םויטמול
Fernleaf Biscuitroot/Desert parsley
(Lomatium dissectum)

ברעממ ץופנה יתנש-בר חמצ םויטמולה
היבמולוק םורדל דעו תינופצה הקירמא
רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמו תיטירבה

,םיישעג םייעלס תונורדמב ץופנ חמצה
.םינבא ילגבו הצחמל םיחיחצ םירוזיאב
תא תובר םויטמולה שמיש רבעב
ב"הראב םינאידניאה

םע םיבברעמו םינחוט ,ותוא םישביימ .שרושה תא לוכאל ןתינ
םיקרמל ותוא םיפיסומ .םעטה רופישו לובית םשל םינגד חמק 
םינוש םילישבתלו 
קזחמו ןיזמ ,ןנערמ הקשמ רוציי םימב שרושה לושיב
םייח לוכאל ןתינ םיטבנה תא
הגדה תא םמהל ידכ רהנב םינאידנאה ולבט ירטה שרושה תא


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
םיקבואמו דחאכ םייבקנו םיירכז ,םיינימ-וד םיחרפה
םיקרח ידי-לע 
ומצע תא תורפהל יושע חמצה
םיערז 900 דע בינמ (םייככוסה) םיחרפהמ דחא לכ
הנש דע ךוראל היושע הטיבנה .הקולחו םיערזמ יובירה
הקתעהל םישיגר םיכר םיליתש
םייעלס םירוזיאב דחוימב ץופנה חמצה


תיאופר תוליעפ
.שבוימה שרושב רקיעב ךא ,ולוכ חמצב םישמתשמ
תוינורטט תוצמוח םה םויטמולב םיליעפה םיביכרמה רקיע
םירמוח ,(Luteolin) ןילואטול ןובלפה ,(Tetronic acids)
שרושב רקיעב םייוצמה םיילאריוו-יטנאו םיילאיבורקימ-יטנא
ןינופסו

םויטמולה תונוכת
ילאריוו-יטנא
הזח תויעבב לפטמ
לוכיעל עייסמ
קזחמ
םישקשק דגונ
רהטמ
םייניעב לפטמ
ילאירטקביטנא
ןוסיחה תכרעמ קזחמל ותוא םישוע ויביכרמ ןווגימ
(Penicillin) ןיליצינפל ותוליעפב המוד םויטמולה

תודוה ,וב ואר ב"הראב םינאידניאה יטבש
,םימוהיז לש בחר ןווגמב לפטל ותנוכתל
(Panacea) לכ אפרמ חמצ


שמיש תוילאריוו-יטנאהו תוילאירטקביטנאה ויתונוכתל תודוה
...לש דחוימב םוהיז תויעבב לופיטל םויטמולה םתוא
ןתשה יכרדםייניעה
המישנה יכרד


הלועה ןשעה תפיאשו ,ימינפ שומישב ,שרושהמ המח תיצמת
...ב לופיטל םתוא השמיש חמצה םינוילעה ויקלח תפירשמ

...ב ינוציח לופיטל םג םתוא השמש שרושהמ המח תיצמת
(Rashes) רוע תוחירפםיעצפ
םינוש ףוג יבואכמ


...ב לופיטל םתוא שמיש חמצהמ ינונמשה ץימה
(Trachoma) תנערגרועב תורובח
(Gonorrhea) הביז


...ב לופיטל םלצא הדעונ ירטה שרושה תסיעל
...תשיבחלו
תוחיפנ
(Sprain) עקנ
ןורגיש
ןורג תקלד


...ב לופיטל תשמשמ שותכה-ףלוקמה שרושב השיבח
תורובח
םיינורגיש םיקרפ
םיעצפ
םיחותפ םיכתח
תויוחיפנ


...מ רעישה תפיטשל שמשמ םימב שרושה הרשמ

...הקשמ תשמשמ םילועבגהו םילעה תטילח
קזחמ

...ב לופיטל החשמ םיניכמ שרושה ןמשמ
םיעצפ
(Trachoma) תנערגב לופיטל (Eye wash) הפיטש ימ

תורהזא
ףוגה לכב החירפ םורגל םילולע םויטולב ןיראמוקהו ףרשה
הליחב םורגל לולע םויטמולב שומישה
ןמזב חמצב שמתשהל אל ץלמומ עדימב רוסחמ בקע
הקנהו ןויריה 

-