םילחנה דיכל
Cocklebur
(Xanthium strumarium)

ץופנה יתנש-דח חמצ אוה םילחנה דיכל
ללגב .לארשיב הז ללכב ,לבת יבחרב
בשחנ אוה הריהמה תימצעה ותוברתה
.ער עגפ
לכב טעמכ ותוא אוצמל ןתינ .רטמ 1.2 דע הבוגל אשנתמ חמצה
.הפשא ירובצמבו םישוטנ םירתאב דחוימבו םוקמ
.םיליער ,םיערזה הז ללכב ,חמצה יקלח לכ .םיינצוק תוריפה

.בוהצ עבצ םיקיפמ םילעהמ
.לוחכ ףוג עבצ םיקיפמ םיערזה תקבאמ
(Weevils) תוינוקדח תייחדל שמשמ שבוימה חמצה רוזיפ
.הנסחואש האובתמ   
.םיבשע ילטוק ינפב דימע חמצה


לודיג יאנת
הלד עקרקב םג חתפתי חמצה .השבי עקרק יגוס ןווגמ
.הנוזת ירמוחב    
.האלמ שמש
.('צ תולעמ -15 דע) הכומנ הרוטרפמטב דימע חמצה
קוביאה .(םייבקנו םיירכז) םינימה ינשמ םיחרפ חמצל
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה .חורו םיקרח ידיב השענ    
.ער חמצ בשחנו ומצעב עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
.רבמטפס דע יאמ שדוחמ החירפה


תיאופר תוליעפ
.(3) תוריפ/םיערזבו (2) שרושב ,(1) םילעב םישמתשמ
שומישל םתוא םישביימו םתלשבה רחאל םיפסוא תוריפה תא
.דיתעב

,(Glycosides) םידיסוקילג שי תוריפב .ןינאטב םירישע םילעה
,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס ,(Sterols) םילורטס
.דועו םידיאולקלא ,(Diterpenes) םינפרטיד
.יטמורא ןמש שי םיערזב
.רפא 5%-ו ןמוש 39%-כ ,ןובלח 37%-כ םיליכמ םיערזה

םילחנה דיכל תונוכת

(1)(2).העזה דדועמ
(1)(2).ןתשמ
(1)(2).לשלשמ
(1)(2).רועה תא עיגרמ
(2).םוח דירומ
(3).םדב רכוס תיחפמ
(1)(2).תישפנ עיגרמ
(3).לוכיעל עייסמ
(1)(2)(3).םיבאכ ךכשמ
(3).ילאירטקביטנא
(3).יתיירטפ-יטנא
(1)(2)(3).ינורגיש-יטנא
(3).תותיווע דגונ
(3).לועיש לע לקמ
(1)(2).ןובאית ררועמ
(3).םיאתל ליער/יסקוטטיצ
(3).ץווכמ

...ב לופיטל תשמשמ חמצה תטילח
...ל תשמשמ חמצהמ החשמ
.יחשה תיבב העזה תתחפה

...ב ימינפ לופיטל םישמשמ םיערזה/תוריפה

.תוריצע
.לושליש
.(Lumbago) וגבמול
.(Leprosy) תערצ
.תינורכ תלזנ
.סיטיסוניס
.תוננטצה
.תינורגיש םיקרפ תקלד

...ב לופיטל םישמשמ םה ינוציח שומישבו
.(Pruritus) רוע תדרג

...ל תשמשמ שרושהמ המח תיצמת

.הובג םוח תדרוה.הדיל רחאל הילשה תאצוה

...ב לופיטל תשמשמ םיערזהמ המח תיצמת
.ןתשה תיחופלשב תויעב

...ב לופיטל תשמשמ םישותכה םיערזב השיבח
.םיחותפ םיעצפ

.תיניסה האופרב םג שמשמ םילחנה דיכל
תורהזא
ולרטני םינוכנ הטילח וא לושיב .םיליער חמצה יקלח לכ
.תוריפה יצוק םיליער דחוימב .וז תוליער    
.םיינפוג םינפ םיקזנ םורגל לולע ןונימב (הלדגה) יוניש לכ
,ןוירהב םישנ לע רוסא חמצב שומישה עדימב רוסחמ בקע
.םיינורכ םילוחו םידלי ,םינקז ,תוקינימ