הרומס רפ-ןושל
Prickly alkanet
Ochsenzunge :תינמרג
(Anchusa strigosa)

יתנש-בר חמצ אוה הרומסה רפה ןושל
םיחרפה .םירטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמה
5 ילעב םה .םילוגס וא םינבל ,םילוחכ
םינותנו םיינימ-וד םה .תרתוכ ילע
םיכורא םילועבג תוצקב

םילשובמ / םייח םיליכא םיריעצה םילעה


לודיג יאנת
תיריג עקרק
שמשל האלמ הפישח
יאמ דע ראורבפמ החירפה
שבד ירובד ידי-לע תישענ היירפההםיערזמ יובירהתיאופר תוליעפ
הישרושבו רפה ןושל ילעב םישמתשמ
(Pyrrolizidine) םיינידיזילוריפ םידיאולקלא םייוצמ רפה ןושלב
םיקרח ידי-לע ותליכא תעינמו הייחדל חמצה תא םישמשמה
םידיאולקלא לש רתויב הובגה הובגה זוכירה .םירחא םייח-ילעבו
םילעב יוצמ ולא

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
םיעצפ(Burns) תויווכ

םושיה ןפוא
תיז ןמשב ,םישותכה םילעהמ םיניכמש החשמ

םיעצפב לופיט
עגפמה םוקמ לע שותכ הלע םיחינמ


םיפסונ םישומיש
...ב לופיטל
(Abdominal pain) ןטב יבאכלושליש
םייעמ יעלות

םושייה ןפוא
הת םהמ םיניכמ וא ןייב םישרושה תא וא םילעה תא םירשמ

.