סינא / ןונמכ
Anise
(Pimpinella anisum)

ברעמ-םורדו וקיסקמ ,דרפסב חמוצ ןונמכה
הבוגל אשנתמו יתנש-דח ,קד חמצה .היסא
טסוגואו ילוי ןיב חרופו רטמ 1 דע


םיחרפה .םינידעו םייתצונ םילעה .ףעתסמו הצועמ שרוש ןונמכל
חוטש לגלגס םוח יתמולפ ירפה .םיבהבהצ-םינבל םינטק

םימלש ,דחוימ חוחינ שי םהל ,(Seeds) םיערזב םישמתשמ
(Cooking oil) לושיבה ןמשל םתוא םיפיסומ .םינוחט וא 
חוחינ יחמצ תובורעתלו 
םחל ,הניבג ,תוריפ ,םיציב ילכאמב בטיה םיבלתשמ םיערזה
םילישבתו םיקרמ ,תויגועו תוגוע ,קותמ 
,(Alcoholic drinks) םיילוהוכלא תואקשמ םעט םינווגמ םה
םיקתממב ביכרמ ohשמשמו (Cocktails) םילייטקוק ומכ 
(Tea) הת תנכהלו םיטלס טושיקל םישמשמ (Leaves) םילעה 

ינפל ,םתמחשהו םתלשבה םע םיערזה תא ופסא
םתרישנ 
םיפושח םתוא ריאשהו ריינ תבגמ לע םתוא וחינה
אלמה םשוביי דע שמשל 
םתוא וקיזחהו םיערזה ןיב דירפהל ידכ וללומ
לפאו שבי ,רירק םוקמב םתוא ונסחאו םוטא ילכב 


שושה לש הזל המוד םחירו םיערזה םעט


לודיג יאנת
בטיה תזקונמו הלק עקרק
שמשל האלמ הפישח
הרידס הייקשה
(Winds) תוחור ינפמ וילע ןגהל שי ןכלו ריבשו קד חמצה
דחוימב הלד איה םא אלא ,עקרקה תא ןשדל ןיא
!ומוקממ חמצה תא קיתעהל ןיא .הרישי העירזב השעי יובירה

הרבסוכ תברקב רתוי הריהמ היהת סינא / ןונמכה יערז תחיתפ
...תיפותיש הייחמצ ואר


תיאופר תוליעפ
,(Alpha-pinene) ןניפ-אפלאו (Creosol) לוסוארק שי ןונמכב
תונופמיסה תורוניצ לש (Expectoration) חויכ תנוכת שי םהל
(Cough) לועיש לע הליקמה הלועפ ,(Bronchial tubes)
...לש םירקמב לפטל תעייסמו
טיכנורב
תלעש
(Tracheitis) המישנה הנק תקלד

...תוירכוסו תופורתב שמשמ ןונמכה
(Cough drops) לועיש דגנ

,לזרב ,תשוחנ ,ץבא ,ןורוב ,ןילוכ ,C ןימטיו ונמכב שי ףסונב
,ןדיס ,ןגלשא ,ןחרז ,ןגנמ ,(Squalene) ןלווקס ,םויזנגמ
,(Eugenol) ןרופיצ תצמוח / לונ'גוא ,(Camphene) ןפמאק
דועו (Stigmasterol) לורטסמגיטס ,(Rutin) ןיטור

סינא / ןונמכה תונוכת
(הסיסת ענומ) םיזג ךכשמ ןונמכב (Anethole) לותנאה
.רתי תליכא בקע תומרגנה תוליחבו 
(Beans) תיעועש תליכא רחאל דחוימב ליעי אוה 
לותנאוטופו (Dianethole) לותנאיד תובוכרת
השאה ףוגב ןגורטסא ןומרוהל תומוד ,(Photoanethole
הקינימב בלחה תומכ תא תוריבגמו 
םוחה ילג לע רבגתהל םג תועייסמ ולא תובוכרת
(Libido) ינימה רציה תא תוריבגמו רבעמה ליגב 
זטנוסמה (Anethole trithione) ןויתירט לותנא
בקע םרגנה הפ שבויב לופיטל שמשמ סינאה ןמשמ 
.(Salivary glands) קורה תוטולבב קור רוציי טועימ 
,סינאה ןמשבו ומצע חמצב תושעל ןתינ המוד שומיש 
התוחפ הדימב יכ םע 

סינא / ןונמכ הת
תוקוניתב ןטב יבאכב לופיטל שמשמ ללודמ ןונמכ הת

.