תועטמ רקחמה תונקסמ
איהש םליפויבה תורצוויה לע אלא ,םיקדייחמ תוקבדיה
הניא םליפויב תריצי ,ןכ לע רתי .ןיטולחל הנוש העפות
.ןתשה יכרדב תקלד לש לש הזנגותפב יחרכה בלש

תוחכונב E. coli קדייחה לש םינוש םינז 2 וריגדה םירקוח
.תירחסמ םינימז ויהש תויצומח ץימ לש תונוש תובורעת 2

ןיטולחל וענמ ץימה תויברתש דועב יכ וארה רקחמה תואצות
םינידינאצותנאורפה ,םליפויב לש תורצוויה
תתחפהב דבלב תלבגומ תלוכי וארה (Proanthocyanidins)
.ילוק .יא קדייחל תכשוממ הפישח רחאל קרו םליפויב תריצי

Food Science and Biotechnology


2012 סרמ
בלה תואירב תא רפשל תויושע תויצומח
ב"הרא Mayo Clinic and College of Medicine ירקוח
(Cranberry juice) תויצומח ץימ תוסוכ 2 תייתשש וליג
תושקתה / םיקרועה תשרט ינפמ ןגהל הייושע םויב
.(Hardening of the arteries / Arteriosclerosis) םיקרועה

יאת רפסמ תא תיחפהל יושע תויצומחה ץימ םהירבדל
םינפ תא םיפצמה - (Endothelial cells) לתודנאה
ןיצלקואטסוא תבוכרת םירציימ רשא - םיקרועה
,םיקרועה תשרטל הרושק האצמנש (Osteocalcin)

םהש ןוויכ דחוימב םיניינעמ םיינושארה םיאצממה
לש הביטימה העפשהה תא תיקלח ריבסהל םייושע
םילונפילופב הרישע הנוזת לשו תויצומחה ץימ
תואירב לע םירחא (Polyphenol-rich nutrition)
.(Cardiovascular health) םדה ילכו בלה

םינש 49.5 עצוממ ליג ינב םישנא 84 וסייג םירקוחה
רשא רקובמו יארקא ,תוימס לופכ יוסינב ףתתשהל ידכ
תויצומחה תיקפס ידיבע ןמומ רקחמה .םישדוח 4 ךשמנ
.(NIH) ב"הראב תואירבל ימואלה ןוכמהו Ocean Spray

European Journal of Nutrition


2012 ילוי
ןתשה יכרדב םימוהיז עונמל םייושע תויצומח ירצומ
םירקוח ועצבש הזילנא-אטמ
(National Taiwan Uni. College of medicinei-ב
תויצומח םיליכמה םירצומ יכ האצמ ןאווייט ,הפייט
ןתשה יכרדב תוקלד ינפמ ןגהל םייושע (Cranberry)
.(Urinary Tract Infection / UTI)

םייקדייחה םימוהיזה דחאב רבודמ םירקוחה ירבדל
םישנהמ 50% דע 40% לע םיעיפשמה רתויב םיצופנה
,ןויריהב םישנ םג ךכמ תועגפנ .ןהייחב תחא םעפ תוחפל
תיתפוריונ תיחופלש םע תולפוטמ וליפאו תושישק
.ךכל ןוכיס רתיב תואצמנ (Neuropathic bladder)

,ןתשה תצמחה ידי לע תולעופ תויצומחש ובשח הליחתב
ןהש הערפההמ תועבונ היתועפשהש עודי םויכ ךא
לאילתיפאורוא יאתל םיקדייחה תורשקתהל תומרוג
.(Uroepithelial cells)

A גוסמ (Proanthocyanidins) םינידינאיצוטנאורפ
תולעב תובוכרתכ 1989 תנשב דוע תויצומחב והוז
E. coli יקדייח לש תודמציהה תא בכעל לאיצנטופ
.(Urogenital mucosa) תילטינגרואה תירירל

Archives of Internal Medicine


2012 רבמטפס
ןתשה יכרדב תוקלד תעינמב תושלח תויצומח
סנכב וגצוה רשא םירקחמ ינש
52nd Interscience Conference on Antimicrobial
םירמוח אשונב Agents and Chemotherapy
הקיטויביטנאש ואצמ היפרתומיכו םיילאיבורקימ-יטנא
תויצומח רשאמ רתוי בוט תלעופ (Antibiotics)
(Lactobacilli) סוליצבוטקל יקדייח וא (Cranberries)
ןתשה יכרדב תורזוח תוקלד תעינמב
.(Recurrent urinary tract infections)

