ןוריפורגא
Couch Grass/Quitch Grass/Dog's Grass
(Agropyrum repens)

םיבשעה דחא ,יתנש-בר בשע אוה ןוריפורגא
ייומד ויחרפ .רתויב םיצופנה םישקיעה םיטושה
.םילוביש

.שושה לש ומעט תא ריכזמו קתקתמ םישרושה לש םמעט
שבוימה שרושהמ ןחטנש חמקה שמיש ,בער תותיעב ,רבעב
.םחל תייפאל  
.םיזיעו םישבכל עבק ןוזמו םיסוסלו רקבל אירב ןוזמ אוה חמצה
.איקהל םמצעל םורגל ידכ חמצה ילע תא םילכוא םיבלכ
.(Dog's Grass) םיבלכה בשע םג חמצה הנוכמ איה וז הביסמ  


לודיג יאנת
.עקרק יגוס לש לודג ןווגמ
.םתוא שרוש-ינק תועצמאב תוריהמב טשפתמ ןוריפורגאה
.רבע לכל חלוש אוה  
וב שמתשהל ןתינ תילוח עקרקב הנתיאה ותזיחאל תודוה
.תולוח תדידנ תעינמו עקרקה בוצייל  


תיאופר תוליעפ
,ןוריפורגאה לש םייעקרק-תתה םילועבגבו שרושה-ינקב םישמתשמ
.ביבאב ףוסאל שי םתוא

,ןילוניא תיומד המימחפ ,(Triticin) ןיציטירט 8% םיליכמ םישרושה

,לוטיסוניא ,(Agropyrene) יטויביטנא רמוח ,(Dextrose) זורטסקד
ןרוצה תצומחת-וד לש תולודג תויומכ ,לזרב םהבו םינוש םילרנימ
,(Manitol) לוטינמ ,(Silicic Acid) ןרוצה תצומחת ,(Silica)
,רכוס ןוריפורגאה ישרוש םיליכמ ןכ .(Vanillin) לינוו ,ןינופאס
.(Acid Malates) םיחופת תוצמוחו יחמצ ריר ,(Inosite) טיסוניא

ןוריפורגאה תונוכת
.יטויביטנא
.הילכ ינבא קיחרמ
.ןתשמ
.עיגרמ
.לועיש עיגרמ

...ב לופיטל שמשמ ןוריפורגאה


ןוריפורגאה תא בלשל גוהנ ןתשה תיחופלש תקלדב לופיטל (1)
.האליכאו סיריברב םע

.םייעמ תומיסח תחיתפל שמשמ םישרושה ץימ

תורהזא

היירטפ ,(Ergot) תינופישה תלחמב עוגנ רשא ןוריפורגא
.םחרה לש תירירש תיוועלו םד-ילכ תוצווכתהל םורגת ,הליער  
.רוחש רמוחב םיפוטע םילעה :עגנה ינמיס  

...לע/רשאכ רוסא ןוריפורגאב שומישה
.הקינימ וא בורקה דיתעב תורהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה
.דבכ תולחממ םילבוסה
ומכ ,םייעמהו הביקה תכרעמב תינורכ הלחמב םילוחה
סקולפר ,(Duodenal Ulcer) ןוירסירתה ביכ ,הביק ביכ  
,סגה יעמה לש תיביכ תקלד (Reflux Eophagitis) יטשו  
(Spastic Colitis) סגה יעמה לש תיתיוע תקלד  
.ףיעסה תקלדו ףיעסה תלחמו  

...רשאכ ,ןוריפורגאב שומישל םדוק אפורב ץעוויהל שי
.םייעובש ךות תפלוח הניאש יהשלכ תיאופר היעב תררועתמ
,ןיריפסא :תואבה תופורתהמ תחאב םישמתשמ םכניה
תופורת ,לועישו תוררקתה דגנ תופורת ,תולשלשמ תופורת  
.ונימא תוצמוחו םילרנימ ,םינימטיו ,הצמוח תולרטנמ