ןוריפורגא
Couch Grass / Quitch Grass/
Dog's Grass / Quackgrass
(Agropyrum repens)

םיבשעה דחא ,יתנש-בר בשע אוה ןוריפורגא
ויחרפ .רתויב םיצופנה םישקיעה םיטושה
םילוביש ייומד
שושה לש ומעט תא ריכזמו קתקתמ םישרושה לש םמעט
שבוימה שרושהמ ןחטנש חמקה שמיש ,בער תותיעב ,רבעב
םחל תייפאל 
(Horses) םיסוסלו (Cattle) רקבל אירב ןוזמ אוה ןוריפורגאה
(Goats) םיזיעו (Sheep) םישבכל עבק ןוזמו 
איקהל םמצעל םורגל ידכ חמצה ילע תא םילכוא םיבלכ
(Dog's Grass) םיבלכה בשע םג חמצה הנוכמ איה וז הביסמ 


לודיג יאנת
עקרק יגוס לש בחר ןווגמ
האלמ שמש דע יקלח לצ
וב שמתשהל ןתינ תילוח עקרקב הנתיאה ותזיחאל תודוה
(Sand migration) תולוח תדידנ תעינמו עקרקה בוצייל 
םיערזו (Rhizomes) שרוש ינקמ תוריהמב טשפתמ חמצה
(Invasive plant) שלופ חמצ בורל בשחנו 
שרושה ינק תא ףושחל איה הרטמה חמצב המחלמב
םשובייל ךכב םורגלו שמשל 


תיאופר תוליעפ
ןוריפורגאה לש םייעקרק-תתה םילועבגבו שרושה-ינקב םישמתשמ
ביבאב םיפסוא םתוא

,ןילוניא תיומד המימחפ ,(Triticin) ןיציטירט 8% שי םישרושב
,לוטיסוניא ,(Agropyrene) יטויביטנא רמוח ,(Dextrose) זורטסקד
ןרוצה תצומחת-וד לש תולודג תויומכ ,לזרב םהבו םינוש םילרנימ
,(Manitol) לוטינמ ,(Silicic Acid) ןרוצה תצומחת ,(Silica)
,רכוס ןוריפורגאה ישרוש םיליכמ ןכ .(Vanillin) לינוו ,ןינופאס
(Acid Malates) םיחופת תוצמוחו יחמצ ריר ,(Inosite) טיסוניא


ןוריפורגאה תונוכת
יטויביטנא
הילכ ינבא קיחרמ
ןתשמ
יללכ עיגרמ
לועיש ךכשמ

...ב לופיטל שמשמ ןוריפורגאה
םידליב הגלבה-יא
הרגדופ / טואג
ןורגיש
(1) ןתשה תיחופלש תקלד
תינומרעה תקלד
םיבאכ לע הלקה
הילכ ינבא


 
ןוריפורגאה תא בלשל גוהנ ןתשה תיחופלש תקלדב לופיטל (1)
האליכאו סיריברב םע


...תחיתפל שמשמ םישרושה ץימ
(Bowel obstruction) םייעמ תומיסח

תורהזא
היירטפ ,(Ergot) תינופישה תלחמב עוגנ רשא ןוריפורגא
.םחרה לש תירירש תיוועלו םד-ילכ תוצווכתהל םורגת ,הליער 
רוחש רמוחב םיפוטע םילעה :עגנה ינמיס 

...לע/רשאכ רוסא ןוריפורגאב שומישה
הקינימ וא בורקה דיתעב תורהל תננכתמ ,ןויריהב ךניה
דבכ תולחממ םילבוסה
ומכ ,םייעמהו הביקה תכרעמב תינורכ הלחמב םילוחה
סקולפר ,(Duodenal Ulcer) ןוירסירתה ביכ ,הביק ביכ 
,סגה יעמה לש תיביכ תקלד (Reflux Eophagitis) יטשו 
(Spastic Colitis) סגה יעמה לש תיתיוע תקלד 
ףיעסה תקלדו ףיעסה תלחמו 

...רשאכ ,ןוריפורגאב שומישל םדוק אפורב ץעוויהל שי 
םייעובש ךות תפלוח הניאש יהשלכ תיאופר היעב תררועתמ
,ןיריפסא :תואבה תופורתהמ תחאב םישמתשמ םכניה
תופורת ,לועישו תוררקתה דגנ תופורת ,תולשלשמ תופורת 
ונימא תוצמוחו םילרנימ ,םינימטיו ,הצמוח תולרטנמ 

.