3 תושדח - םוכרוכ
Turmeric - News 3

םינמס םירפשמ הבליח-םוכרוכ
הביקה ןטרס דגנ לעופ ןימוכרוכ
םוכרוכ יפסותו דבכה תקלד
ןטרס יאת תחימצ קיספמ םוכרוכ
קורי הת תועפשה רפשמ ןימוכרוכ
םיבאכו ירירש קזנמ ןגמ ןימוכרוכ
רתוי ריהב עבצל םוכרוכב תרפוע
דבכ תלחמו ןירפיפ+םוכרוכ
םוכרוכב תוילאריו-יטנא תונוכת
לוגריתמ תוששואתהו ןימוכרוכ
לומטצרפל המודב םיבאכ תלקה
םיעצפ אפרמ ןימוכרוכ
(1) תיגולויבה תונימזה רופיש
ינמוש דבכו םיילובטמ תונורתי
תינומרעה ןטרס תבערה
ןטרס םידימשמ ןימוכרוכ יקיקלח
בלבלה ןטרס דגנ םוכרוכ תיצמת
סיטירתראואיטסוא יבאכ תלקה
םוח לע לקמו יעמ ןגמ ןימוכרוכ
המוקואלגב לופיטל ןימוכרוכ
(2) תיגולויבה תונימזה רופיש
יעמה יקדייחו ןימוכרוכ
לוגרית יעוציב לע עיפשמ יראק


...םוכרוכ ואר
...1 תושדח - םוכרוכ ואר
...2 תושדח - םוכרוכ ואר


2017 לירפא
םיעצפ אפרמ ןימוכרוכ
םוכרוכב הליעפה תבוכרתה איה (Curcumin) ןימוכרוכ
...תואבה תונוכתה תלעב איה ,(Turmeric)

(Anti-Inflammatory) תויתקלד-יטנא
(Antioxidant) טנדיסקוא-יטנא
(Antineoplastic) תוינטרס-יטנא
(Antimicrobial) ילאיבורקימ-יטנא

יכ הארמ (רבעב וכרענש םייוסינמ) הכ דע רבצנש עדימ
םיעצפ יופיר יכילהת לע תיבויח העפשה שי ןימוכרוכל
.(Wound Healing)

Science Translational Medicine


2017 סרמ
(1) תיגולויבה תונימזה רופיש
ןימוכרוכ םע ןירטסקד-אמג בלשמה רצומ יכ הארה רקחמ
תונימזה תא רפשל יושע (Gammadextrin-Curcumin)
.40 רוטקפב ןימוכרוכה לש (Bioavailability) תיגולויבה
.Wacker's תרצותמ Cavacurmin רצומה שמיש רקחמב

תיגולויבה תונימזה תא לידגה רצומהש וארה םיאצממה
תיטרדנטסה תיצמתל האוושהב 39.1 יפ לכה-ךסבו תיתועמשמ
תונימזה ,םיירחסמה ןימוכרוכה ירישכת ראשל האוושהבו
.4.6 יפ תוחפל הבוט התייה תיגולויבה

הקבא אוה ןימוכרוכ-ןירטסקדמג רישכתה םירקוחה ירבדל
ומכ ,ןוזמ יפסותב תולקב דוביעלו רוזיפל תנתינה ,תמרוז
.םיילנויצקנופ תואקשמ וא היגרנא יפיטחו תוסומכ ,תוילבט
.שיא 12 ופתתשה ינילקה רקחמב

European Journal of Nutrition


2017 ינוי
םישנא רובע םיילובטמ תונורתי לעב ןימוכרוכה
ינמוש דבכ תלחמ םע
Baqiyatallah University of Medical Sciences ירקוח
,(Curcumin) ןימוכרוכ ףסות תליטנ יכ םיחוודמ ןאריא
ףוגה תסמ סקדניא תא רפשל היושע ,תועובש 8 ךשמב
ילובטמה סוטטסה תא ,(Body mass index/BMI)
דבכה לש םייגולויבה םינמסה תאו (Metabolic Status)
ינמוש דבכ תלחמ םע םישנאב (Liver Biomarkers)
לוהוכלאמ תעבונ הניאש
.(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)

