גנלי גנלי
Ilang Ilang
(Cananga odorata)

ול יפורט ץע אוה (םשובה ץע םג הנוכמה) גנלי גנליה
היזלמב ורוקמש ,הנונאה תחפשממ ,הבוהצ החירפ
.היזנודניאו
 

רקסגדמב ,םיניפיליפב םג חמוצו רטמ 25 הבוגל ססונתהל יושע ץעה
.םנירוסבו


,םימשבה תיישעתב םישמשמ גנלי גנליה יחרפ לש תרתוכה ילע
.םירחא םירצומבו םיבילחתב ,הקיטמסוקה תיישעתב   

:לודיג יאנת
.האלמ שמשו החל עקרק ,חל םילקא םישורד גנלי גנליל
.םישדוח רפסמ תכרוא הטיבנה .םיערז תועצמאב השענ יובירה
.הרק ינפמ ץעה לע ןגהל שי

:תויאופר תונוכת
,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח םניה גנלי גנליב םיליעפה םירמוחה
לולנילו (Geraniol) לוינרג ,(Benzoic acid) תיאוזנב הצמוח
.(Pinene) ןניפו (Benzyl acetate) טטצא ליזנב ,(Linalool)

היפרתמוראב שמשמ ,גנלי גנליה יחרפ לש דחוימהו םחוחינ
...ב לופיטל
  

.(Tachypnea) הריהמ המישנ
.(Tachycardia) תוריהמ בל תומיעפ


,ןמש םיצממ (רקובב םדקומ ףוטקל שי םתוא) םיירטה םיחרפהמ
...ב לופיטל שמשמה ,תועיגרמ תונוכת לעב
 

.םד-ץחל רתי .(Anxiety) תודרח
.רעיש תחימצ דודיע .(Stress) ישפנ חתמ

:םושייה ןפוא
.טבמאה-ימ/יוסיעה רמוחל תופיט רפסמ ופילזה

.םישוחה דודיחו חורה בצמ רופיש ,העיגרל בוט לופיטה

:הרהזא
!תבורעתה תא בטיה ללדל שי שומישל םדוק

...ןונעירל םג שמשמ ןמשה
 
.ינונמש רועב לופיט ללוכ ,רוע
.םישקשקב לופיט ללוכ ,רעיש

...ןימ תויעבב לופיטל םישמשמ דחוימה וחוחינו ןמשה

.תונוא ןיא .תינימ תורירק
 

:תורהזא

...םורגל לולע ןמשה לש רתי זוכיר
.רוע תוחירפ .תוליחב .שאר יבאכ

.םידלי לש םדי גשיהמ גנלי גנלי ירצומ וקיחרה