י'ציל
Litchi/Leechee/Lychee
(Litchi chinensis)

הבוגל אשנתהל יושעש דע קורי ץע אוה י'ציל
.םיכורא וייחו תיטיא ותוחתפתה .רטמ 20 דע
.דאמ םיאנ ,וירפ םג ומכ ,י'צילה ץע

תובר תופסונ תוצראל אבוה אוה םשמ ,ןיס םורדב ץעה רוקמ
הרוצב ותוא םילדגמ םויכ .יפורט-בוס/יפורט םח םילקא ןהב
,ב"הראו הילרטסוא ,ודוה ,תימורדה הקירפא ,לארשיב תירחסמ
.יאווהב הז ללכב

.המדמדא ירפ תפילק םהב ץופנל .םינז רפסמ י'צילל
.פוריסב רמושמ וא (םיקומיצל המודב) שבוימ ,ירט לכאנ ירפה
םימי רפסמ ,רדח תרוטרפמטב ,לשב קיזחהל ןתינ ירפה תא
.םיישדוח דע ,סויסלצ תולעמ 5 דע 1 הרוטרפמטבו   


לודיג יאנת
ץיק םה י'צילה ץע תוחתפתהל םיילאידיאה םילקא יאנת
טעמו ירפ תוחתפתהו החירפל תאז ,חלו (האלמ שמש) םח   
.םינצינ תוחתפתהל ףרוח תניצ   
.םימשג טעמו רק ףרוח אוה ילאידיאה   
.חורו הרק ,םוחמ ריעצ ץע לע ןגהל שי
יאנתב דימע ץעה ךפוה םינשה ךשמב
.ינוציק ריוא-גזמ   
ץעה .בטיה תוזקונמ ,תועקרק ןווגמ
.הירופו הקומע עקרקב דחוימב חלצי   
ויהי וישרוששו החל עקרקב תולבגומ תופוקתל דימע ץעה
.םימרוז םהש יאנתב ,םימב תכשוממ הפוקת   
.םיחילמ םימלו תיעלס עקרקל שיגר ץעה
.ותרישנו ירפ תעיקב ומרגי ןיגוריסל שבי םוחו רתי תייקשה
.דחוימב השבי הטינחה תפוקת רשאכ םג עקבי ירפה   
.ירפה ביקרי ,הפילקה תעיקב םע   
לע (Mycorrhiza fungi) הזירוקימ תיירטפ תוחתפתה
תררוואמו טעמ החל עקרק .ותוחתפתהל ליעות ץעה ישרוש   
תוחתפתהל דחוימב הבוט (טעמ תיצמוח) בטיה תררוואמו   
.הירטפה   
.םישדח תוחתפתה דדועל ידכ ,םינשי םיפנע םוזגל ץלמומ
בגא תוריפה תא ףוסאל גוהנ .החירפ חתפתת םהב קר   
.תורטמ יתש ךכ גישהלו וחתפתה םה םהילע םיפנעה םוזיג   
ותוא תפטועה הפילקה תעיקב לש הנכס הנומט ירפה ףיטקב
וילא ףנעהמ ירפה תא דירפהל שי .ךכ בקע ריהמ ןובקרו   
.תרטוטפהמ קלח םע ,רבוחמ אוה   
.לפת ומעט רסובה ירפ :בל ומיש   
ןהו םיפנעה תא ןה םוזגל גוהנ תיביטטגוו חתפתמה ץעב
.שרושה תא   
תוחתפתה דודיעל םורגי רבדה .םיפנעה םוזיגב םיזגהל ןיא
.החירפ ןובשח-לע םישדח םיפנע   
.תיריווא הכרבה/םירוחיי תועצמאב י'צילה תא תוברהל ןתינ
הלא ויהי ללכ-ךרדב .םיקרחל ץעה קוקז היירפה םשל
.םיבובז וא שבד ירובד   


תיאופר תוליעפ
,(י'ציל יזוגא םג םינוכמה) םיערזב םישמתשמ
.(Li Zhi He) אה-יצ-יל תיניסב םיארקנה

...ל םישמשמ םה תיתרוסמה תיניסה האופרב
.הבוט השוחת תרבגה.היגרנא תרבגה
.הבוט תואירבל םישורדה ףוגה ילזונ רוציי דודיע

...ירפ רשב םרג 100-ב םייתנוזת םיכרע
ג"מ 'חיךרע
65תוירולק
90 דע 45
170-כ
10-כ
C ןימטיו
ןגלשא
םויזנגמ
87 דע 76
0.9 דע 0.8
1.6 דע 0.5
21 דע 12
םימ
ןובלח
ןמוש
רכוס


תושדח
2006 רבמטפס
דש ןטרס דגנ י'ציל יערז תיצמת
תוילונפילופ תובוכרתב הרישע י'צילה יערז תפטעמ
בר ינוצמיח יטנא חכ םהב ןומטו (Polyphenolic compounds)
.ןמוש ןוצמיח דגנ לעופה ,המצוע
הדבעמ יאנתב ,דש ןטרסב המחלמב םחוכ תא קדב יניס רקחמ
גושגש תונויסנ םיאכדמ םה יכ הליגו םירבכעב יחה ףוגבו
תנכותמ םיאת תומ תמירגו .תובשומל ןטרסה לש תושבגתהו
.םהב (Apoptosis)