יתוברת ןומכ
Cumin seed
Kreuzkuemmel : תינמרג
(Cuminum cyminum)

רשא ,םייככוסה תחפשממ האנ יתנש-דח חמצ אוה יתוברתה ןומכה
.ןיסו היזנודניא ,ןריא ,ודוה םה ויתורוקמ רקיע .ןילבת םג שמשמ
.ןוכיתה םיה ןגא תוצראב םג ץופנ אוה
םימוד ,םיימעפ םיצונמה ,וילע .מ"ס 35 הבוגל אשנתהל יושע ןומכה
ךילהתה תולתב הנתשמה ,קזח ינייפוא חוחינ תוריפל .רמושה ילעל
.השבי היילק וא ןוגיט :םירבוע םה ותוא
.(Curry) יראק ןילבתהו םחל לש ומעט ןוויגל םהב םישמתשמ

,(Nigella sativa) רוחש ןומכ שמשמ ,ולודיג יישק בקע
.יתוברתה ןומכל ףילחת ,ומצע ינפב האנ חמצ לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו הלק עקרק
.האלמ שמש
.ךוראו םח ץיק
.ומצע תא עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
.ביבס רב יבשע תוחתפתה עונמל שי תיאופר תוליעפ
.('םיערז' םינוכמה) ןומכה תוריפב םישמתשמ
ןומכ דיהדלא ובו יתמורא ןמש םניה םהב םיירקיעה םיביכרמה
,(Perilla aldehyde) הלירפ דיהדלא ,(Cumin aldehyde)
(P-cymene) ןמיצ ,(Dipentene) ןטנפיד ,(Pinene) ןניפ
.(Phellandrene) ןרדנלפו

תונקמה ,תובר (Pyrazines) םיניזריפ תובוכרת שי יולקה ירפב
םיליקלא לש תורזגנו םיינייפואה וחוחינו ומעט תא ול
.ןינאטב הרישע ערזה לש תינוציחה ותפילק .(Alkyl derivatives)

ידיקפת תא למיק/היורכה םויכ הפילחמ ,םיענ וניאש וחיר לשב
.הב םישמתשמ ןיידע ודוהב .האופרב ןומכה

ןומכה יערז תונוכת
.םיזג ךכשמ .תותיווע דגונ .ץירממ

...ב לופיטל םישמשמ םיערזה

.םייעמב םיזג
.םייעמ תותיווע
.לוכיע תויעב בקע שאר יבאכ
.הקינימב בלח תשרפה דודיע

,םייעמב םיזג ךוכישל ןומכ יערזב שומיש םיפידעמה םילפטמ שי
.רמוש יערז וא למיק/הייוורכ יערז ינפ לע
.םירנירטו םיאפור םג הרטמ התואל םישמשמ םיערזה