הקוי
Spoonleaf Yucca/Adam's Needle
(Yucca Filamentosa)

םינגב ץופנה ,דע קורי ,יתנש-בר חיש הקויה
.םחות חמצכ םייתיבו םיירוביצ
.הקירמא-םורד תוירבדמב הקויה רוקמ
עיגהל יושע םקלח .םמקרמבו םעבצב םינושה ,םינז רפסמ הקויל
.רטמ 1 דע רטוקלו םירטמ 3 דע הבוגל

םייופמש ומכ ,הקיטמסוק םירצומ ןווגימב ביכרמ הווהמ הקויה
םישקשק תעינמלו רעישה תפיטשו םינפה יוקינל םיבילחתו   
.תוחרקתהו   
םילבח יביס רוצייל םישמשמ םילעה ,(Agave) הבגאל המודב
.ריינ רוצייל םגו םידגב תנכהו   
.םיקשל רקיעב שמשמה ,הטוי דב הנממ םירציימ
.ושביל ףאו לשובמ וא יח לוכאל ןתינ ירפה תא
.ןוזמל רוטיע םישמשמ םיכועמו םישבוימ וא םייח םיחרפה
.ןובסל בוט ףילחת םישמשמו םינופאסב םירישע םישרושה
.םיטחמו ץח ישאר םישמשמ םילעה תוצק ידוח


לודיג יאנת
.דחוימ לופיט לכל הקוקז הניא הקויה
.בטיה תוזקונמו תוילרטינ ,תולד ,תוילוח עקרק ןווגמ
.תיקלח דע האלמ שמש
ץבוקכ םינותנ םה .םיינימ-וד ,םיקורי-םינבלה ,היחרפ
.רטמ 5 דע הבוגל אשנתהל יושעש לועבג לע   
.הצקב םידדוחמו םיינרשב םילעה
.םיה תברקב אל ךא ,תוקזח תוחורב דימע חמצה
.תרוצבב דחוימב דימע אוה
.שרוש ירוחיי וא הקולח ,םיערזמ יובירה
.(לוחכמ תרזעב תינדי וא) םישע ידי-לע השענ קוביאה


תיאופר תוליעפ
םיירקיעה םיביכרמה רשא ,הקויה ילעבו םישרושב םישמתשמ
.םינינופאס םניה םהב

תונוכת
.תלשלשמ
.םד תרהטמ

.תוקלד תדגונ
.ןורגיש תדגונ

...לע הלקהל ,םירחא אפרמ-יחמצ בולישב ,תשמשמ הקויה
.תינומרע תקלד
.הרגדופ
.הרמ סיכו דבכ תויעב

.םיקרפ תקלד יבאכ
.ןתשה תיחופלש תקלד
.(Urethritis) הכפוש תקלד

שומישה ןפוא
.תוקד 15 ךשמב ,םימ רטיל 1/2-ב שרושהמ םרג 10 ולשב
.םויב םילפס 5 דע 3 ותש
.שרושה תומכ תא וניטקה ,הכר האוצ םרוג רבדה םא

...ב לופיטל תשמשמ הקויה ילע תרזעב השיבח
.םיעקנ.רוע תולחמ.תולבח יבאכ

םישמתשמ תינופצה הקירמאב םינאידניאה
השיבחב ,םיעקנו רוע יעצפב לופיטל הקויב
.טבמא וא
תא םילשבמ ,הקויה ילע תא םיסעול םה
.תחרפתה תא םילכואו םתוא םיפוא ,היתוריפ

תורהזא
םד יאת תסמה :הזילומה םורגל לולע םינינופאסב שומישה
.החוטב תומכ יהמ עודי אל .(Hemolysis) םימודא  
םרוגכ ,םיבר ןוזמ ירצומב רשוא הב שומישה ,תאז םע  
.(Root beer) הרוחש/םישרוש תריב רוצייב דחוימב ,ףיצקמ  
םילוח ,םישישק ,םירענו םידלי לע רוסא הקויב שומישה
.תוקינמו ןוירהב םישנ ,םיינורכ  
.לושלישו ןטב יבאכ םורגל לולע הב שומישה