ץע ,היליט
Linden Tree
(Tilia cordata/Tilia platyphyllos)
אוה .רטמ 30 הבוגל אשנתמה ,רישנ תובע ץע אוה ,היליטה ץע
.ב"הרא ןופצו היסא ,הפוריאב גזוממה םילקאה ירוזיאב חמו
םירקחנהשכ ,תויאופר תורטמל שמשמ םקלח .םינז רפסמ ץעל
.Tilia platyphyllosTilia cordata םניה םהיניב רתויב
.םהילושב טעמ םיננושמ םהו בל תרוצב םילעה


.םילסו תולצחמ תנכהל םישמשמ הצעה יביס
הדוהת תוחול תיינב ,ףוליגל תשמשמ הצעה
.םירתנספל   
 


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.בטיה תזקונמו החל עקרק
.תיסיסבו השבי עקרקב דימע רגובה ץעה
.תמהוזמ הביבסב דימע ץעה
.היח רדגכ ותוא םוזגל ןתינ .ןיוצמ לצ ץעל בשחנ
.םירובד ךשומ חרופה ץעה
.םירוחיי וא הבכרה ,םיערזמ השענ יובירה
 


תיאופר תוליעפ
.(םישבוימ וא םיירט)םיחרפב םישמתשמ
 
ויתונוכתב רתויב קזחל בשחנ Tilia americana ץעה ןזה
.ולש הצעבו הז ץע ילעב םג םישמתשמ .תויאופרה
-יטנאה ותוליעפבו תועיגרמה ויתונוכתב רתוי קזח אוה
.תינואכיד

תוצמוח ,םידיאונובלפ :היליטב םיירקיעה םיליעפה םירמוחה
םינינאט ,(Mucilage) יחמצ ריר ,(Phenolic acids) תוילונפ
.(Benzodiazepine) ןיפזאידוזנב תויומד תובוכרתו ףידנ ןמש
 
היליטב םידיאונבלפה דחאש אצמ םירבכעב רקחמ
.הדרח םהב תיחפה
ליעוהל יושע ץעה יחרפמ התש ואצמ םימדוק םירקחמ
,(Gallbladder) הרמה סיכ תויעב לש םילק םירקמב
.(Gallstones) הרמ ינבאב לופיטל טרפ
לוכיע תוערפה ,הביק לוקלקב לופיטל םג ליעוה התה
רתי לש םירקמב דחוימב ,םייעמב םיזגו (Dyspepsia)
החופתה הביקה ידי-לע בלה לע ץחלל םימרוגה ,םיזג
.(Gastrocardiac syndrome)

היליטה לש החוכ רשיא ,םדא ינבב ךרענש ,ףסונ רקחמ
.םייעמה תותיווע ךוכישב

םדה ילכ ירירש תא הפרמ היליטהש הרעשה תמייקי
.םדה-ץחל תא ךכב הדירומו
 

...תונוכת
,ףוגה םוח לש הנותמ האלעה ידי-לע תאז .העזה הריבגמ
.םוהיזב םחליהל ןוסיחה תכרעמל עייסמה   
.רועה תא עיגרמ .תותיווע דגונ
.ןתשמ .עיגרמ
.םייפקה םד ילכ ביחרמ .םד-ץחל דירומ
.לק ץווכמ
...ב לופיטל אוה היליטב ירקיעה שומישה
.םוחב הוולמ וא  הליגר תוננטצה
.תעפש
.ינדרוט לועיש
.(Indigestion) לוכיע יישק

...ב לופיטל שמשמ אוה ףסונב
.(Anxiety) הדרח .(Nervous tension) חתמ
.הנרגימו שאר באכ .(Restlessness) תונבצע
.לושליש .םד-ץחל רתי
הנוכיתה ןזואה תקלד/(Ear infection) םיינזוא תקלד
.(Otitis media)  
.םהינימל רוע יאולחת

םירחא אפרמ יחמצב בוליש

םד-ץחל רתי 

םיבצע תויעב 

תוררקתה 

היליט הת
3 דע 2 ולבטו שאהמ ודירוה ,םימ רטיל 1/2 וחיתרה
דע 10 ךשמל ,םיירט וא םישבי ,היליטה יחרפמ תויפכ
.תוקד 15
.םח ודועב התהמ ומגל

,התהמ םילפס רפסמ םוגלל ןתינ ,םירומח םירקמב
.עובש דע ךשמב
אל (םישדוח 6 דע 3) תכשוממ הפוקת ךשמב היתש
.םויב םילפס 3 לע הלעת

.ומעט ןוויגל ףסונ חמצ התל ףיסוהל ןתינ
 


תורהזא
.היליטב שומישמ ענמיהל בל תויעבמ םילבוסה םישנא לע
םורגל לולע רתי ןונימש ,תיעדמ החכוה אלש ,העיד הנשי  
.בל ילוחב בל תויעב