לש ויתומר תדרוהל רושק ןימוכרוכה יכ אצמנ ןכ ומכ
לורטסלוכה ,(Total Cholesterol) ללוכה לורטסלוכה
לורטסלוכ ,(Triglycerides) םידירצילגירטה ,LDL ערה
הכומנ תופיפצב ןיאטורפופיל
.(Uric Acid) ןתש תצמוחו (Non-High Density Lipoprotein)

Drug Research


2017 ינוי
'תוביערמ' ץע יחופתו םימודא םיבנע ,םוכרוכב תובוכרת
תינומרעה ןטרס יאת
םימודא םיבנע ,(Turmeric) םוכרוכל ףתושמה הנכמה
העינמ אוה (Apple) ץעה יחופת תפילקו (Red Grapes)
.רתויב תוצופנה ןטרסה תולחממ תחאב לופיטו

רקחמב ,ב"הרא The Uni. of Texas at Austin-ב םירקוח
לאיצנטופ תולעב תויעבט תובוכרת רפסמ והיז ,םירבכעב
(Prostate Cancer) תינומרעה ןטרס ילודיג "ביערהל"
.םתוא ץווכלו

...תואבה תובוכרתב רבודמ
.(Turmeric) םוכרוכב ריהב-בוהצה רמוחה ,ןימוכרוכ
.ץעה חופת תפילקב (Ursolic Acid) תילוסרוא הצמוח
רעי תוריפבו םימודא םיבנעב (Resveratro) לורטרבזר
.(Berries)  

Precision Oncology


2017 ילוי
םיינטרס םיאת םידימשמ ןימוכרוכב םיסומע וננ יקיקלח
Nemours Children's Hospital לש ףתושמ רקחמ
תפסוה יכ הליג ב"הרא University of Central Florida-ו
,(Turmeric) םוכרוכב ביכרמ ,(Curcumin) ןימוכרוכ
תדמשהו תודקמתהל תשמשמ (Nanoparticles) וננ יקיקלחל
המוטסלבוריונ גוסמ לודיג יאת
.לופיט ינפב םידימעה (Neuroblastoma Tumor Cells)

Nanoscale


2017 טסוגוא
בלבלה ןטרסב לופיטל םוכרוכ תיצמת
(Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרסב לופיטב חיכש לושכמ
ךרענש רקחמ .(Drug Rsistance) תופורתל תודימעה אוה
ססקט סאלאד White Research Institute & Baylor Scott-ב
יושע - םוכרוכב תבוכרת - (Curcumin) ןימוכרוכש הארה
.(Chemotherapy) היפרתומיכל תדוגנתה לע רבגתהל

Carginogenesis


2017 רבוטקוא
,סיטירתראואיטסוא יבאכ לע הליקמ םוכרוכ תיצמת
םירבכעב
םוכרוכ תיצמת יכ םיחוודמ ודוה Natural Remedies ירקוח
םייביטקא-ויב םידירכסילופ הליכמה (Turmeric)
םידירכסורמוט םינוכמה (Bioactive Polysaccharides)
םידיאונימוכרוכ לש החינז תומכו (Turmerosaccharides)
סיטירתראואיטסוא יבאכ לע םיליקמ ואצמנ (Curcuminoids)
.םירבכעב רקחמב ,(Osteoarthritis Pain)
.Turmacin ירחסמה םשה תחת קוושמ רצומה

Pharmacognosy Magazine


2017 רבוטקוא
ינפוג ץמאמ ינפמ לקמו יעמה לע ןגמ ןימוכרוכ ףסות
ןחבש ב"הרא הניילורק ןופצ . High Point Uni-ב רקחמ
ןימוכרוכ לע ססובמה ,Indena תרבח לש ןוזמ ףסות
לע ןגהל יושע אוה יכ אצמ ,םימב סיסמה (Curcumin)
לע תססובמ רשא תינפוג תוליעפ ךלהמב (Gut) יעמה
.(Endurance-Based Exercise) תלוביס

ףוגה תרוטרפמט לש םתדיריב וחכונ םירקוחה
.(Heart Rate) בלה קפודו (Reduction in Core Temp.)

