...תיבורכ ואר

2005 ינוי
דשה ןטרס דגנ תיבורכ ץימ
ןפוגל ךכב תוקפסמ תועיבקב תיבורכ תוכרוצ רשא םישנ
דשה ןטרסב םוחלל ןהל םיעייסמ רשא המצוע יבר םילכ
.(Breast cancer)

,הילטיא University of Urbino-ב םירקוח לש םהירבדל
תיבורכה לש הרשוכ ירוחאמ דמועה ןונגנמה המ וליג םה
(Cauliflower Juice) תיבורכה ץימ דחוימבו (Cauliflower)
תונוכת וליג םה ובו ורקח םה ותוא ,דשה ןטרס ינפמ ןגהל
םאתהב ולדגש ,(Cell proliferation) םיאת גושגיש תודגונה
.תיבורכה ץימ זוכירל

םיאת גושגיש םיאכדמ וקדבנש תיבורכה ינז לכש אצמנ
.ןונימל יסחי ןפואב

The Journal of Nutrition


2007 ילוי
תינומרעה ןטרס םיענומ תיבורכו ילוקורב
תיבורכ וא (Broccoli) ילוקורב תנממ רתוי לש הכירצ
ןוכיסה תא ןיטקהל היושע עובשב תחא (Cauliflower)
.(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרסל

וארה םייח-ילעבבו היסולכואב רבעב וכרענ רשא םירקחמ
םיבילצמה תחפשממ תוקריב הרישע הנוזתש
רפסמל ןוכיסה תא הניטקמ (Cruciferous Vegetables)
האירה ןטרסל דחוימבו (Cancer) ןטרס תולחמ
,(Colon Cancer) סגה יעמה ןטרס ,(Lung cancer)
תולחשה ןטרסו (Breast cancer) דשה ןטרס
.(Ovarian cancer)

הכירצ הדנק Cancer Care Ontario ירקוח לש םהירבדל
ןטרסל ןוכיסה תא ןיטקהל היושע ולא תוקרי לש הלודג
לשו ילוקורבה לש ולא תונוכת םיסחיימ םירקוחה .40%-ב
,םהב םייוצמה (Glucosinolates) םיטלוניסוקולגל תיבורכה
םירמוח - (Isothiocynates) םיטניצויתוזיאל ףוגב םירמומה
.המצוע יבר (Anti-carcinogens) םיינטרס-יטנא

Journal of the National Cancer Institute


2007 רבוטקוא
(1) בלל הליעומ תיבורכבו ילוקורבב תבוכרת
םיחוודמ University of Hawaiii at Manoa-ב םירקוח
םיבילצמה תחפשממ תוקרי לש תיתואירבה םתעפשה יכ
(Broccoli) ילוקורב ומכ ,(Cruciferous Vegetables)
עיפשהל םתלוכימ עובנל תויושע (Cauliflower) תיבורכו
.(Cholesterol Transporter) לורטסלוכ ריבעמ תשרפה לע
(Apolipoprotein) ןיאטורפופילופא תשרפה תתחפהב רבודמ
.םיירלוקסו-וידרק תונורתי הקינעמה ,56%-ב (apoB) B-100

Journal of Nutrition


2009 רבמטפס
(2) בלל תיבורכהו ילוקורבה תויצמת
םיחוודמ הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
םיבילצמה תחפשממ תוקריב היוצמה תבוכרת יכ
,(Broccoli) ילוקורב ומכ (Cruciferous Vegetables)
ןגהל היושע ,(Cauliflower) תיבורכו (Cabbage) בורכ
וקוזיח ידי לע תולחמ ינפמ (Arteries) םיקרועה לע
.(Immune System) יעבטה הנגהה ןונגנמ לש

הליעפמה (Sulforaphane) ןפארופלוס תבוכרתב רבודמ
ענומו םדה ילכ לש תימינפה תפטעמב Nrf2 ןובלחה תא
םידקמה בלש ,(Inflamed) םיקלדומ תויהלמ םדעב
.(Atherosclerosis) םיקרועה תשרט לש תוחתפתה

רסחיש ךכ תיטנג וסדנוהש םירבכעב ושמתשה םירקוחה
לש ולאל םהב םדה ילכ תא וושיהו Nrf2 ןובלחה םהב
.םיליגר םירבכע

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology


2018 לירפא
תושקתה ינפמ תושישק לע םיניגמ םיבילצמ תוקרי
ראווצה יקרוע
...תלדגה

.