הזנמ הברי
Yerba Mansa
(Anemopsis californica)

ץופנ רשא יתנש-בר חמצ אוה הזנמ הבריה
.וקיסקמו ב"הרא ברעמ-םורדב
םימודו םיריעש ,םיינרשב םה .שרושה הנקמ םיאצוי הזנמ הבריה ילע
.מ"ס 15-ל עיגמ םכרוא .דרתה ילעל
.םיערז לש לודג רפסמ םיאשונ לבורטציאה ייומד תוריפה


לודיג יאנת
תוציב ירוזיאב ,םיחל הערמ ירכב ,תויסיסב ,תוחולמ תועקרק
.םילחנ ידיצלו  
.שמשל האלמ הפישח
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
רחאל ,ףרוחבו ויתסב םיפסוא םתוא .הזנמ הבריה ישרושב םישמתשמ
ךשמב שובייל םחינהלו בטיה םתוא ףוטשל שי .םילעה לש םתושבייתה
ףוסבלו שבייל םיכישממו םתוא םיסרופ ןכמ רחאל .תועובש רפסמ
.הקבאל םתוא םינחוט

,(Methyleugenol) לונגיואליטמ םניה חמצב םיירקיעה םיביכרמה
,(Thymol Methylether) לומית רתאליתמ ,(Esdragole) לוגרדסא
.(Asarinin) ןינירסאו (P-Cymene) ןמיס-יפ ,(Linalool) לולניל

הזנמ הבריה תונוכת

.תיתיירטפ-יטנא
.תנתשמ
.םדה תא תרהטמ
.תותיווע תדגונ
.תילאירטקביטנא
.תיתקלד-יטנא

בהז םתוח לש וזל המודה תיטויביטנא תוליעפ תלעב הזנמ הבריה
לע הליקמ איה תוקלד דגונכ .תובורק םיתיעל ףילחתכ ול תשמשמו
יקזנ תענומו (Mucous Membranes) םיירירה םימורקב םייוריג
.תוקלד תובקעב םיתיעל םישחרתמה ,המקר

...ב םיינורכ וא םיפירח םייוריגב לופיטל תשמשמ הזנמ הבריה

.םיסוניס.תואיר.ןורג.הפ

...ב לפטל תעייסמ איה

...בו
.הפיטשב ,(Yeast Infections) םירמש תוקלד

.(Duodenal Ulcer) ןוירסירתה ביכ
.(Sitz Bath) הבישי טבמא
.(Vaginal Warts) קיתרנב תולבי
.(Pelvic Infections) םייכריה ןגאב תוקלד
(Uric Acid) ןתשה תצמוח תשרפה דודיעל תודוה םיקרפמ תקלד
.תוקלד תדגונ התויהו