הזנמ הברי
Yerba Mansa / Bearsweed
(Anemopsis californica)

ץופנה יתנש-בר חמצ אוה הזנמ הברי
וקיסקמו ב"הרא ברעמ-םורדב

םיינרשב ,שרושה הנקמ םיאצויה ,םילעה
יושע םכרוא .דרתה ילעל םימודו םיריעש
מ"ס 15 דע-ל עיגהל

םינוערז לש דאמ לודג רפסמ םיליכמ לבורטציאה ייומד תוריפה


לודיג יאנת
הבורמ הייקשה / תוינעבוט וא תויסיסב תוחילמ תועקרק
םילחנ ידיצלו תוציב ירוזיא .םיחל הערמ ירכ 
שמשל האלמ הפישח
םישדוח 3 םיעיפומה ,(Seeds) םיערזמ אוה יובירה
םילועבג וא (Runners) תוחולשמ ןכו החירפה רחאל 
םייליעו (Underground stems) םייעקרק-תת 
םירטמ 1.8 ןב רטוק לע סרפתהל יושע דיחי חמצ
(Ground cover) עקרק יוסיכל בוט חמצה
'צ -15-כ דע רוקב דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
(Leaves) הילעבו הזנמ הבריה (Roots) ישרושב םישמתשמ
.םילעה לש םתושבייתה רחאל ,ףרוחבו ויתסב השענ ףוסיאה
.תועובש רפסמ ךשמב שובייל םחינהלו בטיה םתוא ףוטשל שי
םינחוט ףוסבלו שבייל םיכישממו םתוא םיסרופ ןכמ רחאל
הקבאל םתוא

,(Methyleugenol) לונגיואליטמ םה הבריב םיירקיעה םיביכרמה
(Thymol Methylether) לומית רתאליתמ ,(Esdragole) לוגרדסא
(Asarinin) ןינירסאו (P-Cymene) ןמיס-יפ ,(Linalool) לולניל

הזנמ הבריה תונוכת
תיתיירטפ-יטנא
תנתשמ
(Blood cleanser) םד תרהטמ
תותיווע תדגונ
תילאירטקב-יטנא
תיתקלד-יטנא

וזל המודה תיטויביטנא תוליעפ תלעב הזנמ הבריה
ףילחת \תובורק םיתיעל ,ול תשמשמו בהז םתוח לש

םיירירה םימורקב םייוריג לע הליקמ איה
,תומקרב םיקזנ תענומו (Mucous Membranes)
תוקלד תובקעב םיתיעל םישחרתמהםיפירח םייוריגב לופיטל תשמשמ הבריה
...ב םיינורכ וא
םיסוניסתואירןורגהפ


...ב לפטל תעייסמ איה
םירוחט
ןורג באכ
ןורק תלחמ
תורוסיפ
לותיח תחירפ
יופיר ישק םיעצפ
תוילכה תקלד
סגה יעמה תקלד
םייכינחה תקלד
רועה תוקלד
ןתשה תיחופלש תקלד
תוננטצה

...ב םגו
הפיטשב ,(Yeast Infections) םירמש תוקלד
(Duodenal Ulcer) ןוירסירתה ביכ
(Sitz Bath) הבישי טבמא
(Vaginal Warts) קיתרנב תולבי
(Pelvic Infections) םייכריה ןגאב תוקלד
ןתשה תצמוח תשרפה דודיעל תודוה ,םיקרפמ תקלד
תוקלד תדגונ התויהו (Uric Acid

.