אנס/הייסכ
Senna
(Senna alexandrina)

חמוצה ,רטמ 1 דע הבוגל אשנתמה חיש הייסכ
םתיברמו םינז 260-כ םימייק .יפורטה רוזיאב
.םילימרתב םינותנ םיערזה .הבוהצ החירפ ילעב


תיאופר תוליעפ
תלועפ תמצוע .םילימרתב םינותנה םיערזבו םילעב םישמתשמ
.םילעבש וז תמועל הנותמ םיערזה
תויתעונת תרבגה ךות םילעופה םיקזח םייעבט םילשלשמ ולא
.םייעמה
ןוניווקרתנא ידיסוקילג. םניה הייסכב םיליעפה םיביכרמה רקיע
.סגה יעמה םירגמה םירמוח :(Anthraquinone glycosides)
.ןתשה עבצב ייוניש םרוג הייסכב שומישה

,הקבא ,הת תרוצב :תובר תולשלשמ תופורתב תשמשמ הייסכה
.םישבוימ םילעו תוילבט ,פוריס

.ןורחא אצומכ קר תוריצעב לופיטל הב ושמתשה
.םיביסב רישע טירפתל רובעל וסנ תישאר
.םישבוימ םיפיזש ורשוה םהב םימ ותש םעפ ידמ .רתוי ותש
.תינפוג תוליעפ וריבגה
.םויליזפ ומכ ,חפנ םילידגמ רשא םילשלשמב שמתשהל וסנ
    .ןיפרפ ןמש ומכ ,לשלשמ ילרנימ ןמש .תותשל וסנ
.קיק ןמש וסנ
.הייסכב ושמתשה.,וליעוה אל ולא לכ םא קר

,לוכיעה תכרעמ רוהיטב ךרוצ תעב דחוימב ליעי הייסכב שומישה
.םוח שי רשאכו םוצב ,היפוקסונולוק עוציבל הנכהב ומכ

לשלשמ הת
,םיחתור םימ לפסב םישבוימ הייסכ ילע םיתש דע תיפכ ורשה
.תוקד..10.ךשמב
.םעטה יפל ,ןומילו שבד ,רכוס ופיסוה ןכל ,רמ התה
.,סינא/ןונמכ יפסונ םיחמצ תרזעב ומעט תא ןווגל םג ןתינ
.שוש וא הרבסוכ ,ליבגנז ,לימומק ,ענענ ,רמוש

המח תיצמת
.תוקד 10 דע 5 ךשמב הנטק שא לע וצוצוקש םילימרת 4 ולשב 

הסימת
םעפ ,םימ וא ץימב ,(רטיל-ילימ 4 דע 2) תיפכ דע תיפכ 1/2 
.םימי השולשמ רתוי אל ךשמב (הלילב וא רקובב) םויב 

הטילח
12 דע 6 ךשמל םימח םימב םילע וא םישבוימ םילימרת ורשה
.תועש

יאוול תועפות
בוכיע ,הביק תותיווע םורגל לולע הייסכב שומישה
,(Electrolytes) םיטילורטקלא ןדבוא ,םייעמה תעונתב 
,בלה בצקב תוערפה ,(Edema) תקצב ,םירירש תשלוח 
.תומצעלו דבכל םיקזנו הילכ תויעב 
ןגלשאה תומכב הדירי אוה ולא יאוול תועפותל םרוגה 
.הייסכב שומישה בקע ,ףוגב 
הלועה הפוקתל ,לשלשמכ הייסכב שמתשהל אל ץלמומ
ןזאמב שוביש ומכ ,יאוול תועפות בקע תאז ,עובש לע 
ירשפא ןוכיסו סגה יעמב תויעב תוחתפתה ,ףוגה ילזונ 
.תעבטה-יפ ןטרס תוחתפתהל 

תופורת תוליעפ לע תועפשה
,תופורת לש ןתלועפ לע עיפשהל לולע ,הייסכב שומישה
תופורת ,(Cardiac glycosides) בלל םידיסוקילג ומכ 
,(Antiarrhythmics) בלה בצק בוצייל תופורת ,תונתשמ 
.הימקילגופיהב לופיטל תופורתו םידיאורטס 

תורהזא
,הביק תקלד לש םירקמב הייסכב שמתשהל ןיא
.םירוחטו הביק יביכ  
,הייסכ תוליכמה תופורת ןנונימ לידגהל ןיא הרקמ םושב
,תושק יאוול תועפות תויהל תולולע ךכל .ץלמומל רבעמ  
תוולמ ,תושק ןטב תותיוועו תוליחב ,םישק םילושליש ומכ  
.תושבייתהב  
,םינטק םידלי ידי-לע שומישל תצלמומ הניא הייסכה
תוקינמ ,ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח ,םישישק ,םירענ  
.רוזחמב םישנו  
םייוניש וב םורגלו םחרה תא תורגל לולע הייסכב שומישה  
.םיילנומרוה  
תומיסחמ םילבוסה לע רוסא הייסכ ירצומב שומישה
,(Appendicitis) ןתפסותה תקלד ,םייעמה יכרדב  
םרוקמש ןטב יבאכ ,םייעמהו הביקה תכרעמ תונבצע  
סגה יעמה לש תיביכ תקלד ,רןורק תלחמ ,רורב וניא  
.ןגלשא לודלדל םישיגרש םישנא לעו