תויצומחה תוימוהיז תולחמל תידנלוה תיחמומ ירבדל
.(Resistance) תודימע תייעב הנשי לבא ,רתוי תוליעי
רבעמה ליג רחאל םישנב דחוימב םיחיכש םימוהיזה
הליעי הקיטויביטנא .(Postmenopausal women)
רשאכ התוליעי תא דבאל היושע איה ךא ,ןתעינמב
.תודימע םינוב םימוהיזל םימרוגה םימזינגרואה

52nd Interscience Conference on Antimicrobial
Agents and Chemotherapy


2015 ינוי
בל תולחמ ינפמ הנגהב עייסמ תויצומח ץימ
תרכוסל ןוכיס ימרוגו

לונפילופב תורישע ןהש ךכל תודוה ,תויצומחש אצמ רקחמ
.תואירבה תא תורפשמ ןה ,(Polyphenol)

תוירולק לד תויצומח ץימ לייטקוק תייתש יכ אצמנ
עייסל היושע (Low-calorie cranberry juice cocktail)
תוומה ימרוג ןיב תוגרודמה תוינורכ תולחמל ןוכיסה תדרוהב
.יחומ ץבשו תרכוס ,בל תולחמ ללוכ ,םלועב םיליבומה

תא קזחל תולוכי תויצומח הב הדימה תא אוצמל ידכ
ב"הרא לש תואלקחה דרשמ ירקוח ,ולוכ ףוגה תואירב
םיבדנתמ 56-ל תועובש 8ךשמב תוחורא וקפיס (USDA)
תחא הצובק .(הנש 50 עצוממ ליג ינב) םיאירב םירגובמ
.םויב םיימעפ תוירולק לד תויצומח ץימ סוכ התתש
םע ובצלפ הקשמ התתש היינשה הצובקה ,םייתניב
.םימוד םעטו עבצ

םדה ינמס תא םירקוחה ודדמ ומויסבו יוסינה תליחתב
םדב םינמוש ,םדב רכוס תומר ,םד ץחל ומכ םינושה
.(CRP) תקלדה ןמסו

ורפתשה םויב תוירולק לד תויצומח ץימ תוסוכ 2 ותשש ולא
ןוכיסה תנטקהל רושק היה רבטצמה יונישה .םידדמה לכב
.יחומ ץבשל 15%-ב ךומנ ןוכיסו בל תלחמל 10%-ב

Journal of Nutrition


2015 רבוטקוא
בלה לע ןגהל היושע תויצומח ץימ תייתש
הינמרג University Duesseldorf-ב ךרענש רקחמ יאצממ
היושע (Cranberry juice) תויצומח ץימ תכירצ יכ םילגמ
םד ילכו בל תולחמ ינפמ הנגהב דיקפת אלמל היושע
.(Cardiovascular disease)

תויצומח ץימ ןיב ןונימ יולתו קודה רשק ףשחנ רקחמב
ןוויכמו (Vascular function) םדה ילכ דוקפיתב רופישל
תמירזב תולבגמ תוברל ,םדה ילכ דוקפתב תוערפהש
לש תוחתפתהב יזכרמ ןייפאמ םה ,(Blood flow) םדה
דוקפית רופישל ,(Atherosclerosis) םיקרוע תשהרט
לע הליעומו תיתמצוע העפשה תויהל היושע םדה ילכ
.םדה ילכו בלה תואירב

הנש 40 דע 18 ינב ,םיאירב םירבג 10 ופתתשה רקחמב
לש (תוסוכ 2-מ תוחפ טעמ) ל"מ 450 תותשל ולביקש
םע תויצומחה זיכרתמ ןכוהש קתוממ תויצומח ץימ
.117%-ל ספא ןיב ,םיזוכירב ,םימ

ללוכ םדה ילכ דוקפית לש תוינשלופ אל תודידמ ושענ
םדה ץחל ,(FMD) המירז תועצמאב םד ילכ תבחרה
.םיקרועה תושקונו

םדה תכרעמ תואירב לע הנגה יכ םג םירמוא םירקוחה
יוכיסה תא םיתיחפמ קר אל םדה ילכ דוקפית רופישו
בושח דיקפת םיאלממ םה אלא ,םיקרועה תשרט חתפל
תלוספה ןוניסו םינומרוה תקפסא ,תוילכה דוקפיתב
.(Kidney func., hormone delivery & waste filtration)

