...תמסוכ ואר

2007 ילוי
(1) לורטסלוכ התיחפמ תמסוכ
ךרענ רשא ,ןפי University of Hiroshima תושארב רקחמ
תמסוכב יוצמה (Protein) ןובלח יכ אצמ ,תודלוחב
.(Cholesterol) לורטסלוכה תמר תדרוהב עייסמ (Buckwheat)

,תמסוכב תרשעומ הנוזת ולביקש תודלוחב לורטסלוכה תומר
ןזל םאתהב םג ודריו 32% דע 25% רועישב םיזוכירב ויה
תיצחמ ידכ דע תאז ,ושמתשה םה וב תמסוכה

שמשל היושע תמסוכש םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
.לורטסלוכה תדרוה תרטמל ילנויצקנופ ןוזמב ביכרמ

,Prefectural University of Hiroshima ופתתשה רקחמב
,Hiroshima University ,Iida Women's Junior College
,Takano Co., Ltd & Food Technology Research Inst.
of Nagano Prefecture

Journal of Food Science


2007 ילוי
(2) לורטסלוכ התיחפמ תמסוכ
והיז ב"הרא University of Wisconsin-Madison ירקוח
תמסוכב (Protein) ןובלח תיחפמ ותרזעב ןונגנמה תא
(Cholesterol) לורטסלוכה תגיפס תא (Buckwheat)
תיצחמ ידכב

יחלמ ידי-לע לורטסלוכה תגיפס ךות הרוק רבדה יכ אצמנ
(Gut) יעמה תונפדש ךכ ,והנבמ יונישו (Bile salts) הרמ
ףוגל ץוחמ לא שרפומ אוהו ותוא לצנל םילגוסמ םניא

רגאמ םיליכמ םייעמהש ךכב בשחתהב םירקוחה ירבדל
שומיש ומכ ,תויתנוזת תוברעתהש ,לורטסלוכ לש לודג הכ
תא תונשל ידכ הליעי תויהל הייושע ,תמסוכ ןובלחב
לורטסלוכה תומר

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2012 טסוגוא
ןטולג אלל םחלב םקרמהו הנוזתה תא רפשמ תמסוכ חמק

חמק יכ אצמ הילטיא ונאלימ University of Milan-ב רקחמ
תונוכתה תא תיתועמשמ רפשמ (Buckwheat flour) תמסוכ
(Nutritional and textural properties) םקרמהו תויתנוזתה
(Gluten-free bread) ןטולג אלל םחל לש בכרהב

תמסוכ יחמק לש תוהובג תומרש הנקסמל ועיגה םירקוחה
םימחל לש תויתנוזתההו תוימקרמה תונוכתה תא ןה ורפיש
ןטולג אלל

העיפשה בכרהב תמסוכ חמקמ 40% דע תללכה יכ אצמנ
(Leavening characteristics) החיפתה ינייפאמ לע הבוטל
תיללכה תוכיאה לע ךכבו ןטולג אלל םימחל לש

תודוה קצבה חותיפב םירופישהה תאש םיריבסמ םירקוחה
(Viscosity) תוגימצל סחייל ןתינ תמסוכה חמק בולישל
(Dietary fibre) םייתנוזתה םיביסה תלוכת בקע ,תרבגומ
לש תמסוכה ןלימע לש החפתהה תונוכתל ,ולש ההובגה
היסלומאה לש בוצייהו תורצוויה תונוכתלו (Dough) קצבה
(דחי םיבברעתמ םניאש םילזונ לש תבורעת) :(Emulsion)

Food Hydrocolloids


2014 טסוגוא
תמסוכל השק הייגרלא
תיגרלא הבוגת החתיפ הנש 60 תבכ השא :לארשי ,הפיח
הלכאש רחאל ,םיח תנכס ידכ דע ,דואמ הפירח (Allergy)
יישקמ ךכ בקע הלבסו (Buckwheat) תמסוכ ליכהש ןוזמ
(Breathing problems) המישנ

,ןוימ רדחב הלביקש ריהמ לופיטל תודוה הלצינ השאה
ןילנרדאב לופיטו (Resuscitation) האייחה ללכש
(Adrenalin)

תמסוכ תירכ לע ןושיל תגהונ איה יכ הלעה השיאה רוקחית
הילע העפשה לכ התייה אל ךכל ךא (Buckwheat pillows)

אלל - תמסוכ תוירכב םישמתשמ םיבר םישנאש ררבתמ
תאז םיקיספמו ךכמ םיעפשומש ולאו ךכ בקע הייעב לכ
היגרלאה תועפותמ םירתפנ


2014 רבוטקוא
תיתרכוס-יטנא תוליעפ הארמ תמסוכ רכוס
תודלוחב ךרענש ,דרפס Universitat de Barcelona-ברקחמ
(Buckwheat) תמסוכמ קפומה (Sugar) רכוסש אצמ ,הדבעמ
רכוס תומר לע הרימשב עייסל יושע D-fagomine יורקה
(Prebiotic activity) תיטויב-הרפ תוליעפ גיצמו םדב תואירב
םינטק םינונימב ,תילאיצנטופ

םיקייפס תייהקהל רושק היה רכוסה יכ ואצמ דרפסב םירקוח
,(Blood sugar) םדב רכוסה תמרב תולודג תוציפק - (Spikes)
,(Starch) ןלימע וא (Sucrose) זורכוס םע ךרצנ אוה רשאכ
(Insulin) ןילוסניאה תשרפה תא ררועל ילבמ

תומרב הדירי וארה םייח ילעבב וכרענש םירקחממ םינותנ
(תולחמ ימרוג) םיינגותפ תויהל םילולעש ,םייעמב םיקדייחה
(Potentially pathogenic bacteria in the gut)

British Journal of Nutrition

.