תושדח - הרבסוכ
Coriander - News...הרבסוכ ואר

1997
הרבסוכה יערז לש תימדיפילופיהה העפשהה
,ודוה University of Kerala-ב ךרענש ,תודלוחב רקחמ
(Coriander seeds) הרסוכה יערז תעפשה תא קדב
.לורטסלוכ תפסותב ,ןמוש תריתע הנוזת לע

תימדיפילופיה הלועפ התייה הרבסוכל םירקוחה ירבדל
לורטסלוכה תומר .(Hypolipidemic action) תיתועמשמ
םידירצילגירטה לשו (Total cholesterol) ללוכה
ערה לורטסלוכה .תיתועמשמ ודרי (Triglycerides)
.לדג (HDL) בוטה לורטסלוכהו דרי (LDL)

PubMed


2004 יאמ
ןוזמ תלערהב תמחלנ הרבסוכה
הרבסוכב תבוכרתש הליג ינקיסקמ-ינקירמא ףתושמ רקחמ
המחלמל חוטבו יעבט יעצמא תווהל היושע (Coriander)
ומכ ,(Foodborne diseases) ןוזמב תואשינה תולחמב
.(Salmonella) הלנומלס
.University of California, Berkeley-ב ךרענ רקחמה

ןכו םיירטה םילעב היוצמ - (Decenal) לנ'צד - תבוכרתה
םעט רסח ןוזמ ףסותששמשל יושע אוה .הרבסוכה יערזב
,ןוזמב תואשינה תולחמ תעינמל

הקיטויביטנאהמ 2 יפ קזח לנ'צדהש האצמ הדבעמ תקידב
רבודמשכ (Gentamicin) ןיצימטנג הצופנה (Antibiotics)
.הלנומלסה תליטקב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2011 טסוגוא
םיקיזמ םיקדייח ינפמ ןגמ הרבסוכ ןמש
יכ םירסומ לגוטרופ University of Beira Interior ירקוח
(Foods) תונוזמב (Coriander oil) הרבסוכ ןמשב שומישה
תולחמו (Bacterial spoilage) יקדייח לוקליק עונמל יושע
.(Food-borne illnesses) ןוזמב תואשינה

1.6% תוליכמה (Solutions) תוסימת יכ םיחוודמ םירקוחה
תוניטקמ וא תולטוקכ תוחיטבמ ואצמנ דבלב הרבסוכ ןמש
...ללוכ ,םיקדייחה ינז לש םתחימצ תא

(Escherichia coli/E.coli) ילוק היכירשא קדייח
(Salmonella enterica) הלנומלס
(Bacillus cereus) סוארצ סוליצב
(MRSA) ןיליציטמל דימע סוארואא סוקוקוליפטס

ףיקמה םורקב עגופ הרבסוכה ןמש םירקוחה ירבדל
אתה ןיבש םוסחמה תא שבשמ רבדה .קדייחה יאת תא
ליבומה רבד המישנ ללוכ םיינויח םיכילהת בכעמו ותביבסו
.קדייחה את תומל רבד לש ופוסב

Journal of Medical Microbiology


2012 ילוי
הרבסוכב רבגותמ םחל
תא ונחב ,ודוה הטקלוק Jadavpur University-ב םירקוח
םישבוימ (Coriander leaves) הרבסוכ ילע תפסות תעפשה
.(Wheat flour) הטיחה חמק לע

םיטנדיסקואב ,םעבטמ ,םירישע הרבסוכה ילע םהירבדל
םינייפאמה תא תיתועמשמ םירפשמה (Antioxidants)
ןבל םחל לש הייפאה ינייפאמ תאו םייתשוחתה
ףדמ ייח רופישל םג םימרוג םה ליבקמבו (White bread)
.ולש (Shelf-life)

הייפאהו תוימקרמה ,תויתשוחתה תועפשהה תא ךירעה רקחמה
תלוכתו םירוריפה תוקצומ) תונשייתהה תונוכת תא ,תוינייפואה
.םיטנדיסקוא-יטנאה תמר רופישו (תוחלה

םינייפאמב יתועמשמ רופיש וארה םיאצממה םירקוחה ירבדל
הטיח חמק תקבאו םישבוימ הרבסוכ ילע בוליש .םייתשוחתה
בצק ,תרפושמ תוחל רומיש תלוכי ופסונ םימחללש הארמ
,רתוי הרישע םיטנדיסקוא-יטנא תלוכת ,רתוי יטיא תונשייתה
תורפושמ תוישוח תונוכתו רתוי םיבוט הייפא ינייפאמ
.םעטהו הפה תשוחת ,םקרמ ,עבצ תניחבמ

Journal of Food Science and Biotechnology


2022 לירפא
םינפבמ שיגר רוע עיגרמ הרבסוכ יערז ןמש
Seppic Research and Innovation-ב ךרענש םידקמ רקחמ
הרבסוכ יערז ןמש םיליכמה םיפסותש אצמ תפרצ
רועה תושיגר תא תיחפהל םייושע (Coriander seed oil)
.(Itching) דוריג תיחפהלו (Skin sensitivity)

תוימומדא תא תיחפה הרבסוכ יערז ןמש יכ םיחוודמ םירקוחה
רועה לש תרזוח "הטשפה"ל הבוגתב (Skin redness) רועה
רועה דוריג תוחפו ,(רועהמ חותינ טרס לש הרסהו תובירמ)
.ובצלפל האוושהב ,(Lactic acid) בלח תצמוח םושייל הבוגתב

חיטבהל ידכ תאז ,שיגר רוע תולעב םישנ 60 ופתתשה רקחמב
.תינגומוה הצובק תלבק רשפאה לככ

12 הגמוא ןמוש תצמוח שי הרבסוכ יערז ןמשב םירקוחה ירבדל
תינילסורטפ הצמוח ארקנה (Omega-12 fatty acid)
התיחפמו תומקרל העיגמ איה יכ חוודש (Petroselinic acid)
ךכיפלו (Arachidonic acid) תינודיכראה הצמוחה זוכיר תא
תיתקלד יטנאה העפשהל םורתל היושע תינילסורטפ הצמוח
.הרבסוכה יערז ןמש לש העיגרמהו

Nutrition Research & Food

.