Cranberry Health Research Conference WI, US


2015 רבמבונ
הקיטויביטנאב שומישה תתחפהב תועייסמ תויצומח
סטסו'צסמ Boston University School of Medicine ירקוח
תויצומח ךיא תוארמה תושדח תויאר גיצה ב"הרא
הקיטויביטנאל תודימע ןיטקהל רוזעל תויושע (Cranberries)
.(Oxidative stress) תינוצמח הקעו (Antibiotic resistance)

רוזעל תויושע תויצומח וב ןפואל תויודע ופשח םירקוחה
ףוגב םוהיז ,(rUTI) ןתשה יכרדב תורזוח תוקלד םולבל
הקיטויביטנאב שומישה תנטקה איה ומוצמצ תועמשמש
.הקיטויביטנאל תודימע חתפל ןוכיס תוחפו

Int.l Conference on Polyphenols and Health (ICPH)


2016 ראורבפ
ןתשה יכרדב תקלד דגנ ליעומ וניא תויצומחה ץימ
ססקט ןוטסוי School of Medicine & Texas ירקוח ירבדל
.(Cranberry j.) תויצומח ץימב םישמתשמ םיבר םישנא ב"הרא
לש תולוספקש תורמלש ךכ לע עיבצמ שידח רקחמ ,תאז םע
תויצומח ץימ ,רוזעל תויושע (Cranberry capsules) תויצומח
.(Panacea) אלפ תפורת / האצנפ ארקהל יואר

תויצומח לש תולוספק / תוסומכ םירקוחה ירבדל
לש תוחיכשה תא תותיחפמ (Cranberry capsules)
.(Urinary Tract Infection / UTI) ןתשה יכרדב תקלד

ורבעש םינש 88 דע 23 תונב תולפוטמ 160 ופתתשה רקחמב
,ללכ ךרדב .2013-ו 2011 םינשה ןיב יביטקלא יגולוקניג חותינ
םע- ויטעבש הז גוסמ חותינ םישנהמ זוחא 64 דע 10 תורבוע
.ןתשה יכרדב תקלד וחתפי ןה - רתנצה תרסה

םיימעפ תויצומח ץימ לש תוסומכ 2 ולביק תולפוטמהמ תיצחמ
(תויקנוא 8) םרג 227 תונב תונמ 2-ל המצועב ךרע הווש - םויב
ולביק ראשה .חותינה רחאל תועובש 6 ךשמב ,תויצומח ץימ לש
.ובצלפ

50%-ב תקלדב תוקלל ןוכיסה תא ודירוה תויצומחה תוסומכ
תקלד תולפוטמהמ 19% וחתיפ תויצומחב הלפוטש הצובקבו
.ובצלפה תצובקב 38% תמועל

ץימה יזיכרת דחוימבו תויצומחה ץימ יכ םיריבסמ םירקוחה
םניא ,תלוכמה תויונחב םירכמנה ,(Juice concentrates)
ליעפה רמוחהש ןוויכ ןתשה תיחופלשב וא תקלדב םילפטמ
.ןתשה תיחופלשל עיגה אוהש ינפל דוע םלענ תויצומחב

A&M School of Medicine&Texas


2016 סרמ
,ןתשה יכרדב תקלדב לפטמה דיחיה חמצה איה תיצומח
תיעדמ ךמתנה

יכ םסרופ JAMA יאקירמאה יאופרה דוגיאה לש תעה בתכב
יבגל הרורב החכוה ןיא םייחמצ םיפסותלו תויחמצ תופורתל
(Cranberry) תויצומחה טעמל תאז ,הליעומה םתעפשה
.(UTIs) ןתשה יכרדב תוקלד לע ןתעפשהו

םוקירפיה / ערפה לש הביטימה העפשהה יכ רמאנ המגודכ
(Depression) ןואכידב דעומ רצק לופיטל (St. John's wort)

.חוכיוול הנותנ ןיידע ינוניב דע לק
.(Echinacea / Coneflower) תינדופיק / האצניכאב שומישה
ךמתנ וניאאוה םג (Common cold) תוננטצהב לופיטל
.םייעדמ םינותב ידי לע

רופישל תובורק םיתעל שמשמה (Ginseng) גנסני'גה םג ךכ
."םייביטינגוקו םיינפוג םיעוציב

ןורכיזה תא רפשל הרומא (Ginkgo biloba) הבוליב וקניג
תויעדמ תויאר ןיא ךא ,םייביטינגוקה םיעוציבהו (Memory)
.הז שומישב תוכמותה תויבקע

