...היילווסוב/הנובל ואר

2001 ילוי
םיינורכ סיטילוק ילוח לע הנובלה תעפשה
ודוה ומא'ג Medical College Jammu-ב ךרענש רקחמב
18 ינב ,םישנ 13-ו םירבג 17 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנו
סגה יעמה לש תינורכ תיביכ תקלד (Colitis) ילוח ,48 דע
,תעבטה-יפמ םימומיד ,ןטבה ילופישב םיבאכמ ולבסש
םילוח 10 .סגה יעמה לש ןותחתה וקלחב תושיגרו םילושליש
.תרוקיב תצובק וויה םיפסונ

רופיש 18-ב אצמנ ,הנובלה ץע ףרשב ולפוטש םילוחה 20-מ
וסנכנ תאז הצובק ישנאמ 14 .רתוי וא דחא רטמרפב
.(Remission) היסימר/הגופהל

ןיזלספלוס הפורתה תא ולבקש ,תרוקיבה תצובק ישנא 10-מ
םירטמרפה יבגל תומוד תואצות 6 וניגפה ,(Sulfasalazine)
.הגופהל וסנכנ םהמ 4-ו וקדבנש

שומישה רקחמה יאצממל םאתהב יכ םימכסמ םירקוחה
סיטילוקב לופיטב ליעוהל יושע הנובלה ץע ףרשמ רישכתב
.תוירעזמ יאוול תועפות תעפוה ךות ,תינורכ

PubMed


2003 ראוני
ךרבב ינווינ ןורגישב לופיטל הנובלה ץע ףרש תיצמת
ודוה רופגאנ Indira Gandhi Medical College ירקוח
הנובלה ץע ףרש תיצמת לש התוליבסו התוליעי תא ונחב
.ךרבה לש ינווינ ןורגישמ םילבוסה םילפוטמ 30 לע

םיפתתשמהמ 15 ולבק ,תועובש 8 ךשמנ רשא ,רקחמב
.תרוקיב תצובקכ ושמיש 15-ה רתיש דועב ,הנובל תיצמת

תלוכיב רופיש ,באכה תמרב הדירי לע וחוויד םילפוטמה לכ
תורידתב הדירי םג ומכ ,הכילהה קחרמבו ךרבה ףופיכ
.תויוחיפנה

(המד) ובצלפל סחיב הנובלב שומיש ךות גשוהש רופישה
.תיאופר יטנבלרו תיטסיסטס הניחבמ יתועמשמ היה
שומישל ויה אל םייעמבו הביקב תויומיענ-יא טעמל טרפ
.יאוול תועפות הנובלה תיצמתב

PubMed


2007 רבמטפס
ינגלוק סיטילוקב לופיטל הנובלה ףרש תיצמת
ונחב הינמרג ןדזרד Technical Uni. Hospital ירקוח
,םימוטפמיסה לע הנובלה ףרש תיצמת תעפשה תא
ילוחב (תומקרה הנבמ) היגולוטסיהה לעו םייחה תוכיא
.(Collagenous Colitis) ינגלוק סיטילוק

םוי ידמ ולבק ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמה יפתתשמ 31
ינפל .(המד) ובצלפ וא הנובלה ףרש תיצמתמ ג"מ 400
.היפוקסונולוק תוקידב םהל וכרענ ופוסבו רקחמה

םימוטפמיסה לש הכרעה םהב התשענ לופיטה םותב
לש םרפסמ .םייחה תוכיא לשו (םייאופרה) םיינילקה
םילפוטמה ברקב רתוי הובג היה הגופהל וסנכנש ולא
.ובצלפב רשאמ ,תיצמתב

הנובלה ףרש תיצמתב לופיטש איה םירקוחה תנקסמ
תינילק הניחבמ ינגלוק סיטילוק ילוחל ליעוהל יושע
םילודג םירקחמב ךרוצ שי יכ םיפיסומ םה .(תיאופר)
.הז לופיט תוליעי תא ססבל ידכ רתוי

PubMed


2008 טסוגוא
ךרבב ינווינ ןורגיש דגנ ליעומ הנובלה ץע ףרש
ןחב ,םוי 60 ךשמנו תופורת תוינרצי 2 ידי-לע ןמומש ,רקחמ
,הנובלה ץע ףרשב ורוקמש ,5-Loxin רישכתה תעפשה תא
.ךרבב ינווינ ןורגיש לע

ןוחבל ושקבש ב"הרא University of California ירקוח
קרפמה תוחישק ,באכה תמר לע רישכתה תעפשה תא
ונתינש ,ג"מ 250-ו ג"מ 100 ינב םינונימ יכ וליג ,ותויתעונתו
דוקפית תא םירפשמו באכה תא םיניטקמ ,הלעמו 40 ינבל
הכשמנ ג"מ 250 ןב ימוי ןונימ הלבק רשא הצובקב .ךרבה
.םימי 7 הביטמה העפשהה

הכיסה לזונ תומכב הדירי הלח תוצובקה יתשב
,רוביח תומקרל קזנ םורגל לולעש ,ךרבב (Synovial Fluid)
.ןגלוקן (Cartilage) סוחס ומכ

ולגתה תרוקיבה תצובקבו רישכתה תא הלבקש הצובקב
םוח ,ןטב יבאכ ,תוליחב ,םילושליש ןהב ,תולק יאוול תועפות
.תוחיטב תויעב לכ אלל ךא ,תיללכ השלוחו לק

Therapy & Arthritis Research

זיגרה יעמה תנומסת ינימסת לע הליקמ הנובל
הלועפ ףותיש ךות ,הילטיא ונלימ Indena תרבח ירקוח
,PescaraD'Annunzio University of Chieti םע
ןיתיצלב שומיש ךות ,השידח הטיש וחתיפ יכ ועידוה
,(Boswellia) הנובלה חמצמ תיצמת תקפהל ,(Lecithin)
(Bioavailability) תיגולויבה תונימזה תא תרפשמש
זיגרה יעמה תנומסת ינימסתב לפטל תעייסמו הלש
.(Irritable Bowel Syndrome/IBS)

ולבסש ,שיא 71 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
םלוכו םינוש םינונימ 3-ב ולפוטש ,זיגרה יעמה ינימסתמ
.םינימסתה רופישל ומרת

European Review of Medical
and Pharmacological Science

.