תינומיל הזיאול
Lemon Verbena
(Aloysia triphylla)

קורי ,הצועמ ,(רישנ) יתנש-בר חיש הזיאולה
.םיענ קזח ינומיל חוחינ לעב ,דע
םיריעשו םיננושמ ,חמור שאר ייומד םילעה
.םיריעזו םינבל םיחרפה .ןומיל םעט םהלו תצקמב
.רתויו רטמ 1.5 הבוגל תאשנתמו תוריהמב תחמוצ הזיאולה

התל ןומיל םעט תפסוהל םישמשמ תינומילה הזיאולה ילע
,םיגדו ףוע יולימ ,תוריפ יצימ לש םמעט ןוויגל ,םירחא תואקשמו
.טלס בטורו גנידופ ,תוביר ,םינתפל ,םיטלס ,םישובכ םילכאמ

קזחה ינומילה חוחינה תלעבל תבשחנ תינומילה הזיאולה
.םיחמצה לכ ןיבמ

.ןנוצ ושיגהו ומעט תחבשהל ,התל הזיאול ילעו ענענ ילע ופיסוה
קבאה באוש ללחל הזיאול ילע ופיסוה
.תיבה ללח ןונעירל    
שמשמ ,םישבי ירלסו הזיאול ילע קסר
תלד הטאידל םיקוקזל ,חלמ ףילחת    
.חלמ    
.רדהנ חוחינל תוריפ טלסל הזיאול ילע ופיסוה
.ירט תוריפ ץימלו תוריפ תרעקל םיצוצק הזיאול ילע ופיסוה
.תיבה םושיבל חוחינ יחמצ תבורעתל הזיאולה ילע ופיסוה
.רועה ןונעירל הזיאול ילע תטילחב ושמתשה
.םינוש םיקרח הקיחרמ תינומילה הזיאולה


לודיג יאנת
.שמש עפשו םח םילקא
.בטיה תזקונמו הרישע ,הלק עקרק
.רבמטפס דע טסוגואמ החירפה
,ידמ םיבר םיפנע תרסה .ביבאב ,םירוחיימ יובירה
.ולוכ חמצה תלימקל םורגל הלולע ,םירוחיי תנכהל    
.םיידיצ םיפנע תוחתפתהל םורגי יזכרמה לועבגה םוטיק
.חמצה תא תיבעי םיפנעה תוצק םוזיג    
.רישנ תויהל ךפוה הרקל ףשחנש חמצ
.יביסמ ןפואב ,ויתסב הזיאולה יפנע תא ומזג
.םיתמה םיפנעה לכ תא ומזג השק ףרוח םותב
תחתמ םא .ותפילקמ טעמ ודרג :יח ףנעה םא תקידב    
.יח ףנעה ,קורי עבצ הלגנ    


תיאופר תוליעפ
.םיחרפבו (םיירט םילע ופידעה) םילעב םישמתשמ

תינומילה הזיאולה תונוכת
.םייעמהו הביקה תא העיגרמ
.םייעמ תותיווע תככשמ

.םוח הדירומ
.הנותמ העיגרמ

.המח תיצמת וא (רק וא םח) הת תרזעב וניה םושייה    


...ב לופיטל תשמשמ הזיאולה
.םוח תדרוה
.העגרה/ישפנ חתמ
.חורה בצמ רופיש
.רועב לופיט

.לוכיע תויעב
.םייעמב םיזג
.םייעמב םיליפט
.הנותמ תקזחמ

.(Aromatherapy) היפרתמורא ילופיטב תשמשמ הזיאולה   
.םייתמורא םינמש :ואר   

תינומיל הזיאול ןמש
םה םיירקיעה ויביכרמ .ףידנ ןמש 0.5%-כ הזיאולב
,(Neral) לארנ ,(Aldehyde citral) דיהדלא לארטיצ
ןובראק ,(Limonene) ןנומיל ,(Geranial) לאינרג
,(Linalool) לולניל ,(Dipentene) ןטנפיד ,(Carvone)
.(Geraniol) לוינרגו (Nerol) לורנ

.םימשבה תיישעתב שמשמ הזיאולה ןמש

בל ומיש
.שמש רואל שיגר ותושעל לולע רועב ןמשה עגמ

הרהזא
תינומילה הזיאולב ,תזרפומ תומכב וא ךשוממ שומיש
.הביק ייוריג םורגל לולע