שומישל םירושקה םיבר תוששח ןנשיש עבוקו ךישממ רמאמה
תוילנויצנבנוק תופורתל דוגינבש ןוויכמ תויחמצ תופורתב
ינקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ ידי לע תורדסומ ןניא ןה
תאו תוחיטבה תא חיכוהל םיכירצ םניא םינרציהו (FDA)
.תויחמצ תופורת לש תוליעיה

JAMA


2016 לירפא
ןתשה יכרדב תקלד לע העפשהב םיהז םניא תויצומח יפסות
תויצומח יפסות לש םיירלופופ םיגתומ 7 לש םתאוושה
ירקוח וכרע ןתוא (Cranberry supplements)
התארה ב"הרא קרוי וינ Weil Cornell Medical College
םיקדייחב םחולה ירקיעה ביכרמהמ ידמ טעמ וליכה םבורש
.עיפשהל ידכמ (Key bacteria-fighting ingredient)

תוליעיבו תוכיאב הבר תונוש תמייק החמומ גולורוא ירבדל
וליא תעדל םינכרצה לע השקמש המש רבד ,םיפסותה לש
.םרובע ודבעי םהמ

םילעופ תויצומח ץימ וא תויצומחש וארה םיינכדע םירקחמ
,(Proanthocyanidins) םינידינאיצוטנאורפ םיליכמ םהש ןוויכ
(Antioxidant flavonoids) ןוצמח ידגונ םידיאונבלפ ולא
םיבנע יערזב ,(Blueberries) תוינמכואב םיאצמנה ולא ומכ
םיקדייחמ םיענומה ,(Chocolate) דלוקושבו (Grape seeds)
.(Bladder) ןתשה תיחופלש ןפודל דמציהלמ (Bacteria)

American Journal of Obstetrics and Gynecology


2016 רבוטקוא
םיקדייח לש תוטשפתה תשבשמ תויצומח תיצמת
לופיטל םישקה

עדימ ףשח הדנק לואירטנומ McGill University-ב רקחמ
םחליהל (Cranberries) תויצומחה לש ןחוכ יבגל שדח
.(Infections) םימוהיזב

גוסב הרישע רשא ,תויצומחה תיצמת דציכ וארה םירקוחה
ןיב תרושקתה תא החלצהב תשבשמ תבוכרת לש םיוסמ
.לפטל השק םהב םימוהיזל םיארחאה םיקדייחב אתל את

םינידינאיצוטנאורפ תוליכמ תויצומחש ואצמ םימדוק םירקחמ
תודוה תולחמ תוענומה תובוכרת ,(Proanthocyanidins)
םילוכי םה ,המגודל .תונושה תוילאירטקביטנאה םהיתונוכתל
ןתשה תיחופלש ןפודל קבדיהלמ םימיוסמ םיקדייחמ עונמל
ןתשה יכרדב םוהיז ךכב עונמלו (Bladder)
.(Urinary Tract Infection / UTI)

תולוכי תויצומחה תובוכרת םא ררבל םעפה ושקיב םירקוחה
ךכב תיחפהלו םיקדייחה (Virulence) תויסראב םג טולשל
.םוהיזה (Severity) תרמוח תא

ישומיש לדומ - (Fruit flies) תוריפ יבובזב ךרענ רקחמה
אצמנ .תולוקלומהו םיאתה תמרב םיישונא םימוהיז רקחל
ונוזינש תוריפ יבובזב התחפ יקדייחה םוהיזה תרמוחש
ונוזינ אלש תוריפ יבובזל האוושהב ,תויצומחה תיצמתמ
.רתוי בר ןמז םג ויח ולאו תויצומחמ

,Pseudomonas aeruginosa קדייחב ודקמתה םירקוחה
םילוח יתבב םילוחב םימוהיזל םורגל לולע אוהש עודיש
.השלח (Immune system) ןוסיח תכרעמ םע םישנאבו

Scientific Reports


2016 רבוטקוא
ןתשה יכרדב תוקלד תתחפהב תוליעומ ןניא תויצומח
תורגובמ םישנב

ב"הרא טקיטנוק ןבייה וינ Yale School of Med. ירקוח
אל (Cranberry capsules) תויצומח לש תוסומכש םירסומ
.תובא יתבב (Older women) תורגובמ םישנל וליעוה

םתוחכונב םייתועמשמ םילדבה ויה אל ובצלפל האוושהב
ןמיס ,ןתשב םינבל םד יאתו םיקדייח לש
לש םיעוריאה רפסמב וא ([UTI] ןתשה יכרדב םוהיז
.הנש ךשמב ןתשה יכרדב תקלד

