היוצמ רומח תקורי
Squirting Cucumber/Elaterium
(Ecballium elaterium)
,(רטמ 1 דע) ערתשמ יתנש-בר ,ינרשב חמצ היוצמ רומח תקורי
.ןוכיתה םיה ןגא תוצראב ורוקמ .מ"ס 30 הבוגל אשנתהל יושעש

.םיבוהצ םיחרפה .םישק םיפיז םיסוכמ ירפהו םילעה ,לועבגה
.םידרפנ םייבקנ םיחרפו םיירכז םיחרפ חמצל
םיזיתמו םיעקפתמ םה םתלשבה םע .םיכראומו םיקורי תוריפה
.םיערז 50 דע ירפ לכב .רבע לכל ,קחרמל םיערזה תאתיאופר תוליעפ
.שבוימ וא ירט ,ירפה ץימב םישמתשמ
.שחלאמ רמוח םיליכמ םישרושה

(CucurbitacineB) ןיצטיברוקוק ירפב
ןיטפורפ ,(2)(Elaterin) ןירטאלא ,(1)

,(Hydroclaterin) ןירטלקורדיה ,רהטמ רמוח :(Prophetin)
תילבצא הצמוח :(Ecballin) ןילבצא ,(Elaterid) דירטלא
.ליפורולכו (Ecballic acid)

.םיקרח תקחרהל שמשמ (1)
.(Elaterium) םוירטאלא הפורתה תנכהל שמשמ (2)

...רומחה תקורי תונוכת
.םיבאכ תככשמ
.הלפה תמרוג
.תינורגיש יטנא

.הקזח תרהטמ/תלשלשמ
.בלה תוליעפ תא הצירממ
.םיינטרס םילודיג תלטוק

...ב לופיטל תשמשמ איה
...ינוציח שומישבו

תורהזא
,וב שמתשהל ןיא .דאמ ליער חמצ תבשחנ רומחה תקורי
.תיעוצקמ החגשה תחת אלא    
.תואקהו תוליחב םורגל לולע אוה תולודג תויומכב
םישישק לע ,הלפהל ששחמ ,ןוירהב םישנ לע רוסא שומישה
.תוילכ וא םייעמ תלחמב םילוח לעו    
.יתיילכ קזנו םד-יפטש ,לושליש םורגל לולע הב שומישה
.תויגרלא/תוברצ םורגל לולע רועב ירפה ץימ עגמ
םייעמו הביק תקלד ,תוילכ תקלד םורגל לולע וב שומישה
.תוומ ףאו