לשפומ זוברי
Pigweed
(Amaranthus retroflexus)

אשנתמה יתנש-דח חמצ זוברי
בשע בשחנו רטמ 1 דע הבוגל
אוצמל ןתינ .(Weed) הטוש
ינפ לע םוקמ לכב טעמכ ותוא
תומוקמב רקיעב ,המדאה
םיממוש

10-כ הבוגב חמצהשכ םיריעצה זובריה ילע תא םיפסוא
ךשמב םתוא םיחיתרמ .לועבגה לש ותוצעתה ינפל ,מ"ס
תפסותב םישיגמו םתוחכרתה דע ,תוקד 20 דע 10
.םינילבתו האמח
.שלועו ירא ןש לש םיריעצ םילע ופיסוה ףסונ לוביתל
תררוגמ הבוהצ הניבגו הסורפ השק הציב ,ץמוח ופיסוה

תוקרי טלסב שמשמ (הצעתה םרט רשא) ריעצ זוברי
,חמקל םינחוט וא םתומלשב םילכוא (Seeds) םיערזה תא
.ןובלח 25.7% שי (Leaves) םילעב .ןובלח 18% שי וב 
ותניחט ינפל ותוא תולקל ןתינ חמקה לש ומעט רופישל 
ףרוחה יקרמל (Dried leaves) םישבוימ זוברי ילע ופיסוה


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ עקרק יגוס לש בחר ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
ןה דחא חמצב אוצמל ןתינו םינימה ינשמ םה םיחרפה
חמצה .חורה ידי-לע השענ קוביאה .םייבקנו םיירכז םיחרפ 
ומצע תא הברמ 
תודירש רשוכ ילעב םה - (Seeds) םיערזמ אוה יובירה
.תוריהמב םישירשמה ,(Cuttings) םירוחיימו הובג 
הריהמ הטיבנהו ביבאב רחואמ םיערוז 
רטמ 1 קמועל עיגמה יזכרמ שרוש זובריל
םיסוסו םישבכ ,םיזיע ,רקב ,ןאצל לכאמ שמשמ חמצה
הטמל הרהזא ואר .ןושיד לכל קוקז וניא אוה
לפלפ ,תוינבגע ,סרית ,לצב ,המדא-יחופת דיל זוברי ולדג
...תיפותיש הייחמצ ואר .ליצחו 
...עקרקב ןקנח עבקמ זובריה


תיאופר תוליעפ
C ןימטיוו A ןימטיו עפש וב שיו לזרבב רישע זובריה

זובריה תונוכת
דאמ ןיזמ ולוכ חמצה(1) תמצמ / ץווכמ

םילעהמ ןכוהש הת ידי-לע (1)

...ב לופיטל (1) שמשמ זובריה
לושליש
(Dysentry) הירטנזיד
טיכנורב
(1) ףטוש רוזחמ
םייעמב םומיד
םוח תדרוה


הרהזא
ליער תויהל לולע תוקנחב הרישע המדאב חמצש זוברי
םיחמצב שמתשהל ןיא ןכל ,םילעב תוקנחה תורבטצה בקע
תוינגרוא ןניאש תוטישב ולדוגש

.