זוואה ףכ
Nettleleaf goosefoot
(Chenopodium murale)

,יתנש-דח חמצ אוה (םילעה תרוצ יפל) זוואה ףכ
.םיבועמ וילע .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה ,ץופנ
.םתוא םיכעומ רשאכ ררחתשמה ,דחוימ חוחינ םיריעצה םילעל
.ינשלופו קיזמ חמצ בשחנו םלוע יבחרב ץופנ זוואה ףכ

.ןינופאס טעמ םהב שיש רוכזל שי .םיליכא םיריעצה םיחמצהו םילעה
,םלשבל וא (דבלב הנטק תומכב) םייח לוכאל ןתינ םילעה תא

םפיסוהלו קד ןוחטל ןתינ םיערזה תא .דרתל המודב
.םחל תנכהל םירחא םינגדל וא הטיחל
ףוטשלו ,הלילה ךשמל ,םימב םתורשהל שי םיערזב שומישל םדוק
.םהב םינינופאסה תומכ תא תיחפהל ידכ ,בטיה םתוא
.האוניקה תחפשמ ןב חמצה.בוהז-קורי עבצ תנכהו רוצייב שמשמ ולוכ חמצהלודיג יאנת
.תוחל טעמ ,בטיה תוזקונמו תולד תועקרק יגוס ןווגמ
.תרוצבב דימע חמצה
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.חורה ידי-לע םירפומ םה .םיינימ-וד םיחרפה
.חמצה לע שבייתהל םהל חינהל שי .םיערזמ יובירה .םימי רפסמ תכרוא הטיבנהתיאופר תוליעפ
.זוואה ףכ לש וילעב םישמתשמ

םיירקיע 2 םהב ,םידיאונובלפ םניה םילעב םיליעפה םיביכרמה
.(Steroidal glycosides) םיילדיורטס םידיסוקילג 2 ןכו
הצמוח םג ומכ ,הנטק תומכב ,םינינופאס םיליכמ זוואה ףכ יקלח לכ
.(Oxalic acid) תילסקוא

.תילסקואה הצמוחה תומכ תא וב תיחפי חמצ לושיב

זוואה ףכ תונוכת
.רוזחמ רדעה יבאכ לע לקמ
.העזה דדועמ
.הלפה דדועמ
.המתסא לע לקמ
.תוננטצה לע לקמ
.הנרגימ לע לקמ
.םייעמ יעלות דימשמ
.הביקה תא קזחמ
.תותיווע דגונ
התלגתה םידיאונובלפב
תדגוננה תוליעפ    
.םד-ץחל רתי    
.םד-ץחל רתי תדגונ תוליעפ התלגתה םידיאונובלפב

...ומכ ,ןיטולחל תונוש תויעבב לופיטל חמצה שמשמ וקיסקמב

.ןואכיד
.רעיש תרישנ
.לועיש
.תורקע
.לוכיע תויעב
. תודרח
הרהזא
חמצה רוסא ,זוואה ףכב תילסקואה הצמוחה תלוכת ללגב
הילכ ינבא ,הרגדופ ,םיקרפ תקלד ,ןורגישמ םילבוסה לע   
.(Hyperacidity) תויצמוח רתיו