חישה קבט
Tobacco Tree
(Nicotiana glauca)

קורי ינשלופ ץע/חיש אוה חישה קבט
םשמ ,תימורדה הקירמאמ ואצומ .דע
.םלועה יבחרב ץפוה חמצה

הבוגל אשנתמו םיחנזומ תומוקמבו םיכרד ידיצב חמוצ חישה
.םיכראומו םילחלחכ-םיקורי םילעה .םירטמ 4 דע
.תוכראומ תוירוניצ ייומדו םיבוהצ םיחרפה

בשעו ינשלופ חמצל בשחנ ,ץיקה לכ ךשמ חרופה ,חישה קבט
.תליא דעו ןלוגה תמרמ לארשיב ץופנ אוה .ער

.קבטה ילעל ףילחתכ ,ןושיעל םישמשמ םילעה
.םיקיזמו םיקרח תרבדהל תשמשמ םילעה תיצמת


לודיג יאנת
.החלו בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירפרפו םישע ידי-לע    
.םיערזמ יובירה
.('צ תולעמ -5 דע) הרקב דימע


תיאופר תוליעפ
,םידיאולקלא םיליכמ םילעה .חישה קבט ילעב םישמתשמ
.(Nicotine) ןיטוקינו (Anabasine) ןיסבנא םהב ,םיליער
,ss-Carotene ,ןיאטול גוסמ םידיאונטורק םיליכמ םיחרפה
(Antheraxanthin) ןיתנסקרתנאו (Violaxanthin) ןיתנסקלויו
.דועו

חישה קבט תונוכת

.רוע יעגפ ךכשמו עיגרמ.יטמואיריטנא/ינורגיש-יטנא

...יוטיח/תשיבחל םישמשמ םישותכה םילעה
.תויוחיפנו םיכתח ,םיעצפ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
.(רועה תפיטש) רוע תוקלד
.(שארה תפיטש) םיניכ
.(ךרוצה יפל ,ףוגה/שארה תפיטש) םישוערפ

...דודיעל םישמשמ םיקוריה םילעה תסיעל
.הרהזא ואר .האקה

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תיצמת
.הרהזא ואר .העגרה ,םייכינחו םייניש באכ

...ב לופיטל שמשמ םילעה ןשע
.חייכמ רשא לועישל םרוג אוה .החיל

...ב לופיטל שמשמ םילעה תטילחמ םידא טבמא
.םזיטמואיר/ןורגיש

תורהזא
.םייח-ילעבלו םדאל רתויב םיליער חישה יקלח לכ
.תינוציח קר רתומ וב שומישה   
.תותוועמ תויח דילוהל םילולע חמצהמ ולכאש םייח-ילעב   
.םיידיה תא בטיה ףוטשל שי לופיטה רחאל

תושדח
2002 רבמבונ
תבהצב לופיטל חישה קבט
Jordan University of Science and Technology-ב רקחמ
,חישה קבט ילע תיצמת לש הניגמה התעפשה תא ןחב ןדרי
.תודלוחב דבכה לע ,םימב םילשובמ וא םייח

חישה קבטב שומישה ירוחאמ דמועה תא קודבל דעונ רקחמה
.(Jaundice) תבהצב לופיטל ,ןדריב תיממעה האופרב
ג"ק 1-ל ל"מ 4 סחיב חמצהמ תויצמתב ושמתשה םירקוחה
.ףוג לקשמ

ןיבוריליבה תא הדירוה תלשובמ יתלבה תימימה תיצמתה קר
ואצמנ םיחרפהמ תויצמת ןתוא .(Total Serum Bilirubin)
.תוליעי יתלב

Journal of ethnopharmacology