י'ציל
Litchi / Leechee / Lychee
(Litchi chinensis)

אשנתהל יושעש דע-קורי ץע י'צילה
ותוחתפתה .םירטמ 20 דע הבוגל
םג ומכ ,ץעה .םיכורא וייחו תיטיא
דאמ םיאנ ,וירפ

תובר תופסונ תוצראל אבוה אוה םשמ ,ןיס םורדב ץעה רוקמ
הרוצב ותוא םילדגמ םויכ .יפורט-בוס / יפורט :םח םילקאה ןהב
,ב"הראו הילרטסוא ,ודוה ,תימורדה הקירפא ,לארשיב תירחסמ
יאווהב הז ללכב

המדמדא ירפ תפילק םהב ץופנל .םינז רפסמ י'צילל
פוריסב רמושמ וא (םיקומיצ ומכ) שבוימ ,ירט לכאנ ירפה
םימי רפסמ ,רדח תרוטרפמטב ,לשב קיזחהל ןתינ ירפה תא
םיישדוח ךשמ דע ,סויסלצ תולעמ 5 דע 1 הרוטרפמטבו 


לודיג יאנת
ץיק םה י'צילה ץע תוחתפתהל םיילאידיאה םילקאה יאנת
םשלו החירפל תאז ,ההובג תוחלו (האלמ שמש) םח 
.םינצינ לש םתוחתפתהל ףרוח תניצ טעמו ירפה תוחתפתה 
םימשג טעמו רק ףרוח אוה ילאידיאה 
חורו הרק ,םוח ינפממ הנגהל קוקז ריעצה ץעה
ינוציק ריוא-גזמ יאנתב דימע ץעה ךפוה םינשה ךשמב
עקרקב דחוימב חלצי ץעה .בטיה תוזקונמ ,תועקרק ןווגמ
הירופו הקומע 
ויהי וישרוששו החל עקרקב תולבגומ תופוקתל דימע ץעה
םימרוז םהש יאנתב ,םימב תכשוממ הפוקת 
םיחילמ םימלו תיעלס עקרקל שיגר ץעה
ותרישנו ירפ תעיקב ומרגי ןיגוריסל שבי םוחו רתי תייקשה
.דחוימב השבי הטינחה תפוקת רשאכ םג עקבי ירפה 
ירפה ביקרי ,הפילקה תעיקב םע 
לע (Mycorrhiza fungi) הזירוקימ תיירטפ תוחתפתה
תררוואמו טעמ החל עקרק .ותוחתפתהל ליעות ץעה ישרוש 
תוחתפתהל דחוימב הבוט (טעמ תיצמוח) בטיה תררוואמו 
הירטפה 
.םישדח תוחתפתה דדועל ידכ ,םינשי םיפנע םוזגל ץלמומ
בגא תוריפה תא ףוסאל גוהנ .החירפ חתפתת םהב קר 
תורטמ יתש ךכ גישהלו וחתפתה םה םהילע םיפנעה םוזיג 
תפטועה הפילקה תעיקב לש הנכס הנומט ירפה ףיטקב
ףנעהמ ירפה תא דירפהל שי .ךכ בקע ריהמ ןובקרו ותוא 
תרטוטפהמ קלח םע ,רבוחמ אוה וילא 
לפת ומעט רסובה ירפ :בל ומיש 
ןהו םיפנעה תא ןה םוזגל גוהנ תיביטטגוו חתפתמה ץעב
שרושה תא 
תוחתפתה דודיעל םורגי רבדה .םיפנעה םוזיגב םיזגהל ןיא
החירפ ןובשח-לע םישדח םיפנע 
תיריווא הכרבה/םירוחיי תועצמאב י'צילה תא תוברהל ןתינ
הלא ויהי ללכ-ךרדב .םיקרחל ץעה קוקז היירפה םשל
םיבובז וא שבד ירובד 


תיאופר תוליעפ
תיניסב םיארקנה ,(י'ציל יזוגא םג םינוכמה) םיערזב םישמתשמ
(Li Zhi He) אה-יצ-יל

תיתרוסמה תיניסה האופרב י'צילה ישומיש
היגרנאה תרבגה
הבוט השוחת תרבגה
הבוט תואירבל םישורדה ףוגה ילזונ רוציי דודיע

י'צילה ירפ רשב םרג 100-ב םייתנוזת םיכרע

%   ג"מ  'חיךרע
65תוירולק
90 דע 45
170-כ 
10-כ 
C ןימטיו
ןגלשא
םויזנגמ
87 דע 76
0.9 דע 0.8
1.6 דע 0.5
21 דע 12

םימ
ןובלח
ןמוש
רכוס


...תושדח - י'ציל ואר

.