Journal of Applied Physiology


2018 ילוי
המוקואלגב לפטמ ןימוכרוכ
,ואצמ הינטירב University College London-ב םירקוח
לפטל יושע (Curcumin) ןימוכרוכ יכ ,תודלוח לש לדומב
,םהירבדל .םימדקומה היבלשב (Glaucoma) המוקואלגב
ןימוכרוכה תרבעה תא רשפאת רשא תישעמ הטיש תמייק
.(Eye Drops) םייניע תופיט תועצמאב תורישי ,ןיעה בג לא

,דחוימ (Nanocarrier) וננ-יקיקלח אשונ וחתיפ םירקוחה
םירמוחמ יושעה ,400,000 יפ הפורתה תוסיסמ תא לידגמה
.םייניעל םירצומב רבכ םישמשמה ,ןיעל םיקיזמ םניאש

Scientific Reports


2018 טסוגוא
(2) תיגולויבה תונימזה רופיש
ינדיס Pharmako תיגולונכט-ויבה הרבחה ירקוח ירבדל
ןורתי תא םיחיכומ ומסרופש םישדח םירקחמ הילרטסוא
,החתיפ איהש הריסמה תייגולונכט תקפסמ רשא הגיפסה
תיצמת לש הרקמב ומכ ,יתנוזת ףסות לע תלחומ וזשכ
.(Curcumin) ןימוכרוכה

תמועל ,LipiSperse יורקה ,רצומה תא ונחב םירקוחה
רצומה תא ולביקש ,םיקדבנה .95% תב ,ןימוכרוכ תיצמת
(Curcuminoids) םידיאונימוכרוכ תומכ ומיגדה ,שדחה
.תיצמתה תא ולביקש ולא תמועל 2.5 יפ הלודגה ,םדב

European Journal of Nutrition


2018 רבמטפס
יעמה יקדייח לע ןימוכרוכה תעפשה
ב"הרא Uni. of California-ב ךרענ רשא ינילק רקחמ
םייוצמ רשא (Curcuminoids) םידיאונימוכרוכ יכ הליג
תייסולכוא בכרה לע םיעיפשמ (Turmeric) םוכרוכב
תונורתי ךכב םיקפסמו (Gut Bacteria) יעמה יקדייח
בולישב םינימוכרוכ ולביק רשא ,םיקדבנה .םייאופר
7% תב היילע ווח ,(Black Pepper) רוחש לפלפ םע
15% רועישב הדיריל האוושהב יעמה יקדייח ןווגימב
.ובצלפ ולביקש ולא ווח התוא

Journal of Evidence-Based Integrative Medicine


2018 רבמבונ
םירבכעב לוגרית יעוציב רפשמ יראק ןילבתה
בל תקיפס יא םע
,ב"הרא Uni. of Nebraska Medical Center-ב רקחמ
ביכרמה ,(Curcumin) ןימוכרוכש אצמ ,םירבכעב ךרענש
תלוכיה יא בצמ רפשל יושע (Curry) יראק ןילבתב ירקיעה
בל תקיפס יאל רושקה (Exercise Intolerance) לגרתל
.(Heart Failure)

ליבגהל וא עונמל יושע ןימוכרוכהש ואצמ םירקחמ רושק רשא (Muscle Wasting) םירירש לודלד
.בל תקיפס יא ןהב ,תולחמ רפסמל

תצובק ןיב םירקוחה וושיה ,תועובש 12 ךשמנש רקחמה
.לופיט לכ הלביק אלש הצובקל לופיט הלביקש םירבכע

Journal of Applied Physiology


2019 ראוני
תירלוקסו-וידרק תואירב ינמס םירפשמ ,הבליח+םוכרוכ
םינמש םיריעצ םירבגב
...םירבג


2019 לירפא
הביקה ןטרס דגנ לעופ ןימוכרוכ
תולעב תובוכרת תכרעה רקוס רשא רמאמ םוכיס ןלהל
.(Gastric Tumors) הביקב םילודיגב לופיטל לאיצנטופ

םהש םיחוודמ ליזרב Federal Uni. of Sao Paulo ירקוח
םוכרוכה חמצ ישרושב הרוקמש ,הבוהצה הקבאהש וליג
הביקה ןטרסב םוחלל וא ותעינמב עייסל היושע ,(Turmeric)
תוילופיט תועפשה והיז םה םהירבדל .(Stomach Cancer)
תויביטקא-ויב תובוכרת לשו הז טנמגיפ/ןעבצ לש תוירשפא
.הביקה ןטרס לע ,ןוזמב תויוצמה תורחא

