הקוי
Spoonleaf Yucca / Adam's Needle
(Yucca Filamentosa)

ץופנה ,דע קורי ,יתנש-בר חיש הקויה
.םחות חמצכ םייתיבו םיירוביצ םינגב
הקירמא-םורד תוירבדמב הקויה רוקמ

עיגהל יושע םקלח .םמקרמבו םעבצב םינושה םינז רפסמ הקויל
רטמ 1 דע רטוקו םירטמ 3 דע הבוגל

םייופמש ומכ ,הקיטמסוק םירצומ ןווגימב ביכרמ הווהמ הקוי
םישקשק תעינמלו רעישה תפיטשו םינפה יוקינל םיבילחתו 
(Balding) תוחרקתהו (Dandruff
םילבח יביס רוצייל םישמשמ םילעה ,(Agave) הבגאל המודב
ריינ רוצייו םידגב תנכהו (Ropes
םיקשל רקיעב שמשמה (Jute) הטוי דב םג הנממ םירציימ
ושביל ףאו לשובמ וא יח לוכאל ןתינ ירפה תא
ןוזמל רוטיע םישמשמ םיכועמו םישבוימ וא םייח םיחרפה
(Soap) ןובסכ םישמשמו םינופאסב םירישע םישרושה
(Arrowhead) ץח ישאר םישמשמ םילעה תוצק ידוח
(Needles) םיטחמו 


לודיג יאנת
דחוימ לופיט לכל הקוקז הניא הקויה
בטיה תוזקונמו תוילרטינ ,תולד ,תוילוח עקרק ןווגמ
שמשל תיקלח דע האלמ הפישח
ץבוקכ םינותנ םה .םיינימ-וד ,םיקורי-םינבלה ,םיחרפה
םירטמ 5 דע הבוגל אשנתהל יושעש לועבג לע 
תווצקב דאמ םידדוחמו םיינרשב םילעה
םיה תברקב אל ךא ,תוקזח תוחורב הדימע הקויה
(Drought) תרוצבב דחוימב הדימע איה
שרוש ירוחיימ ןכו הקולח ,םיערזמ אוה יובירה
(לוחכמ תרזעב תינדי וא) םישע ידי-לע השענ קוביאה


תיאופר תוליעפ
םהב םיירקיעה םיביכרמה .הקויה ילעבו םישרושב םישמתשמ
םינינופאס םה

הקויה תונוכת
תלשלשמ
םדה תא תרהטמ
תוקלד תדגונ
ןורגיש תדגונ

,תשמשמ הקויה
...לע הלקהל ,םירחא אפרמ-יחמצ בולישב
תינומרעה תקלד
הרגדופ / טואג
הרמ סיכו דבכ תויעב
םיקרפמ תקלד יבאכ
ןתשה תיחופלש תקלד
(Urethritis) הכפושה תקלד

שומישה ןפוא
תוקד 15 ךשמב ,םימ רטיל 1/2-ב שרושהמ םרג 10 ולשב
םויב םילפס 5 דע 3 ותש
שרושה תומכ תא וניטקה ,הכר האוצי םרוג רבדה םא

...ב לופיטל תשמשמ הקויה ילע תועצמאב השיבח
(Bruises) תולבחמ האצותכ םיבאכ
(Skin diseases) רוע תולחמ
(Sprains) םיעקנ

הקויב םישמתשמ תינופצה הקירמאב םינאידניאה
טבמא וא השיבחב ,םיעקנו רוע יעצפב לופיטל

,היתוריפ תא םילשבמ ,הקויה ילע תא םיסעול םה
תחרפתה תא םילכואו םתוא םיפוא


תורהזא
םד יאת תסמה :הזילומה םורגל לולע םינינופאסב שומישה
.החוטב תומכ יהמ עודי אל .(Hemolysis) םימודא 
םרוגכ ,םיבר ןוזמ ירצומב רשוא הקויב שומישה ,תאז םע 
(Root beer) הרוחש/םישרוש תריב רוצייב דחוימב ,ףיצקמ 
םילוח ,םישישק ,םירענו םידלי לע רוסא הקויב שומישה
תוקינמו ןויריהב םישנ ,םיינורכ 
לושלישו ןטב יבאכ םורגל לולע הב שומישה

.