ריעש םטול
Rock Rose
(Cistus Creticus)


לעב ,דע קורי חיש אוה ריעש םטול
,םיאנ םילגלגס-םידורו םיחרפ לעב
ספטמ דרו ייומד

אוה .ןוכיתה םיה ןגא תוצראבו הפוריאב ץופנ ריעשה םטולה
חוחינ ,םתעיצפ םע ,םיפידמ םילעה .רטמ 1 דע הבוגל אשנתמ
םיענ

(Tea) הת ילעל ףילחת םישמשמ ריעשה םטולה ילע
...ל שמשמ םילועבגבו םילעב (Oleoresin) ינמושה ףרשה
תודילג ,(Pastry) הפאמ ירבד לובית  
(Chewing gum) הסיעל ימוגו (Ice cream)   
(Soap) םינובס תיישעת  
םיקורמתו (Cosmetics) הקיטמסוק תיישעת  


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס רחבמ וא תילוח עקרק
הלד תילרטינ עקרקב חתפתהל יושע םטולה 
האלמ שמש
תיעלס הביבסב ,םירעוימ םירוזיאב חמוצ ריעש םטול
ץראה זכרמ דע ןוילעה לילגהמ ,ינוי-סרמ :החירפה
דבלב דחא םוי חתפנ חרפ לכ .יבקנו ירכז :ינימ-וד חרפה 
(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
('צ תולעמ -10) הכומנ הרוטרפמטבו תרוצבב דימע םטולה
וקיתעהל שי ךכיפלו וישרושב יונישלו םוזיגל שיגר אוה
ןטק ודועב ,יפוסה ומוקמל 
הטיבנה .ומצע תא עירזמ חמצה .(Seeds) םיערזמ יובירה
הכרבה ידי-לע תוברהל םג ןתינ .תועובש 4 דע עובש ךות 


תיאופר תוליעפ
תורישי וא םישבוימ וא םיירט ,ריעשה םטולה ילעב םישמתשמ
יחרפב םישמתשמ לארשי-ץרא ייברע .םהבש ינמושה ףרשב
וישרושבו םטולה

םינצמוחמ םינפרטונומ םיליכמ תוריפהו םילעה ,ףרשה
םינפרטיווקסס ,(Oxygenated Monoterpenes)
םינצמוחמ םינפרטיווקסס ,(Sesquiterpenes)
,(Diterpenes) םינפרטיד ,(Oxygenated Sesquiterpenes)
ליתרולק םירטסא ,(Labdane diterpenes) ןיידבל ינפרטיד
םידיהדלא ,(Chloroethyl carbamidic esters) םיידימברק
דועו (Aldehydes)

ריעשה םטולה תונוכת
חייכמ
ץירממ
ילאיבורקימ-יטנא
יתיירטיפ-יטנא
השאה רוזחמ תא דדועמ

ימינפ שומיש
...ב לופיטל שמשמ ריעשה םטולה
לושלישםייל תלחמ
תוננטצה

תילארשי-תיברעה האופרב
...ב לופיטל םישמשמ וישרושו וילע ,םטולה יחרפ
םיעצפ
חיכ תאלעה / לועיש
רעיש תרישנ

.