Epigenomics


2019 יאמ
םוכרוכ יפסותל הרושק דבכה תקלד
םיחוודמ הילטיא National Institute of Health-ב םירקוח
(Hepatitis) סיטיטפה/דבכה תקלד לש יעיבר הרקמ לע
.(Turmeric) םוכרוכ יפסות תכירצל הרושק האצמנש

לש הרקמב םגש םינכרצה להק תא םיריהזמ םירקוחה
דמועו יולת דוע לכ ,ולא םיפסות ךורצל ןיא תונווקמ תושיכר
.ךכל תוכמסומה תואירבה תויושר דצמ תומיא

Italian National Institute of Health


2019 ינוי
םצעה ןטרס יאת תחימצ רצוע ןמזותמ םוכרוכ רורחיש
תכרעמ וחתיפ ב"הרא Washington State Uni. ירקוח
תועצמאב (Drug Delivery System) תופורת תרבעהל
ןטרס יאת תוחתפתה תא תענומה ,(Curcumin) ןימוכרוכ
יאת לש םתחימצ דודיע ידכ ךות (Bone Cancer) םצעה
.םיאירב םצע

רתוי םיבוט םילופיטל ליבוהל היושע וז השידח תכרעמ
,(Osteosarcoma) המוקרסואיטסואמ םילבוסב חותינ רחאל
.םידליב ןטרסמ התומתל ותוחיכשב ינשה םרוגה

Washington State University


2019 ילוי
קורי הת לש תוינמוש-יטנא תועפשה רפשמ ןימוכרוכ
Rajarshi Shahu College of Phar. & Research ירקוח
(Curcumin) ןימוכרוכ תואצמהש ךכ-לע םיחוודמ ודוה
תונורתיה תא רפשל היושע (Green Tea) קורי התב
םינמוש רתיב ותמחלמב קוריה התה לש םייתואירבה
.(Hyperlipidaemia) םדב

BMC Complementary and Alternative Medicine


2019 רבמטפס
םיבאכו ירירש קזנ ינפמ ןגמ ןימוכרוכ
תינפוג תוליעפ רחאל
ףסותש םיחוודמב"הרא Mississippi State Uni. ירקוח
םצמצל יושע NOW CurcuFresh םשב קוושמה ןימוכרוכ
ילבמ (Soreness) םיבאכו (Muscle Damage) ירירש קזנ
תיעבטה תיתקלדה הבוגתה לע עיפשהל
.(Natural Inflammatory Response)

התחפהל ףסותה איבה םוי 28 םותב ,םירקוחה ירבדל
ןמס ,(Creatine Kinase) זאניק ןיטאירקב תיתועמשמ
,םירירשב באכלו םירירשל קזנל רושקה יגולויב
.ובצלפל האוושהב

רוקמ תווהל םייושע ןימוכרוכ יפסות הארנ םבירבדל
.םינמאתמ לש םתמלחהה רופישל אמייק רב
.םינש 39 דע 18 ינב םירבג 19 ופתתשה רקחמב

Journal of Dietary Supplements


2019 רבמטפס
רתוי ריהב עבצ תלבקל םוכרוכב הליער תרפוע
טנמגיפב םישמתשמ שדלגנבב םינילבתה ידבעממ קלח
(Ind. Lead Chromate Pigment) יתיישעת תרפוע טמורכ
תיישעתב שקובמה קהוב בוהצ עבצ םוכרוכל קינעהל ידכ
לידגמ הז רבד .תורחא תויתרוסמ תונמו (Curry) יראקה
.שדלגנב יבשות לש םמדב תרפועה תמר תא

ב"הרא Stanford University ירקוח ירקוח לש םהירבדל
ךא ,אפרמ םרוגכו תואירבה תא תרפשמכ תגצומ וז הלועפ
תולחמלו םייביטינגוק םייוקילל רוקמ תווהל יושע אוה
ותואצמיהל תורישי תויודע ואצמ אל םירקוחה .תורחא תושק
.שדלגנבל ץוחמ םהוזמ םוכרוכ לש

