דטא/םויציל
Wolfberry/Boxthorn/
Snowberry/Goji Berry
(Lycium barbarum)

,הצועמ ,רישנ חיש אוה (דטא) םויציל
ברעמ םורדב ץופנ אוה .םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר
תוריק לע ספטמכו תודבועמ יתלב תועקרקב ,ןיסב רקיעב ,היסא
.תומוחו

םיבוט ,מ"ס 2-ל עיגמ םרטוקש ,םילשבה םיירגרגה תוריפה
.קתקתמ םמעט .םילשובמ וא םייח ,לכאמל   
.םלושיב רחאל ,הליכאל םה םג םינתינ םיריעצה םירצנה
.קריכו ןוזמ לוביתל םישמשמ םה   
.התל ףילחת םישמשמו ףיטקה רחאל רצק ןמז םילמק םילעה


לודיג יאנת
.הלד עקרק הז ללכב ,בטיה תזקונמו החל עקרק יגוס ןוווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
ידי-לע םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.םירובד    
.('צ תולעמ -15 דע) הרקב דימע
.םיהובג החלצהה יזוחא .הכרבהו םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.הטושפ היח רדגכ שמשל יושעו האנ חמצה
.םיה ריואל הפישחב דימע םויצילה
.קזח םוזיגב דימע אוה
בוצייל םיאתמ אוה ןכלו תפעוסמ םישרוש תכרעמ םויצילל
.תוילוח תודג    
םיחטש לע ךכ טלתשהל לולעו תובר תוקנוי איצומ חמצה
.םאה חמצ תא םג הבעת תוקנויה תקחרה .םיבחרנ    


תיאופר תוליעפ
.םילעבו תוריפב ,םויצילה שרוש תפילקב םישמתשמ
.דיתעב שומישל םישביימו ףרוחב םיפסוא שרושה תא
.דיתעב שומישל םישביימו םתלשבה םע םיפטוק תוריפה תא
םידיאונובלפו E ןימטיו ,A ןימטיו ,C ןימטיוב םירישע תוריפה
.תוינויח ןמוש תוצמוח ןווגמ םג םהב שיו

םויצילה תונוכת

(1).לשלשמ
(3).םדב רכוס תיחפמ
(3).הייאר רפשמ
(1)(3).םד-ילכ ביחרמ
(1).רוע עיגרמ
(3).קזחמ
(1).ילאירטקביטנא
(1).ןנצמ
(1).לועיש עיגרמ
(1).לורטסלוכ דירומ
(1).םוח דירומ
(1).ןתשמ

.שרושה תפילק (1)
.םילעה (2)
.תוריפה (3)

...ל שמשמ םויצילה ילעמ ןכוהש הת
.קוזיח

...ב לופיטל תשמשמ תוריפה תליכא

.היוקל הייאר.םד-ץחל רתי
.תרכוס

...ב לופיטלו

.תונוא ןיא
.רבעמה ליג תועפות
.(Vertigo) וגיטרו
.(Lumbago) וגבמול

...תדרוהל תשמשמ תוריפהמ המח תיצמת

...ב לופיטל תשמשמ שרושה תפילקמ הטילח

...תעגרהל שרושה תפילק תשמשמ ינוציח שומישב
.ןימה ירבאב דוריג

אוה םש ,תיממעה תיניסה האופרב בושח דיקפת שי םויצילל
...ל רקיעב שמשמ

.ןוסיחה תכרעמ קוזיח
.הייארה רופיש
.דבכה תנגה
.םדה רוזחמ רופיש
.ערזה תקופת תרבגה

תושדח
2003 סרמ
הנירק תועפשה ינפמ ןגמ םויציל
וא םויציל ץימש ,םירבכעב הקידבב ,ואצמ םייניס םירקוח
.ןגטנר תנירק תועפשה ינפמ ןגהל םייושע ,ונממ הקבא
.30%-כב הלע הנירקה רחאל יוסינב םירבכעה תודירש רועיש

Shvoong

2005 רבמטפס
תונקדזה ינפמ ןגמ םויציל
ויתועפשה תא קדב ןיס University of Hong Kong-ב רקחמ
תורצונש תונוש תויוליער ינפב ,םויצילה לש תוניגמה-תויגולוריונה
.םירבכע לע ,ףוגב
ומכ ,LDH תשרפה הניטקמ םויציל תיצמתב שומישש אצמנ
אצמנ ושע םירקוחהש האוושהב .םירחא םיקיזמ םירמוח םג
.תועודי תויברעמ תופורתמ רתוי בוט תלעופ םויציל תיצמתש

PubMed

2008 ילי
רשואו היגרנא רפשמ םויציל ץימ
ץימ תא םיקוושמה היישעת ימרוג ידי-לע ןמומש ,ינילק רקחמ
ךשמב ,םויצילה תוריפ ץימ ל"מ 120 תייתש יכ אצמ ,םויצילה
החוור תשוחת הלידגמ ,החוראה רחאל רקוב ידימ ,םוי 14
.םינוש םידוקפית תרפשמו תיללכ

,היגרנאה תומר תא ץימה תייתש הריבגה םירקוחה ירבדל
ןוצר תועיבש תושוחת ,עגור ,תילכש תודח ,הנישה תוכיא
,יוסינה יפתתשמ 35-ב םייעמהו הביקה תוליעפ תורידס תאו
.םיאירב םירגוב םלוכ

Journal of Alternative and Complementary Medicine