היוצמ רומח תקורי
Squirting Cucumber/Elaterium
(Ecballium elaterium)

,ינרשב חמצ היוצמ רומח תקורי
דע ,ספטמ / ערתשמ יתנש-בר
הבוגל אשנתהל יושעש ,רטמ 1
מ"ס 30 דע

לדג אוה םש ןוכיתה םיה ןגא תוצראב אוה חמצה לש ורוקמ
טסוגוא ןיב םילישבמ םיערזה. ףוחה רוזיאב בורל ,םיכרד ילושב
רבמטפסו

םיבוהצה םיחרפה .םישק םיפיז םיסוכמ ירפהו םילעה ,לועבגה
םעו םיכראומו םיקורי תוריפה .דרפנב םייבקנו םיירכז םה
.קוחרמל רבע לכל םיערז םיזיתמו םיעקפתמ םה םתלשבה
םיערז 50 דע שי ירפ לכב


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו החל ,הלד עקרק יגוס ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
(Weed) הטוש בשע חמצה בשחנ םש - שביו םח םילקא
(Frost) הרקב דימע חמצה
תימצע היירפהו םיקרח ידי לע vשענ (Pollination) קוביאה
עירזמ חמצה .(Seeds) םיערזמ השענ (Propagation) יובירה
םיערזה תזתה ידי לע - ומצעב 
,ןגמ דגב ושבל ,חמצב לופיט ינפל ,םייניעו רוע יוריג תעינמל
ןגמ יפקשמו תופפכ 

תרהזא
םייח ילעבלו םדאל (Toxic) ליער חמצה תולדוג תויומכב
םידלי לש םדי גשיהמ קחרה רומחה תקורי תא ולדגתיאופר תוליעפ
.שבוימ וא ירט ,ירפה ץימב םישמתשמ
שחלאמ רמוח םיליכמ שי םישרושב

ןירטאלא ,(1) (CucurbitacineB) ןיצטיברוקוק שי ירפב
,רהטמ רמוח :(Prophetin) ןיטפורפ ,(2) (Elaterin)
,(Elaterid) דירטלא ,(Hydroclaterin) ןירטלקורדיה
(Ecballic acid) תילבצא הצמוח :(Ecballin) ןילבצא
ליפורולכו

םיקרח תקחרהל שמשמ (1)
(Elaterium) םוירטאלא הפורתה תנכהל שמשמ (2)

רומחה תקורי תונוכת
םיבאכ תככשמ
הלפה תמרוג
תינורגיש יטנא
הקזח תרהטמ/תלשלשמ
בלה תוליעפ תא הצירממ
םיינטרס םילודיג תלטוק


...ב לופיטל תשמשמ איה
.בל תויעב
תוילכ תקלד
תרגוח תקבלש
יתיילכ דוקפית יא בקע ,תקצב
םיקרפמ תקלד/ןורגיש
הפירח/תינורכ ,ןתשה 'פלש תקלד


...ינוציח שומישבו
סיטיסוניס

תורהזא
,וב שמתשהל ןיא .דאמ ליער חמצ תבשחנ רומחה תקורי
תיעוצקמ החגשה תחת אלא 
תואקהו תוליחב םורגל לולע אוה תולודג תויומכב
ןכו (הלפהל ששחמ) ןויריהב םישנ לע רוסא וב שומישה
תוילכ וא םייעמ תלחמב םילוח לעו םישישק לע 
יתיילכ קזנו םד יפטש ,לושליש םורגל לולע חמצב שומישה
תויגרלא/תוברצ םורגל לולע רועב ירפה ץימ עגמ
םייעמו הביק תקלד ,תוילכ תקלד םורגל לולע וב שומישה
תוומ ףאו 

.