לודג ךחל
Plantain, Greater/Common
(Plantago major)

לדגה ,יתנש-בר חמצ אוה לודג ךחל
תומוקמב .תודשבו הערמ תומדאב
הטוש בשע בשחנ אוה םלועב םיבר

,מ"ס 50 דע הבוגל אשנתמ ךחלה
םיצרוחמו םישקונ ,םיננושמ וילע

הפסוהל םישמשמ םה .רתויב םיניזמ םניה םישבוימ ךחל יערז
ינפל םלשבל שי .תוינבגע בטורלו םיקרמל ,לעוש תלוביש חמקל 
שומישה 
םיטלסב ,םילשובמ וא םייח ,םישמשמ םילעה


לודיג יאנת
הירופ טעמ ,עקרק יגוס ןווגמ
האלמ שמש
םיערזה םילישבמ ךכ-רחא רצק ןמזו רבוטקואו ינוי ןיב החירפה
םיערזמ אוה יובירה
םירפרפ ילחז לש לודג רחבמל בושח לכאמ חמצ שמשמ ךחלה


תיאופר תוליעפ
םישתוכ םתוא ,םישבוימה וא םיירטה ,ךחלה ילעב םישמתשמ
םיערזה תקבא ,תאז םע .החירפה תעב השענ ףוסיאה .הקבאל
רתוי הליעי

םינינאטו ןגלשא ,יחמצ ריר ,(Silica) ןרוצ תצומחת-וד שי םילעב
B2 ןימטיובו B1 ןימטיוב םירישע םה

קזח םילער דגונ :(Aucubin) ןיבוקוא דיסוקילג ליכמ ךחלה

ךחלה תונוכת
יתקלד יטנא
ילאיבורקימ-יטנא
רועה תא עיגרמ
םיבאכ ךכשמ
םדה תא רהטמ
חייכמ
ןתשמ
םירבעממ תומיסח קלסמ
ףוגב םיבקנמו 
םומיד רצוע/ץווכמ
םד ץחל תיחפמ

םילעב שומישה

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
טיכנורב>
המתסא
לועיש
תפחש
(Emphysema) תחפנ
תודירצו םייוריג
ןתשה יכרדב תויעב
םיילגרב תוילד
םידליב ,הליל תבטרה
הילכ תויעב
םירוחט
םד ץחל רתי
חיכ ללגב המישנ יישק


...ב לופיטל תושמשמ תוצווכמה םהיתונוכת
לושלישןתשה תיחופלש תקלד


...תשיבחל םישמשמ םה
המזקאו רוע תוקלד
םד תלערה
(Gangrene) קמנ
תויווכו םיביכ ,םיעצפ
םיקרח תוציקע
(1) םישחנ תושכה

הקירמא ןופצב םינאידניאה ידי-לע םשוימ (1)

...ב לופיטל תשמשמ םישבוימה םילעה תקבא
םייעמב םיעלות


...תליטקל תשמשמ ןייב תלשובמ ,םישבוימה םילעה תקבא

םיביכב םיצרושה םיעלות


ךחלה ץימב שומיש

...ב לופיטל שמשמ ,םירחא םיצימב ברועמ/רוהט ךחל ץימ
לוכיעה תכרעמב םיבואכמ
תלזנמ רוהיט/הלקה :תוננטצה
דבכ רוזחמ לע הלקה
הפב םומיד

ץימ תא תוריהמב ומשיי ,הרובד תציקע לש הרקמב
.היתועפשה לורטינל הציקעה םוקמ לע םילעה
תושיגרו היגרלא לש הרקמב תצלמומ הניא וז הלועפ
הרובד תציקעל רתי

שותי תציקע לש הרקמב הלקהל םג בוט רבדה


...םשל ,תוקרה ףושפישל שמשמ ,םידרו ןמשב בברועמ ,ץימה
םוחמ האצותכ ,שאר יבאכ לע הלקה

...ב לופיטל םישמשמ ךחלה תיצמתו ץימה
יופיר יישק םיביכ / םיעצפ
השאבו רבגב םיימיטניא םירוזיאב םיעצפ

...ב לופיטל שמשמ םיקקוזמ םימב לוהמ ץימה
םייניע תקלד יבאכ לע הלקה
םכותל הפלזהב ,םיינזא יבאכ ךוכישךחלה ישרושב שומיש

...לע הלקהל ,ןייב םילשובמ ,םישרושה ושמש רבעב
(Fever) תחדק ללגב תורומרמצ

...הפב שרושה תקבא תקזחה
...תעגרהל תשמשמ

םייניש יבאכ


ךחלה יערזב שומיש
...ב לופיטל םישמשמ םיערזה

(Dropsy) תמיימ
(Jaundice) תבהצ
(Epilepsy) היספליפא / הליפנה תלחמ


ןונימו הנכה
,(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה יפל
םרג 6 דע 3 אוה ץלמומה ימויה ןונימה
שרושהמ וא ולוכ חמצהמ הסימת ןיכהל ןתינ

(1:5 סחיב) הסימת
םויב םימעפ 3 .45% לוהוכלאל ,רטיל-ילימ 4 דע 2 ופיסוה

הטילח
םויב םימעפ 3 .םישבוימ םילע םרג 4 דע 2

(1:1 סחיב) תיצמת
םויב םימעפ 3 .25% לוהוכלאל ,ג"מ 4 דע 2 ופיסוה

הת
.תוקד 10 וניתמהו 'ג 3 לע םיחתור םימ ל"מ 150 וגזמ
םויב םימעפ רפסמ ,אלמ לפס ותשו וננס

םייוריג לע הלקהל ןמש תטילח
היקנ תנצנצ ואלמו םיירט םילע לש הלודג תומכ וצצק
תחלצ לע תנצנצה תא ודימעה ,תיז ןמש םילעה לע וגזמ
ךשמל רדחה תרוטרפמטב וחינהו (ושלגיש םיפדוע ףוסיאל) 
תועובש 6 
ךרוצה יפל ושמתשהו וננס

יוריג לכל טעמכ בוטש ,העגרהו יופירל ךחל ןמש םכתושרב 


תורהזא
תוקינימו תורה םישנ לע רוסא ךחלה
,תוילילש תויתפורת ןיב תועפשה ונכתי ,ןתשמכ ותנוכת בקע
,םיבאכ תוחכשמ תיותקלד יטנא תופורתב שומיש תעב 
םירירש תייפרהל תופורת ,בלה בצק תרדסהל תופורת 
הימקילגופיהמ םילבוסל תופורתו 
תופורת תלועפל עירפהל וא ריבגהל לולע ךחלב שומיש
לופיט ךות תונתינה תופורת ,םד-ץחל טועימל וא רתיל 
(Lithium therapy) םויתילב 
תורצוויהל הנכס תמייק םידיאורטסוקיטרוקב שומיש תעב
םדב ןגלשאב רוסחמ 
הדירי םורגל לולע ,הנישל תופורת םע דבב דב שומיש
םדה ץחלב 
רוע יוריגו רוע תקלד ,תויגרלא ררועל לולע ךחלב שומישה

.