...ירב י'גוג ואר

2003 סרמ
הנירק תועפשה ינפמ ןגמ ירב י'גוג
וא ירב י'גוג ץימש ,םירבכעב הקידבב ,ואצמ םייניס םירקוח
.ןגטנר תנירק תועפשה ינפמ ןגהל םייושע ,ונממ הקבא
.30%-כב הלע הנירקה רחאל יוסינב םירבכעה תודירש רועיש

Shvoong


2005 רבמטפס
תונקדזה ינפמ ןגמ ירב י'גוג
ויתועפשה תא קדב ןיס Uni. of Hong Kong-ב רקחמ
לש (Neuroprotective effects) תוניגמה-תויגולוריונה
,ףוגב םירצונ רשא םינוש (Toxins) םינלער דגנ ,ירב י'גוג
.םירבכע לע

,LDH תשרפה הניטקמ ירב י'גוג תיצמתב שומישש אצמנ
םירקוחה ושעש האוושהב .םירחא םיקיזמ םירמוח םגו
תופורת רשאמ רתוי בוט תלעופ ירב י'גוג תיצמתש אצמנ
.תועודי תויברעמ

PubMed


2008 ילוי
רשואו היגרנא רפשמ ירב י'גוג ץימ
תא םיקוושמה היישעת ימרוג ידי-לע ןמומש ,ינילק רקחמ
,ירב י'גוג ירפ ץימ ל"מ 120 תייתש יכ אצמ ,ירב י'גוגה ץימ
תשוחת הלידגמ ,החוראה רחאל רקוב ידימ ,םוי 14 ךשמב
תרפשמו (General well-being) םינוש תיללכ החוור
.םינוש םידוקפית

היגרנאה תומר תא הריבגה ץימה תייתש ירקוחה ירבדל
תילכש תודח ,(Quality of sleep) הנישה תוכיא ,(Energy)
ןוצר תועיבש תושוחת ,(Calmness) עגור ,(Mental acuity)
םייעמהו הביקה תוליעפ תורידסו (Feeling contentment)
35-ב (Regularity of gastrointestinal functions)
.םיאירב םירגוב םלוכ ,יוסינה יפתתשמ

Journal of Alternative & Complementary Medicine


2011 רבמבונ
םיינתומה וק תא רצהל רזוע ירב י'גוג ץימ
The Uni. of California, Irvine-ב םידקמ רקחמ
יכ אצמ ,םישנא 8 וב ופתתשהו םוי 14 ךשמנש ,ב"הרא
היושע םוי ידמ (Goji berry juice) ירב י'גוג ץימ סוכ
,מ"ס 5-כב (Waistline) םיינתומה וק תא קדהל רוזעל
.(Body weight) ףוגה לקשמ לע העיפשמ הניא איה ךא

ותש (Overweight) לקשמ ףדועמ ולבסש ,םיפתתשמה
תלבגה םע בולישב ירב י'גוג ץימ ל"מ 120 םוי ידמ
מ"ס 5.5 עצוממב ודביא (Calorie restriction) תוירולק
ותשש םישנאל האוושהב ,םוי 14 ךות םיינתומה וקמ
תוירולק תרקובמ הנוזת התוא לע ודיפקהו ובצלפ ץימ
.(Calorie-controlled diet)

ץימ לש תימעפ דח הכירצ יכ םג םיחוודמ םירקוחה
האוושהב ,10%-ב היגרנאה תפירש תא הריבגה ירב י'גוג
.ובצלפל

Journal of the American College of Nutrition


2021 ראורבפ
םייניע תולחמ בוכיע וא תעינמב ירב י'גוגה תונורתי
הרימשל ןימא הנוזת ףסות בשחנ (Goji berry) ירב י'גוג
דחוימב ,(Maintaining eye health) םייניעה תואירב לע
(Retinal diseases) תיתשר תולחמ לש בוכיע וא העינמב
.(Aging population) תנקדזמה הייסולכואב תוצופנה

,(Bioactive components) םייביטקא-ויבה םיביכרה
םידירכסילופ ,(Carotenoids) םידיאונטורק ומכ
םה ,(Flavonoids) םידיאונובלפו (Polysaccharides)
יטנא ,(Antioxidant) תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ילעב
תויביטטקורפ-וריונו (Anti-inflammatory) תויתקלד
.תיתשרל תובטה קינעהל תורומאש (Neuroprotective)

האצמ רופגניסב םירקוח וכרעש םימדוק םירקחמ תריקס
(AMD) ליגל רושקה ירלוקמ ןווינ :תיתשר תולחמ 3 יכ
היתפוניטר ,(Age-related Macular Degeneration)
סיטיניטר-ו (Diabetic retinopathy/DR) תיתרכוס
.(Retinitis pigmentosa/RP) הזוטנמגיפ

Nutrients


2022 ראוני
ליגל רושקה הייאר ןדבוא ינפמ םיניגמ םישבוימ ירב י'גוג
יכ םיחוודמ ב"הרא Uni. of California, Davis-ב םירקוח
(Dried goji berries) םישבוימ ירב י'גוג לש העובק הליכא
AMD/ליגל רושקה ירלוקמ ןווינ דגנ הנגה קפסל היושע הנטק
ליבומה םרוגה ,(Age-related macular degeneration)
ברקב (Leading cause of vision loss) הייאר ןדבואל
.(Seniors) םישישק

םינש 65 דע 45 ינב םיאירב םיפתתשמ 13 יכ ואצמ םירקוחה
,םוי 90 ךשמב ,עובשב םימעפ שמח ירב י'גוג םרג 28 וכרצש
(Protective pigments) םיניגמה םיטנמגיפה תופיפצ תא וריבגה
ירחסמ ףסות וכרצשםיפתתשמ 14 ,תאז תמועל ,םהיניע לע
.היילע וארה אל הפוקת התואב ןיעה תואירבל

םה ירב י'גוג הלכאש הצובקב וברתהש םיטנמגיפה
רוא םיננסמה ,(Lutein and zeaxanthin) ןיטנסקאזו ןיאטול
.(Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנא הנגה םיקפסמו קיזמ לוחכ
.תונקדזהה ךלהמב םייניעה לע הנגהב םיפתתשמ םהינש

Nutrients


2022 ראורבפ
רעונ ינבב ןואכיד ףס תת תיחפמ ירב י'גוג
Guangzhou Medical Uni.-ב ךרענש רקובמ יארקא יוסינ
דירכסילופ ףסות יכ אצמ ,תועובש 6 ךשמנו ,ןיס
תיחפמ (Goji berry) ירב י'גוגמ קפומה (Polysaccharide)
רעונ ינבב (Subthreshold depression) ןואכיד ףס תת
.(Teenagers)

יביטנגוק יוקילב יתועמשמ רופיש אצמנ םירקוחה ירבדל
,(Retardation) רוגיפ ,(Cognitive impairment)
תושוחתב םוצמצו (Sleep disturbances) הניש תוערפה
ברקב (Feelings of hopelessness) הווקתה רסוח
.הז ףסות ולטנש (Teens) רעונ ינב

ולבסש םינש 18 דע 12 ינב םירגבתמ 25 ופתתשה רקחמב
25 דע 15 ןויצכ רדגומ ןואכיד ףס תת .ןואכיד ףס תתמ
.Beck Depression Rating Scale ןואכידה גוריד םלוסב

Neural Regeneration Research

.