בורכ
Cabbage
(Brassica oleracea)

םיעבצב ,םינז 400-מ רתוי בורכל
םיכרוצ .לוגסו םודא ,ןבל םהב ,םינוש
.אלוממו תולק ןגוטמ ,יופא ,הדואמ ותוא

ןינאיצותנאה ,םירחא תוקרי םע לוגס וא םודא בורכ לושיב תעב
ךופהי ,םידחוימה ויעבצ תא בורכל ןתונש ,וב (Anthocyanin)
.(יסיסב רמוח םע לשובמ אוהשכ) לוחכ

ורכז ,דיס ומכ ,םייסיסב םילרנימ ןווגמ םיליכמ זרב ימו רחאמ
ןיי וא ץמוח ,ןומיל ץימ ומכ ,יצמוח רמוח תיפכ אולמ ףיסוהל 
.ירוקמה ועבצ תא ,ללכ-ךרדב ,בורכל בישת וז תפסות .ריסל 
בורכה תא לשבל שי ,תויתנוזתה ויתונוכת לע הרימש םשל
.ריסה יוסיכ אלל שארמ וחתרוהש םימב תאז ושע .תוחפש המכ 
.עובש דע ,ןוליינ תיקשב ,ררקמב בורכ וקיזחה
.םייעובש דע ךכ רומשל ןתינ עקרקהמ התע הז ףלשנש בורכ
.םוי ךות יוצר ,םדקומ רתויש המכ בורכה תא ךורצל ולדתשה
.םיוולינ םימעטו תוחיר םג ענמי הז רבד 
תיקשב וקיזחה םלש בורכמ קלח וא תיצחמ
םימ םתזתהש רחאל ,ררקמב ,הרוגס ןוליינ 
.ךותחה ודיצ לע 
,וכותיח תעב בורכה תוצק תרחשה תא וענמ
.דלח-לא תדלפמ ןיכסב ושמתשתש ךכב 
רמשל ידכ ,ןמז תוחפש המכ ךשמ בורכה תא לשבל ולדתשה
.הוולינה תירפוגה חיר תא ןיטקהלו תויתנוזתה ויתונוכת תא 

!רתוי קזח תירפוג חיר ףידמ אוה ,ןשי בורכהש לככ

...ץומח / שובכ בורכ ואר 


לודיג יאנת
.רירק ףידע ,םילקא יגוס ןווגמ
לע דיפקהל שי .בטיה תזקונמו הירופ ,עקרק יגוס ןווגמ
.יתנש (בבס) םילודיג רוזחמ 
.ןושיד עפש
.הכימס הבבג תרזעב ומצמצל ןתינ .דימתמ םיבשע שוכינ
.ביבאבו ויתסב העירזה
.ןבל בורכ לש הזמ ךורא לוגסו םודא בורכ תלשבה ןמז


תיאופר תוליעפ
,ןטרס תולחמ ענומה רתויב בושח יתנוזת קרי אוה בורכה
.סגה יעמה ןטרס דחוימב 
םיקדייח לטוק ,ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא דדועמ אוה
.םדה-רוזחמ תא רפשמו םיביכ עיגרמ ,םיקיזמ 
.E ןימטיול ןייוצמ רוקמ םיווהמ םיינוציחה םילעה
וזל המודה תומכ יח ןבל בורכב) C ןימטיוב רישע בורכה
.תירפוגבו ןומיל ץימבש 
.ונממ תפדינה תירפוגה תומכ הלדגו תכלוה ןמזה םע 
,םינוילעה םייעמהמו הביקהמ תלוספ קיחרמ יח בורכ
.תוריצע הניטקמו לוכיעה ךילהת תא תרפשמה הלועפ 

(םרג 89) ץוצק בורכ לפס 1-ב יתנוזת ךרע
ג"קמג"מ'חי
22תוירולק


38.27
11.57


41.83
0.52
13.35
20.47
218.92
16.02
28.6


8.2
1.3
0.24
4.83


2.05
0.63
0.029


םימ
ןובלח
(כ"הס) םינמוש
תומימחפ

םייתנוזת םיביס
רפא

ןדיס
לזרב
םויזנגמ
ןחרז
ןגלשא
ןרתנ
C ןימטיו

תילופ הצמוח
A ןימטיו

תויוור ןמוש תוצמוח


...ב לופיטל שמשמ בורכה(Breast Engorgement) הקינימב בלח עפש תתחפה


תורהזא

.םייעמב םיזג םהב חתפמה ,בורכל תושיגר םע םישנא שי
לושיבה ימ תפלחה ידי-לע ,יקלח וא אלמ ןפואב ,ותנבלה 
.וז הייעב רותפת םימעפ רפסמ 
םילבוסה לע .ףוגב דויה תגיפסב עוגפל הלולע בורכ תכירצ
.ךכל עגונב ,אפורב ץעוויהל (Goiter) תקפזמ 
.ןגמה תטולב לש תולחמ רימחהל הלולע בורכ תכירצ

...תושדח - בורכ ואר 

.