הרומס רפ-ןושל
Prickly alkanet
Ochsenzunge :תינמרג
(Anchusa strigosa)

הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר חמצ הרומסה רפה ןושל
.תרתוכ ילע 5 ילעב ,םילוחכ םיחרפה .רטמ 1.5 דע
.םיכורא םילועבג הצקב םינותנו םיינימ-וד םה

.םילשובמ וא םייח ,הליכאל םינתינ םיריעצה םילעה


לודיג יאנת
.תיריג עקרק
.האלמ שמש
.יאמ דע ראורבפ םישדוחב החירפה
ידי-לע היירפהה .םיערזמ יובירה
.םירובד     


תיאופר תוליעפ
.שרושבו םילעב םישמתשמ

,(Pyrrolizidine) םיינידיזילוריפ םידיאולקלא הרומסה רפה ןושלב
םייח-ילעבו םיקרח ידי-לע ותליכא תעינמל חמצה תא םישמשמה
.םיל הובגה זוכירה .םינוש

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.םיעצפ.(Burns) תויווכ

.תיז ןמשב ,םישותכה םילעהמ םיניכמ התוא ,החשמ :םושייה
.םוקמה לע שותכ הלע תחנה :םיעצפ

.ןייב םישרושה/םילעה תיירשה :םושייה