ץומח בורכ
Sauerkraut (Kim chi)

לש םטירפתב (עבק ךרד) ללכנה ,אירב ןוזמ אוה ירט ץומח בורכ
.יניסהו ינפיה ,ינמרגה םעה
םיברתמ ,ץומח בורכל ךפוה אוה וב ,בורכה תססתה ךילהתב
.םייתודידי (Lactobacillus) סוליצבוטקל יקדייח

...ולא םיקדייח
.לוכיעה תכרעמב םיליעומ םיקדייח תוחתפתה םידדועמ
.לוכיעל םיעייסמ
.םינימטיול רישע רוקמ םיווהמ
.םיליעומ לוכיע ימיזנא ןווגמ םיקפסמ

םירטסופמ םיקוושמ םיירחסמה ץומחה בורכה יגוס תיברמ
,םייתודידי םיקדייח תויברת םהב ןיא רמולכ ,(Pasteurized)
.תואירבל םיליעומה

(םרג 142) ץומח בורכ לפסב םייתנוזת םיכרע
(ןמושמ 2) 27תוירולק
הכירצמ %
תצלמומ תימוי
0
0
0
39
2
14
 

1
35
4
12

'ג 0
'ג 0
ג"מ 0
ג"מ 939
'ג 6
'ג 4
'ג 3
'ג 1
כ"הס ,ןמוש
יוור ןמוש
לורטסלוכ
ןרתנ
תומימחפ
םייתנוזת םיביס
רכוס
ןובלח
A ןימטיו
C ןימטיו
ןדיס
לזרב

בורכ תנכהל .וב חלמה תלוכת אוה ץומחה בורכב דיחיה ןורסחה
.ליחתמ הסיסתה ךילהתו חלמ םיפיסומ ,בורכה תא םיצצקמ ץומח
.רכוס םיליכמה ,ויצימ תא בורכהמ איצומ חלמה
הקינעמה (Lactic acid) בלח תצמוח םירצוי רכוסה ססתו ץימה
.םיינייפואה וחירו ומעט תא ץומחה בורכל

.םימייקה רתויב םיחולמה םילכאמה דחא אוה ץומחה בורכה
.בל תויעבו םד-ץחל רתי ילעבל ידמ הלודג וב ןרתנה תומכ
.ותכירצ ינפל ,םירק םימב ץומחה בורכה תא ורשה :ןורתפה
.וב ןרתנה תומכ תא תיתועמשמ וניטקת ךכ

תיב תרצות ץומח בורכ
לדוגב תוסורפל (ךירפה יזכרמה קלחה) ןבל בורכ שאר וצצק
.ינוניב    
יבועב הבכשב ,בורכ ילעב ,ינוניב לדוגב ,תיכוכז ילכ ודפר
.מ"ס 2   
םינילבת וא הרבסוכ יערז ,רערע ירגרג טעמ ,הלעמלמ ורזפ
רתוי אל) יחמצ חלמ ץוצמקו םכמעטל םאתהב ,םירחא    
,חלמה תומכ תא ןיטקהל ףידע .(בורכ ג"ק 1-ל חלמ םרג 5-מ    
.הסיסתה ךילהת לע עיפשמה    
.םינילבת טעמ הילע ורזפו הינש בורכ תבכש מ"ס 1 ופיסוה
.האלמ היהית תנצנצהש דע ךילהתה לע ורזח

תובכש ןיב לצב םייתש וא תחא הבכש ףיסוהל ןתינ :ילנויצפוא
.בורכה    
.טרוגוי טעמ ףיסוהל ןתינ הסיסתה ךילהת זוריזל

תנצנצה תא וסכו הטמ חוכב בורכה תובכש תא דיב וסחד
.תנצנצה ראווצל םיאתמה חטשמב    
.לכה לע ץחליש ,דבכ ץפח חטשמה לע וחינה
20-מ תוחפ הניא הרוטרפמטה וב םוקמב תנצנצה תא ודימעה
.השולש-םייעובש ךשמ סוסתל וחינהו סויסלצ תולעמ    
.החורא לכ תליחתב טעמ ולכאו רוריקב וקיזחה
.ירלס וא היוורכ יערזב ולבת :ילנויצפוא

ץומח בורכ ץימ
.לוכיעה תכרעמ רוהיטל בוט ץומח בורכ ץימ
דחוימב ,תוריצע לש םירקמב ליעוהל יושע אוה
.הלעמו 60 ינבב
םורגל הלולע רתוי הלודג תומכ .תחא סוכ ותש
!םייעמב הכיפהמ

תוריצעמ רורחשל םיצימ תובורעת
...ובברע 
.תוינבגע ץימ לפס 1
.רזג ץימ לפס 1/4
.ץומח בורכ ץימ לפס 1/2

...םג וסנ 
.ץומח בורכ ץימ לפס 1

...וירחא דיימו
.(קתוממ יתלב) םיבנע ץימ

תושדח
2002 רבוטקוא
ןטרס ענומ ץומח בורכ
ןוזמל ןוכמה) MTT Agrifood Research Finland ירקוח ירבדל
.לשובמ וא יח בורכמ רתוי אירב (ססתומ) ץומח בורכ (הימיכו
.(Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיא תובוכרת תורצונ הסיסתב
ולא תובוכרתש ואצמ ,םייח-ילעבבו הנחבמב ,הדבעמ תוקידב
ןטרס ,דש ןטרס ןשארבו ,ןטרס תולחמ רפסמ תוחתפתה תוענומ
.(Liver c.) דבכ ןטרסו (Lung cancer) תואיר ןטרס ,סגה יעמה

,םיבילצמה תחפשממ תוקרי ומכ ,םילכאמב םייוצמ םיטנאיצויתוזיא
יבסוובב ןכו (Brussels sprouts) םינצינ בורכ ,ילוקורב םהב
.ףירח ינפי ןילבת - (Wasabi)
.םדא-ינב לע המוד העפשה םיטנאיצויתוזיאלש חכוה םרט

2005 רבמבונ
דש ןטרס ענומ ץומח בורכ
תכירצש אצמ ב"הרא Michigan State University-ב רקחמ
.דש ןטרס ינפמ םישנ לע ןגהל היושע יח בורכו ץומח בורכ
,(Glucosinolates) םיטוניזוקולג תובוכרת ךכל םיארחא םהירבדל
.תינטרס יטנא תוליעפ םהל
וכרצש םישנ ברקב האצמנ בורכה תכירצל רתויב הקזחה העפשהה
.תורגבתהה ליגב ונממ

American Association for Cancer Research's Frontiers
in Cancer Prevention Research