ןוקאי
Yacon
(Polymnia sonchifolia)
 
.החימצ ריהמ ,יתנש-בר חמצ אוה ןוקאיה
:תימורדה הקירמאב םידנאה ירהב ורוקמ
םויכו תופסונ תונידמל אבוה אוה .הניטנגרא דע הלאוצנומ
.ליזרבו האירוק ,ןפי ,דנליז-וינ ,ב"הראב םג ותוא םילדגמ

.םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמ אוה .םילודג םילע ןוקאיל
20 דע 4 הב שי .םיפעוסמו םיקד םייביס םישרושה תכרעמל
ןייבוע ,מ"ס 25-כ ןכרוא .תוטטבל תומודה ,תוינרשב תועקפ
.תחאה ,ג"ק 2.5 דע ןלקשמו מ"ס 10-כתוכירפו תויסיסע ,תוקותמ ןוקאיה תועקפ
תוסורפ ,תימלוגה ןתרוצב ןתוא םיכרוצו    
וא תויופא ,תולשובמ ,טלסב ביכרמכ ,קד    
.תונגוטמ    
.ןתוקיתמ תלדגהל ,שמשב ןשבייל גוהנ ,ןתכירצל םדוק    
.הכירצה ינפל םיריסמ התוא ,הפילקב םיטמק םרוג שובייה    
,םילשבמ םה םתוא ,םישרושה תא םג םילצנמ רוזיאה יבשות
.ץימ תקפהל גירא ךרד םיטחוסו םיררגמ    
.םישדוח 12 דע 7 רחאל תולשבל םיעיגמ םישרושה    
.תוגועו םיזיכרת ,תואקשמ תקתמהל שמשמ ןוקאיה
.יחה קשמ תנזהל םישמשמ ןוקאיה ילעלודיג יאנת
.םינוש עקרק יגוסו םילקא יאנתב תולקב םלקאתמ ןוקאיה
.גזוממ וא יפורט-בוס םילקא ןהב תוצראב םג ולדגל ןתינ    
.רטמ 3,500 הבוג דעו םיה ינפ הבוגמ חתפתי אוה
.בטיה תזקונמו הרישע ,הקומע תויהל עקרקה לע
.הלק תיסיסב דעו תיצמוחמ תויהל היושע איה    
.תולעמ 25 דע 18 ןיב הענ תילמיטפואה לודיגה תרוטרפמט
ןוקאיל השורד ,םישרושה תכרעמ לש הבוט תוחתפתהל
.הלילב הכומנ הרוטרפמט    
ךכ ,םיעקשמ מ"מ 800-ל קוקז ןוקאיה
.המילשמ הייקשה שרדית בורלש    
ולחה םהמ ,שרושה ינק תקולח תועצמאב השענ יובירה
.מ"ס 12 דע 8 ךרואב ,םירצנ ץבצבל    
.החל הביבסב ,השרשהל תולקב םינתינ םילועבגה    
.תונורדמב ףחס ינפמ הרימשל םיאתמ ןוקאיהתיאופר תוליעפ
,(Fructose) הזוטקורפ םיליכמ תועקפהו ןוקאיה ישרוש
םידירכסוגילוא ,(Sucrose) זורקוסו (Glucose) הזוקולג
הלודג ןילוניא תומכו ןלימע ץוצמק ,(Oligosaccharides)
.לכעמ וניא םדאה ףוג ותוא ,(20%)
.םילרנימו םינימטיו ,םיביס טעמ םג םישרושב

,םידיאונובלפ ,(Chatechin) ןי'צטאקב םירישע ןוקאיה ילע
.ןגלשאו ןדיס ,םינימטיו ,(Polyphenol) לונפילופ

...ןוקאיה תונוכת
הניאש ,ןוקאיב (Oligofructose) הזוטקורפוגילואה תלוכת
הניא ותכירצ תאז םעו קותמ ותוא השוע ,ףוגב תגפסנ    
.םדב רכוסה תמר תא הלעמ    
סודיפיב היירטקבה תוליעפ תא הצירממ הזוטקורפוגילואה
.םתואירב תא תרפשמו םייעמב יוצמה (Bifidus)   

...רשא םישנאל ליעוהל יושעש רבד ךומנ ירולק ךרע ירפל
.תומימחפ לש תוהובג תומר םיכרוצ
.הבישיב םויה תועש תיברמ תא םילבמ

...ב לופיטל ןוקאיה שמשמ ויתונוכתל תודוה
.לקשמב התחפה .לוכיע תויעב .תרכוס

 
הת תנכהל םישמשמ םישבוימ ןוקאי ילע
.תרכוסמ םילבוסל

הרהזא
!והוז םרטש םיליער םירמוח םיליכמ םילעה