םישנ 185 ופתתשה IDWeek 2016 סנכב גצוהש רקחמב
.םינש 86 עצוממ ליג תונב

JAMA


2017 יאמ
ןתשה יכרדב תורזוח תוקלד דגנ הליעי תויצומח
ב"הרא סטסו'צסמ ןוטסוב Tufts University-ב םירקוח
,םייארקא םירקובמ םירקחמ 7 הללכש הזילנא-הטמ ועציבש
לש תימוי הכירצ יכ האצמ ,םישנ 1,498 ופתתשה םהב
ןוכיס תיתועמשמ תיחפהל היושע (Cranberries) תויצומח
ןתשה יכרדב תרזוח תקלדל
םישנב ,(recurrent Urinary Tract Infection / rUTI)
.ללכ ךרדב תואירב רשא
.וגקיש.Experimental Biology 2017 -ב גצוה רקחמה

FASEB Journal


2020 טסוגוא
הביקב םיביכל ןוכיסה תתחפהב עייסמ תויצומח ץימ
,(CMC) תויצומחה קוויש תדעוומ קנעמב ךמתנש ינילק יוסינ
םיימעפ (Cranberry juice) תויצומח ץימ תכירצ יכ אצמ
לולע רשא (Infection) םוהיזל ןוכיסה תא התיחפמ םויב
.(Stomach ulcer) הביק ביכל ליבוהל

,ןי'גייב Peking University Cancer Hospital ירקוח ,תעכ
ךשמב םויב םיימעפ תויצומח ץימ תכירצ יכ םיחוודמ ,ןיס
תוקבדיהה רועישב 20% תב הדיריל האיבמ תועובש 8
(Helicobacter pylori / H. pylori) ירוליפ רטקבוקילה קדייחב
םיכרוצה ולאל האוושהב ,םייניס םירגוב םיפתתשמ ברקב
.ובצלפ וא ,ץימ לש רתוי תוכומנ תויומכ

לש םיאשנ ואצמנש םיניס םירגובמ 522 ופתתשה רקחמב
אל םלועמ רשא ,םינש 60 דע 18 ינב ,ירוליפ רטקבוקילה
.ירוליפ רטקבוקילהב םוהיז דגנ יטויביטנא לופיט ולביק

Gastroenterology


2021 לירפא
תא עבוק תויצומחה תויצמת לש ימיכוטיפה ליפורפה
ןתשה יכרדב תקלד יבגל תונורתיה

אל יכ אצמ ב"הרא יזר'ג וינ Rutgers University-ה רקחמ
הצוחנ ןכלו םיווש ורצונ (Cranberry) תויצומחה ירצומ לכ
םינידינאיצוטנאורפה לש קיודמה ליפורפה תרכה
תויגולויבה תועפשהה יובינ םשל (Proanthocyanidins)
.םהלש

תא םיפקשמה םינוש תויצומח ירצומ 2 וושיה םירקוחה
םושרל םייושע םיבר םירצומש דועב .קושב םייקה המ
.(דיחא יתלב) ינגורטה דאמ אוה קושה ,תויצומח תיוותה לע

םיביכרממ ,ללכ ךרדב ,םייושע תויצומח לש םיפסות
תויצומחמ םיבכרומ תויהל םייושעו ירפה לש םינוש
תושבוימ תויראש ,תושבוימ ץימ תויצמת ,תומלש תושבוימ
.םהלש םינוש םיבוליש וא יוצימה ךילהת רחאל ורתונש

ינשה רצומהו תויצומח ץימב הרוקמש תיצמת וקדבנ
יליפורפ תא וחתינ םה .תומלש תויצומחמ קפוה
לש םיסיסמ יתלבהו םיסיסמה םינידינאיצוטנאורפה
תויצומח יבגל השענש חותינל םתוא וושהו תיצמת לכ
.(Frozen cranberries) תואופק

ךשמב םתוא ולטנש ,םיפתתשמ 20-ל ונתינ םיפסותה ינש
ךלהמב םהלש ןתשה תא ופסא םירקוחהו תופיצרב םימי 7
.תוקבדיה דגנ ותוליעי יבגל ןתשה תלועפ הקדבנ .הז ןמז

םוי ידמ לטינו תויצומחה ץיממ קפוהש רצומה יכ אצמנ
תויצומח לש תבורעתמ קפומהש רצומהמ רתוי ליעי היה
.תומלש

