ריעש םטול
Rock Rose
(Cistus Creticus)

לעב ,דע קורי חיש אוה ריעשה םטולה
,םיאנ םילגלגס-םידורו םיחרפ לעב
.ספטמ דרו ייומד

אוה .ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב ץופנ ריעשה םטולה
.םיענ חוחינ (םתעיצפ םע) םיפידמ וילע .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ

.הת ילעל ףילחת םישמשמ ריעשה םטולה ילע
...שמשמ םילועבגבו םילעב (Oleoresin) ינמושה ףרשה

.הסיעל ימוגו תודילג ,הפאמ ירבד לובית
.םינובס תיישעת
.םיקורמתהו הקיטמסוקה תיישעת


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס רחבמ וא תילוח עקרק
.הלד תילרטינ עקרקב חתפתהל יושע חמצה    
.האלמ שמש
.תיעלס הביבסב ,םירעוימ םירוזיאב חמוצ ריעש םטול
.ץראה זכרמ דע ןוילעה לילגהמ :ינוי-סרמ :החירפה
.דבלב דחא םוי חתפנ חרפ לכ .יבקנו ירכז :ינימ-וד חרפה    
.םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
.('צ תולעמ -10) הכומנ הרוטרפמטבו תרוצבב דימע חמצה
וקיתעהל שי ךכיפלו וישרושב יונישלו םוזיגל שיגר אוה
.ןטק ודועב ,יפוסה ומוקמל    
עובש ךות הטיבנה .ומצע תא עירזמ חמצה .םיערזמ יובירה
.הכרבהה תטישב תוברהל םג ןתינ .תועובש 4 דע    


תיאופר תוליעפ
תורישי וא םישבוימ וא םיירט ,ריעשה םטולה ילעב םישמתשמ
.םהבש ינמושה ףרשב
.וישרושבו םטולה יחרפב םישמתשמ לארשי-ץרא ייברע

םינצמוחמ םינפרטונומ םיליכמ תוריפהו םילעה ,ףרשה
םינפרטיווקסס ,(Oxygenated Monoterpenes)
םינצמוחמ םינפרטיווקסס ,(Sesquiterpenes)
,(Diterpenes) םינפרטיד ,(Oxygenated Sesquiterpenes)
ליתרולק םירטסא ,(Labdane diterpenes) ןיידבל ינפרטיד
,(Chloroethyl carbamidic esters) םיידימברק
.דועו (Aldehydes) םידיהדלא

ריעשה םטולה תונוכת
.חייכמ
.ץירממ

.ילאיבורקימ-יטנא
.יתיירטיפ-יטנא
.השאב רוזחמ דדועמ

...ב לופיטל שמשמ ריעשה םטולה ימינפ שומישב
וילע ,םטולה יחרפ םישמשמ תילארשי-תיברעה האופרב
...ב לופיטל וישרושו
.םיעצפ
.חיכ/לועיש
.רעיש תרישנ