ןוגרט
Tarragon
 (Artemisia dracunculus)

.רטמ 1 הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר חמצ אוה ןוגרטה
.ףוסיא ירוזחמ 2 ןוגרטל .תינח ייומד םילעה.

.יסורו יתפרצ :ןוגרט יגוס 2 םנשי
.םייאופר םיכרצלו לושיב יכרוצל ףידעו ןמשב רתוי רישע יתפרצה
.ןבל ץמוחב וא האפקהב ןוגרט ילע רמשל ןתינ
 

תניבג ,זנוימ ,םיקרמ ,םיטלסל תפסות םישמשמ ,קד םיצוצק ,םילעה
.תוינבגעו םיגד ילכאמל דחוימ םעט םיפיסומ םה .ילצו 'גטוק
.תולקב םיעגפנ םהש ןוויכ ,תוריהזב םהב לפטל שי

 ,םיירט םילעב קר שמשתשהל ןכל ,ומעט תא דבאמ שבוימ ןוגרט
.םיאופק וא ץמוחב םירמושמ
 


:לודיג יאנת
.יקלח לצב ,בטיה תזקונמ ,הרישע ,תילוח עקרקב גשגשי ןוגרטה
!רתי תייקשהמ רמשיהל שי

תחא  .םירוחיימ קר אלא ,םיערזמ ולדגל ןתינ אלו רקע חמצה
.תואירב לע רומשל ידכ ,םישרוש תקולח עצבל שי ,םינש שולשל
.חמצה תא םוזגל שי ויתסה ברקתהב  .חמצה

.ותביבסב (תוקרי דחוימב) םיחמצ תוחתפתה דדועמ ןוגרטה
.תיפותיש הייחמצ-:ואר
 


 
:תיאופר תוליעפ
.ןגלשאב רישע ןוגרטה
 
...ןוגרטה ישומיש
.חלמ-תורסח תוטאידב חלמל ףילחת הווהמ אוה
.ןטב-יבאכ תגפהו לוכיעה-תכרעמ תוליעפ רופיש
תמרוג השעמל) םייכינחו םייניש-יבאכ תכשמ םילעה תסיעל
.הפב השוחת לוטיבל הלועפה
!דבלב םירגובמל תרתומ הלועפה
.ןותמ עיגרמ שמשמ
.בל-תולחמ ענומ
.הפה ןונעירל תשמשמ ןוגרטה תיצמת

:הרהזא
תוצייעתה אלל ,תועובש 4 לעמ תופיצרב ןוגרטב שמתשהל ןיא
!אפורב----