םויטמול
Fernleaf Biscuitroot/Desert parsley
(Lomatium dissectum)

ברעממ ץופנ רשא יתנש-בר חמצ םויטמולה
תיטירבה היבמולוקל דע תינופצה הקירמא
,םיישעג םייעלס תונורדמב ץופנ אוה .םורדב
.םינבא ילג ןיבו הצחמל םיחיחצ םירוזיאב
.רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתמ םויטמולה
.ב"הראב םינאידניאה תא תובר שמיש אוה רבעב

םיבברעמו םינחוט ,ותוא םישביימ .שרושה תא לוכאל ןתינ
ותוא םיפיסומו םעטה רופישו לובית םשל םינגד חמק םע   
.םינוש םילישבתלו םיקרמל   
.קזחמו ןיזמ ,ןנערמ הקשמ רוציי םימב שרושה לושיב
.םייח לוכאל ןתינ םיטבנה תא
.הגדה תא םמהל רהנב םינאידנאה ולבט ירטה שרושה תא


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
.האלמ שמש
םיקבואמו דחאכ םייבקנו םיירכז ,םיינימ-וד םיחרפה
.םיקרח ידי-לע    
.ומצע תא תורפהל יושע חמצה
.םיערז 900 דע בינמ (םייככוסה) םיחרפהמ דחא לכ
.הנש דע ךוראל היושע הטיבנה .הקולחו םיערזמ יובירה
.הקתעהל םישיגר םיכר םיליתש
.םייעלס םירוזיאב דחוימב ץופנה חמצה


תיאופר תוליעפ
.שבוימה שרושב רקיעב ךא ,ולוכ חמצב םישמתשמ
תוינורטט תוצמוח םה םויטמולב םיליעפה םיביכרמה רקיע
םירמוח ,(Luteolin) ןילואטול ןובלפה ,(Tetronic acids)
שרושב רקיעב םייוצמה םיילאריוו-יטנאו םיילאיבורקימ-יטנא
.ןינופסו

םויטמולה תונוכת

.ילאריוו-יטנא
.הזח תויעבב לפטמ
.לוכיעל עייסמ
.קזחמ
.םישקשק דגונ
.רהטמ
.םייניעב לפטמ
.ילאירטקביטנא
.ןוסיחה תכרעמ קזחמל ותוא םישוע ויביכרמ ןווגימ
.(Penicillin) ןיליצינפל ותוליעפב המוד םויטמולה

תודוה ,וב ואר ב"הראב םינאידניאה יטבש
,םימוהיז לש בחר ןווגמב לפטל ותנוכתל
.(Panacea) לכ אפרמ חמצ
שמיש תוילאריוו-יטנאהו תוילאירטקביטנאה ויתונוכתל תודוה
...לש דחוימב םוהיז תויעבב לופיטל םויטמולה םתוא
.ןתשה יכרד.םייניעה
.המישנה יכרד

הלועה ןשעה תפיאשו ,ימינפ שומישב ,שרושהמ המח תיצמת
...ב לופיטל םתוא השמיש חמצה םינוילעה ויקלח תפירשמ...ב ינוציח לופיטל םג םתוא השמש שרושהמ המח תיצמת
.(Rashes) רוע תוחירפ.םיעצפ
.םינוש ףוג יבואכמ

...ב לופיטל םתוא שמיש חמצהמ ינונמשה ץימה
.(Trachoma) תנערג.רועב תורובח
.(Gonorrhea) הביז

...ב לופיטל םלצא הדעונ ירטה שרושה תסיעל
...תשיבחלו
.תוחיפנ
.(Sprain) עקנ
.ןורגיש
.ןורג תקלד
.יללכ קזחמ שמשמו ןיזמ ,(םילעהמ ןכו) שרושהמ הקשמ

...ב לופיטל תשמשמ שותכה-ףלוקמה שרושב השיבח

.תורובח
.םיינורגיש םיקרפ

.םיעצפ
.םיחותפ םיכתח
.תויוחיפנ

...מ רעישה תפיטשל שמשמ םימב שרושה הרשמ

...הקשמ תשמשמ םילועבגהו םילעה תטילח
.קזחמ

...ב לופיטל החשמ םיניכמ שרושה ןמשמ
.םיעצפ
.(Trachoma) תנערגב לופיטל (Eye wash) הפיטש ימ

תורהזא
.ולוכ ףוגב החירפ םורגל םילולע םויטולב ןיראמוקהו ףרשה
.הליחב םורגל לולע םויטמולב שומישה
ןמזב חמצב שמתשהל אל ץלמומ עדימב רוסחמ בקע
.הקנהו ןוירה