תמסוכ
Buckwheat, common
(Fagopyrum esculentum)

,םילע בחר ,ינובשע חמצ איה תמסוכ
דע הבוגל אשנתהל יושעש ,יתנש-דח
רקיעב התוא םילדגמ .םירטמ 1.5
רפסמ שי תמסול .הדנקבו ב"הראב
םינז

(Flour) חמק םיניכמ חמצהמ
תובוט תויתנוזת תונוכת לעב 
ןתינ .םיליכא וילעו חמצה יערז
םילשובמ וא םייח םהינש תא לוכאל 

םישמשמ םה) םינגוטמ וא םייח םילכוא תמסוכה ירגרג תא
הסיידו זרוא ,המדא-יחופתל תפסותו םחל רוטיעל וז ךרדב 
םיפיטח ,(Cereal) רקוב ינגד ,רשב תרשעהל ,(Porridge
דלוקושו (Snacks
הנממ םיניכמו חמק ומכ תשמשמ םינוחטה םיערזה תקבא
םיקרמ התרזעב ךימסהל םג ןתינ .תויגועו םחל ,תוירטיא 
טלסל םפיסוהלו םיערזה תא טיבנהל ןתינ
(Cattle) רקבו (Sheep) ןאצ תסבאהל תשמשמ תמסוכה
הבוט איה ,םירחא (Fodder) אופסמ יגוסב תבברועמ איהשכו 
(Horses) םיסוסל םג 
םוח עבצ קיפהל ןתינ םיחרפהמ


לודיג יאנת
ינויח וניא ךא ףידע רבדה - חלו רק םילקא
שמשל האלמ הפישח
,בטיה תזקונמו תיבובקרב הרישע ,עקרק יגוס רחבמ
.הלק תילוח עקרק הפידע .תיצמוח עקרק הז ללכב 
תולד תועקרקבו הדבכ עקרקב םג חתפתת תמסוכה 
(Frost) הרקל שיגרו (Drought) תרוצבב דימע חמצה
(Weeds) רב יבשעב החלצהב הרחתמו רהמ חתפתמ חמצה
םייושע םהינש .םידרפנ םייבקנו םיירכז םיחרפה
חמצ ותואב עיפוהל 
(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה
(Flies) םיבובזו 
(Seeds) םיערזמ אוה יובירה
םימי 5 ופלחי הטיבנk דעu העירזvמ
תועובש רפסמ ךראיו םימי 100 רחאל לבקתי לוביה
בוט קורי ןשד תשמשמ תמסוכה


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו םיחרפב ,ןיטור שי םהב ,(Leaves) םילעב םישמתשמ
,לוהוכלאב םיסיסמ םירמוח ,ימוג ,ןלימעו רכוס שי םלוכב
דיסוקולג לש הנטק תומכו 74% םדאה ףוג לצנמ ונממ ,ןובלח
(Glucoside Indican) ןקידניא

תליחת םע השענ ,ידיתע שומישל םישביימ םתוא ,םילעה ףוסיא
ךושח םוקמב םקיזחהל שי ,םהיתונוכת לע הרימשל .החירפה

,ןחרז ,ןגלשאב םירישע הנממ םיקיפמ ותוא חמקהו תמסוכה
ןילוכו E ןימטיו ,B2 ןימטיו,B1 ןימטיו ,לזרב ,םויזנגמ
B6 ןימטיוב םירישע םיערזה

תמסוכה ילע תונוכת
םיצווכמ
םדה ילכ תא םיביחרמ
(1) םא בלח תשרפה םידדועמ

םילעה לש המח השיבח (1)
C ןימטיו םע תמסוכב שומיש בלשל שי ,התעפשה קוזיחל

...ב לופיטל תמסוכה תשמשמ תימינפ
(Chilblains) רוק תועובעבא
םד ץחל רתי
(2) הנשוש
םדה רוזחמ תויעב
םדה ימינ קוזיח
תוילד
הרגדופ
(Retinal hemorrhage) תיתשרב םומיד
(Tilia Europea) הזרת / היליט בולישב השענ רבדה 
(Radiation damage) תיביטקא-וידר הנירק יקזנ
האמח בלחב תמסוכ חמקב המח השיבח :םושייה ןפוא 
(Buttermilk

חמצה תטילח (2) 

היתפואמוה
...ב לופיטל םילעה םישמשמ היתפואמוהב
(Liver) דבכ תויעבהמזקא


תורהזא
רואה ינפמ םינגומ םהשכ קיזחהל שי תמסוכ ירצומ
הוולמ רוע תקלדו רואל תושיגר םורגל הלולע תמסוכה
תאז ענמי םיערזה ףוליק .םיזע רוע ייוריג וא תויחופלשב 
האיציב ישוק רוציש רבד ,הקיבד תויהל הלולע האוצה

...'דח - תמסוכ ואר

.