םוכרוכ
Turmeric
(Curcuma longa)

יתנש בר חיש אוה םוכרוכה
.היסא םורדב ורוקמש

םיפוטע ,םימותכה שרושה ינק
לושיבב םישמשמו ,םוח הטעמב
.םינוחט םהשכ לושיבב

ביכרמ שמשמו ףועו זרוא ילכאמל עבצו םעט ףיסומ םוכרוכ
טלסלו םיגד קרמל ונממ טעמ תפסוה .םינוש םינילבתב  
.םמעט תא רפשת  
.לדרחבו (Curry) יראק ןילבתב ינויח ביכרמ םוכרוכה
תאז ,םלוקלק תא בכעת ,םינוש םילכאמב םוכרוכה בוליש
.תילאירטקב-יטנאה ותוליעפל תודוה  
תחימצ ענמי ,תודלי ליגמ ,עבק ךרד רועה לע םוכרוכ םושיי
.וילע רעיש  
םתוא ורשה .םידגבו רעיש תעיבצל םישמשמ םוכרוכ ימ
.ופטשו תוכשוממ  
ףוגה תעיבצל ,קיזמ וניאש ,יעבט ןעבצ שמשמ םוכרוכ
.עבצאב וא לוחכמב ושמתשה .םינפהו  
.ןובסו םימ תועצמאב דיימ ריסהל שי םוכרוכ ימתכ

.םיקרחמ וילע ןגת ןסחואמ זרואב ירט שרוש-הנק תסיפ
.םילמנ תקחרהל םיבוט םוכרוכ ימ

.הוולעה שוביי רחאל ,ףרוחב השענ שרושה ינק ףוסיא
.שביו ךושח ,רירק םוקמב השעי ןוסחיאה


תיאופר תוליעפ
.(Curcumin) ןימוכרוכ לונפילופה אוה םוכרוכב ליעפה ביכרמה
.C ןימטיוו ןיטורק-אטב ,ןגלשא םג וב שי

םוכרוכה תונוכת
.לוכיעב עייסמו ןובאית דדועמ
.םייעמב םיזג תיחפמ
.(Bile) הרמ ץימ רוציי דדועמ
.םיקרפמ תקלד לע לקמ
.םיקרוע תשרטו ץבש ,בל-תלחמ תעינמב עייסמ
.תוקלדו תומזקא ,םיעצפ יופיר זרזמ
.םיימינפ םד ישירק ענומו לורטסלוכ דירומ
.בוט חייכמ
.ןטרס תולחמ תעינמב עייסמו תובר תוינורכ תולחמ ענומ
.תויגרלא תעינמב רזוע
.תדרגו (Ulcers) םיביכ ומכ ,רוע תויעבב לופיטל ליעומ

םוכרוכ שמשמ (Ayurvedic Medicine) תידוורויאה האופרב
...ב לופיטל
.(Dysentry) הירטנזיד
.םיקרפמ תקלד
.(Jaundice) תבהצ
.(Liver) דבכ תויעב
.לוכיעה תכרעמב תויעב
.םוח תדרוה
.םיעצפ
.םימוהיז

האופרהו (Siddha medicine) הדיסה תאופר
.ולא תורטמל םוכרוכה תא ןה םג וצמא תיניסה

(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה
.לוכיע תוערפהב לופיטל םוכרוכב שומיש רשיא

יאופר םוכרוכ הקשמ
.םח בלח לפסב םוכרוכ תקבא תיפכ ובברע
.םויב םילפס 3 דע ותש

.לכל ברעי אל הז הקשמ
!הביק לוקלק םורגל הלולע הלודג תומכ תכירצ

םימושי
.םוכרוכ תקבא טעמ עצפה לע ורזפ :העיצפמ תקלד וענמ
תימחלה תקלד דגנ רוזעת םוכרוכ ימב םייניעה תפיטש
ענמיו תוננטצה תעב לועישו החיל תיחפת םוכרוכב תכירצ
.תוינורכ תויוננטצה  
.חותינ רחאל םימוהיז תעינמב עייסמ םוכרוכה
תיפכב םוכרוכ תקבא תיפכ ובברע :ןורג באכ לע ולקה
.אוה ליעוי ליעוי םוכרוכ ימב רוגרג .ועלבו שבד  

תורהזא
םילוח ,םירגובמ ,םידליל ץלמומ וניא םוכרוכב שומישה
.תוקינמו (הלפהל ןוכיס בקע) ןוירהב םישנ ,םיינורכ  
לש םבצמ תא רימחהל לולע םוכרוכב םזגומ שומיש
.הביק יביכ  
.אפורב ץעוויהל ץלמומ םוכרוכב שומישה ינפל

...1 תושדח - םוכרוכ ואר
...2 תושדח - םוכרוכ ואר