Environmental Research


2019 רבמבונ
םירפשמ ןירפיפ תפסותב םידיאונימוכרוכ
ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ
ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ ילוח 70 ופתתשה וב רקחמ
ולביק םה ,(Nonalcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)
ןירפיפ םע (Curcuminoids) םידיאונימוכרוכ לש ימוי בוליש
.תועובש 12 ךשמב ,ובצלפ וא (Piperine)

לש ודוקפית תאו הלחמה לש התרמוח תא ורטינ םירקוחה
יאצממ .ףסותה תלבקמ האצותכו ינפל ,(Liver) דבכה
הלחמה תרמוח לע תיבויח העפשה לע םיעיבצמ רקחמה
.רקחמב םיפתתשמה ברקב

ידוקפית לש םירטמרפ המכב יתועמשמ רופיש הפצנ
.Curcumin C3 Complex-ב ולפוטש ולא ברקב דבכה
םירטמרפה לע תילילש העפשה לכ האצמנ אל
.םירמוחה תוחיטב לע הארמה רבד ,םייגולוטמהה

Journal of Cellular Biochemistry


2020 ילוי
םוכרוכב תוילאריו-יטנא תונוכת
היוצמה ,(Curcumin) ןימוכרוכה תבוכרת יכ הלעה רקחמ
סוריוה לש ותליטקב עייסל היושע ,(Turmeric) םוכרוכב
ךיישה ,Transmissible Gastroenteritis Virus/TGEV
תעגופה ,(Coronavirus) הנורוקה יסוריו תחפשמל
.םיריזחב

TGEV סוריוה לע עיפשמ ןימוכרוכה םירקוחה ירבדל
...םיכרד רפסמב

אוהש ינפל דוע ףיגנה לש הרישי הליטק ידי לע .1
אתה תא קיבדהל לגוסמ 
ךכבו תיפיגנה תפטעמה םע תובלתשה ךות .2
ףיגנה תא "תיבשהל" 
ידכ םיאתה לש םירמוחה ףוליחב יוניש ידי-לע .3
.ףיגנה תסינכ תא עונמל 

Journal of General Virology


2020 טסוגוא
לוגריתמ תוששואתה ןמז זרזמ ןימוכרוכ
תיגולויב תונימז לעב ןימוכרוכ הקשמ יכ חוודמ רקחמ
(High Bioavailability Curcumin Formulation) ההובג
תא זרזל יושע (Exercise) תינפוג תוליעפ רחאו ינפל
(Athletes) םיאטרופסל רשפאלו ,(Recovery) תוששואתהה
.ץרמ רתיבו רתוי רהמ ןומיאה תא שדחל

יבאכ תייהשה ןמז רופיש ידי לע תוגשומ ולא תועפשה
(Delayed Onset of Muscle Soreness/DOMS) םירירשה
הרושקה תבוכרת ,(Lactate) טטקלה תורבטצה תתחפהו
.(Muscle Fatigue) םירירשה תופייעל

יגולויבה ןמסה תומר תא םג התלעה ןימוכרוכה תכירצ
.(Interleukin-10) 10-ןיקולרטניא יתקלד-יטנאה

ידי-לע ןמומ ,The University of Queensland-ב ,רקחמה
ינב םיאירב םירבג 28 וב ופתתשהו Gencor Pacific תרבח
.(Strength Training) חכ ינומיא ורבעש ,םינש 35 דע 18

Journal of Dietary Supplements


2020 רבמטפס
לומטצרפל המודב םיבאכ לע הלקה
הנובל ,(Curcumin) ןימוכרוכ לש תיטגרניס הלומרופ
(Black Sesame Oil) רוחש םושמוש ןמשו (Frankincense)
הריהמו הליעי (Pain Relief) םיבאכ תלקה קפסל היושע
.לומקא / (Paracetamol) לומטצרפל תוושהל ןתינ התוא
.ודוה Arjuna Natural ידי-לע רצוימ ,Rhuleave-K רצומה

,םינש 65 דע 18 ינב ,םיאירב םישנא 88 ופתתשה רקחמב
םיפירח םירירשו דלש יבאכמ ולבס רשא
.(Acute Musculoskeletal Pain)

.