...המאופ הריאומ ואר
 
1998
המאופ הריומה לש תויגולוקמרפוכיספה ויתונוכת
Universidade Federal do Rio Grande do Sul-ב םירקוח
הריומה שרושמ לוהוכלא תטילח תעפשה ונחב ליזרב הרגלא וטרופ
,תורוצ רפסמב אטבתהל היושע רשא ,םיבצע תשלוח לע המאופ
.(Tremor) דערו תונוא ןיא ,ןואכיד ,תושישת ןהב

תוירטימסנרט-וריונ תוכרעמ לע העיפשמ הטילחה יכ םירעשמ םה
...ןהב ,תונוש
לע העיפשמה ,(Dopamine) ןימפוד ידי-לע תלעפומה תכרעמה
.תינימ תוררועתהל תמרוגו דער דגנ תלעופ ,ןובאיתה  
וא/ו
ןירפניפרונ רטימסנרטוריונה ידי-לע תלעפומה תכרעמה
.ןואכידו דער לע עיפשמ םגש (Norepinephrine)  
וא/ו
םג רשא (Serotonin) ןינוטורסה ידי-לע תלעפומה תכרעמה
.תינימ תוררועתהלו ןואכידל הרושק איה  

דיאולקלאה תעפשהב הליטק הקזיח תיצמתה יכ םיחוודמ םירקוחה
ףעפעה תחינצ - (Ptosis) תחנצ הגיסה ,(Yohimbine) ןיבמיהוי
(Reserpine) ןירפרסר דיאולקלאה ידי-לע המרגנש - ןוילעה
- תמזגומ תרזוח העונת - (Stereotypy) היפיטואירטס הענמו
.(Apomorphine) ןיפרומופא תעפשהב תמרגנה

Pharmaceutical biology


1998 רבמצד
םירבכע לע המאופ הריומ תיצמת תעפשה
ןחב ליזרב הזלטרופ Universidade Federal do Ceara-ב רקחמ
םירבכע לע המאופ הריומה עזג תפילקמ תיצמת לש התעפשה תא
.העונתה תלוכי הללשנ םהמ
,תוצירממ תונוכתו העונת תואכדמה תונוכת שי תיצמתל יכ אצמנ
תיצמתהש דועב .םירקוחה ושמתשה וב ןחבמה לדומל םאתהב
הדש יאנתב ןחבמב ,הדבעמ יאנתב העונתה רשוכ תא התיחפה
םהילע התפכנ וב יוסינב ,תויתעונתה-יא ןמז תא המצמצ איה
.הייחש

(Clonidine) ןידנולוק הפורתה לש וזל התמד תיצמתה תעפשה
.םד-ץחל רתיב לופיטל תשמשמה

Phytotherapy Research


2003 ינוי
המאופ הריומה לש תיזרטסנילוכ-יטנאה ותוליעפ
זרטסנילוכ םיזנאה תא תואכדמ רשא תונוכת שי המאופ הריומל
.(Cholinesterase)

זרטסאנילוכליטצא ימלוב אוצמל ץמאמה ךשמנ םירקוחה ירבדל
תוילמינימ יאוול תועפות ילעב (Acetylcholinesterase - AChE)
.רמייהצלא ילוח יבגל

הריוממ לונתא תיצמת לש לודג ןונימל יכ וארה םירבכעב םירקחמ
חומב ןורכיזה ירוזיא םתוא לע העפשה שי (ג"ק 1 ג"מ 100) המאופ
Universidade Federal do Rio Grande do Sul ירקוח תעדלו
.תויביטנגוק תויעבב לופיטל המיאתמ איה ליזרב הרגלא וטרופ

PubMed


2002 יאמ
המאופ הריומה ידי-לע העיגרמו תודרח תדגונ תוליעפ
תעגרהל ליזרבב תשמשמ המאופ הריומה ישרושמ לוהוכלאב הטילח
םיינפוג םיעוציב רפשמו ץירממ ץעה יכ אצמנ םינשה ךשמב .םיבצע
.םיילכשו

וטרופ Universidade Federaldo Rio Grande do Sul-ב רקחמ
אצמ לונתאב התצומ רשא תיצמת לש התעפשה תא ןחב רשא ליזרב
ררוחמ חול לש ןחבמב שופיח לש תוגהנתה המצמיצ וז יכ
תוברעתה אלל ,תודרח םירתאמ ותרעב רשא ,(Hole-Board Test)
.תירוטומה היצנידרואוקב וא תודיינב

הפורתה תליטנ לש ולאל תואצותה תא תוושהל ןתינ םירקוחה ירבדל
החוכ לע זמרמ רשא רבד ,(Pentylenetetrazol) לוזרטטנליטנפ
.(Anxiety) תודרח תעגרהב המאופ הריומה לש

PubMed


2003 רבוטקוא2004/ ילוי
ןורכיז רוזחיא תרפשמ המאופ הריומ
וטרופ Universidade Federal do Rio Grande do Sul ירקוח
לונתא תיצמת לש תימעפ-דח הרישי הרדחה יכ וארה ליזרב הרגלא
רוזחיא תא םהב הרפיש םירבכע לש ןטבה ללחל המאופ הריומ לש
.תרוקיב תצובקל האוושהב ןורכיזה (תפילש)
ןורכיז תויעב ילעב םישישק םירבכעב םג האצמנ המוד העפשה
.םירגוב םירבכע לש וזל המודה המרל ורפתשה םהיעוציבו

Journal of Ethnopharmacology


2006 ראוני2007/ ראורבפ
המאופ הריומ תרזעב ןורכיזה רופיש
וטרופ Universidade Federal do Rio Grande do Sul ירקוח
הריומ תיצמתב שומישה יכ ואצמ ,םירבכעב יוסינב ,ליזרב הרגלא
.רצק חווטל ןורכיזה תא םהב רפשמ המאופ
.םישישק םירבכעב םג האצמנ המוד העפשה

Journal of Ethnopharmacology