םיעורה טוקלי
Shepherd's Purse
Hirtentasche :תינמרג
(Capsella bursa-pastoris)

,יתנש-דח ריעש חמצ םיעורה טוקלי
אוה .(Mustard) לדרחה תחפשמ ןב
לכ ,לארשיב ,הז ללכב ,םלועב ץופנ
החוד ינייפוא חיר חמצל .הנשה

םימוד םילעה .מ"ס 50 דע הבוגל אשנתהל יושע םיעורה טוקלי
.םישלושמ תודתי ייומדו םיחוטש םילימרתה .יראה ןש ילעל
םיריעז םינבלה םיחרפה

םמעט .םלשבל ןתינו קורי טלסב םישמשמ םיירטה םילעה
לדרחה םעט תא ריכזמ 
םהינימל (Birds) ףנכ ילעב לע דאמ םיבוהא םיערזה
(Mosquito larvae) םישותי ילחז םילטוק םילעה ,םימב
םיציב וליטי ,קוריה חמצב וליכאהש (Chickens) תולוגנרת
םיעט ההכ (Yolk) ןומלח םע 


לודיג יאנת
ינשלופו הטוש חמצ בשחנ םיעורה טוקלי
חמצה לדוג .הלד עקרק ללוכ ,השבי עקרק יגוס ןווגמ
התוחלו עקרקה תוירופל םאתהב הנתשי 
שמשל האלמ הפישח
םיערז 20-כ םייוצמ לימרת לכב .םיערזמ אוה יובירה
םיערז 40,000-כ בינהל יושע דיחי חמצ 


תיאופר תוליעפ
םיעורה טוקלי לש (ףידע) םיירטה םיחרפבו םילעב םישמתשמ
תילזונ תיצמת וא הת-,הטילחכ ,םישבוימה ולאב וא

ירט חמצ תיצמתב םישמתשמ (Homeopathy) היתפואמוהב

,(Fumaric acid) תירמופ הצמוח ,םידיאונבלפ שי חמצב
ןילוכליטצא ,ןימטסיה ,ןילוכ ,(Bursic acids) תויסרוב תוצמוח
ונימא תוצמוחו םינינאט ,(Tyramine) ןימריט ,(Acetylcholine)

,לוטיסוניא ,C ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיוב םירישע םילעה
,A ןימטיו ,ןיטורק אטב ,ןחרז ,ןגלשא ,תירמופ הצמוח ,ןילוכ
לזרבו

םיעורה טוקלי תונוכת
ןותמ ןתשמ
>םד תשירק זרזמ
רוזחמה תא דדועמ
הדיל יריצ דדועמ
ץווכמ
יתקלד-יטנא
ךות םד ץחל דירוממ
םדה ילכ תבחרה 

:םיימינפ םימומיד תריצעל בוט חמצ בשחנ םיעורה טוקלי
םימומידו ןתשה יכרד תכרעמו תוילכה ,תואירה ,הביקהמ
,רגבאב םיעורה טוקלי תא בלשל גוהנ ךכ םשל .םיינוציח
(Cranesbill) רוגעה רוקמ וא הקניוב

...ב לופיטל תשמשמ ולא תנוכת
לושליש
...םיימינפו םיינוציח - םיעצפ

לבטוהש ,ןפג-רמצ תרדחה ידי-לע) ףאהמ םומיד
(םייריחנל ,חמצה תטילחב 
(Menorrhagia) ישדוחה רוזחמב ינורכ רתי םומיד
(Metrorrhagia) םחרהמ םימומיד
רוזחמה םדק תנומסת
םיממדמ םירוחט
.םיממדמ הביק יביכ
גוס לכמ םומיד תריצעלו... (Hematuria) ןתשב םד
(Ecchymosis) ירוע תת םד ףטש
תינורגיש םיקרפמ תקלד

...ףוגב (Water retention) םימ תריצא
.תוילכ תייעב בקע ,(Dropsy) תמיימ  
תילבי םע םיעורה טוקלי תא בלשל ןתינ...   


הטילח
שבוימה חמצהמ םייתש דע תיפכ לע םימח םימ לפס וגזמ
תוקד רפסמ וניתמהו 
שולש-םייתעש לכ דחא לפס ותש
3 ומגל םירחא םירקמב .רוזחמה תעבו ינפל רצק ןמז תאז 
םויב םילפס 


תיצמת
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 2 דע 1

תורהזא
>טוקליב שומישה רסאנ ,םחרה תוליעפ לע ותעפשה בקע
תוקינמ לעו תורהל תודתעתמה לע ,תורה םישנ לע םיעורה 
רוזחמב ףטש רתיב לופיטל םיעורה טוקליב תושמתשמה לע
הייעב לע דיעהל הלולע העפותהש ךכל ןביל םישל ,ישדוחה 
אפורב ץעוויהל ןהילע ןכלו תיניצר 
תועוב םורגל לולע רועב םיערזה עגמ

.