Journal of Dietary Supplements


2021 רבמבונ
ןתשה יכרדב תקלד דגנ הקיטויביטנא לע תופידע תויצומח
(Cranberry extract) תויצומח תיצמת לש תימוי הכירצ
לש תורידתה תא תיתועמשמ תיחפהל היושע
תועפשהה אלל ,(rUTIs) ןתשה יכרדב תורזוח תוקלד
.(Antibiotics) הקיטויביטנאב לופיט בקע ומרגנש תוילילשה

רחאל ףסות לש תועפשהה תא וחתינ םיקלטיא םירקוח
תקלד םע םילפוטמ לע תויצומח תיצמת לש חותינ
רותניצב לופיט ורבעש ,תוירוטסיה ןתשה יכרדב תרזוח
רחאל תועובש 4 .יגרוריכ ךילה ךלהמב (Catheter)
.תונשיה וא םימוהיז לע חווד אל תויצומחב לופיטה
.םישדוח 3 ךשמנ בקעמה

ליעי ףסותהש ךכ לע עיבצמ הז רבד םירקוחה ירבדל
תויצומחה תיצמת .הקיטויביטנאב לופיט רשאמ רתוי
,םינידינאיצוטנאורפ לש תבכרומ תבורעת הליכמ
תוימניסקורדיה תוצמוחו (Flavonols) םילונבלפ
ןהש אצמנ ןהיבגל (Hydroxycinnamic acids)
הקיטויביטנאש דועב ,תקלדו םליפויב תריצי תותיחפמ
ידי לע םוהיז ךיראהלו ךבסל הלולע חותינ רחאל
םילולעו הקיטויביטנא ינפב םידימע רשא םיקדייח ינז
.תקלד דגנ םיליעי יתלב תויהל

Journal of Dietary Supplements


2022 סרמ
םדה ילכו בלה תואירב םירפשמ םויב תויצומח םרג 100
הינטירב King's College London-ב ךרענש ינילק יוסינ
ךשמב (Cranberries) תויצומח לש תימוי הכירצש אצמ
.םיאירב םירבגב ירלוקסו-וידרק דוקפית הרפיש שדוח

תשבוימ תומלש תויצומח תקבאב ושמתשה םירקוחה
תוירט תויצומח לש םרג 100-ל ךרע הווש ,האפקהב
וארה תואצותה .םדה ילכו בלה תואירב לע התעפשהו
רוזעל היושע האירב הנוזתמ קלחכ תויצומח תכירצש
רופיש ידי לע םד ילכו בל תולחמל ןוכיס תיחפהל
.םדה ילכ דוקפית

תקבא וכרצ רשא םיאירב םירבג 45 ופתתשה רקחמב
תווש (Whole cranberry powder) תומלש תויצומח
(הקבא םרג 9) םויל תוירט תויצומח םרג 100-ל ךרע
.שדוח ךשמב ובצלפ וא

תקידבב יתועמשמ רופיש אצמנ תויצומח וכרצש ולאב
רופיש תנייצמה (Flow-Mediated Dilation) FMD
.(Heart and blood vessel) םדה ילכו בלה דוקפיתב
בל תולחמל ןוכיסל שיגרה יגולויב ןמסל בשחנ FMD
תמירז רשאכ םיבחרתמ םדה ילכ דציכ דדומו םד ילכו
.הלוע םדה

Function & Food


2022 יאמ
רתוי בוט ןורכיזל הרושק םויב תויצומח סוכ תכירצ
אצמ University of East Anglia Norwich-ב רקחממ
רתוי םירגובמו הדימעה ליגב םיאירב םירגובמ רובע יכ
הנוזתל (Cranberries) תויצומח תפסוה ,(Older adults)
(Improve memory) ןורכיזה רופישב עייסל היושע (Diet)
תדרוהל ףסונב ,(Brain function) חומה דוקפיתו
.(LDL cholesterol) LDL ערה לורטסלוכה

ינב םירגובמ לש ובצלפ רקובמו יארקא יוסינ תואצות
תושבוימ תויצומח תיצמת תכירצש וארה ,הנש 80 דע 50
הוושה ,(Freeze-dried cranberry extract) האפקהב
התייה תועובש 12 ךשמב ,תוירט תויצומח לש תחא סוכל
.(Episodic memory) ידוזיפאה ןורכיזב רופישל הרושק
(Increased blood flow) תרבגומ םד תמירז תנייצמה הדבוע
.(Cognition) היצינגוקב םיכמותה ,חומב חתפמ ירוזאל

Frontiers of Nutrition

.