המאופ הריומ
Muira puama
(Ptychopetalum olacoides)


רוזיאב חמוצ רשא ץע אוה המאופ הריומ
תונואה ץע הנוכמו ליזרבב סנוזמאה
הבוגל אשנתמ ץעה .(Potency Wood)
םירטמ 5 דעתיאופר תוליעפ
המאופ הריומה לש עזגה תפילקבו םישרושב רקיעב םישמתשמ

דיאונפרטירט אוה המאופ הריומב ירקיעה ליעפה ביכרמה
תפילקבו םישרושב .(Lupeol) לואפול יורקה (Triterpenoid)
בושחהשכ ,ןמוש תוצמוח ירתסאו ןמוש תוצמוח םג שי עזגה
,םיירתא םינמש ,(Behenic Acid) תינהב הצמוח אוה םהבש
,(Muirapuamine) ןימאופיאור םהב ,םידיאולקלא ,םילורטס
(Monoterpenes) םינפרטונומ ,(Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס
םיפסונ םיבר םיימיכ םירמוחו

המאופ הריומה תונוכת
תינימ הוואת ררועמ
ררועמו קזחמ
םד-ץחל דירומ
ןורכיז רפשמ
םיבצע עיגרמ
ףוגה תולועפ למרנמ
םיבאכ ךכשמ
תושישת דגונ / קזחמ
טנדיסקוא-יטנא
יביכ יטנא

םישמתשמ ליזרבב סנוזמאה רוזיא ידילי
...ל םיריעצ םיצע ישרושבו ץעה תפילקב
םירירש יבצע תויעבב לופיט
(Neuromuscular problems
(Tonic) יללכ קוזיח

םייוסיעו טבמאב ,המח תיצמת
...ב לופיטל םתוא תשמשמ
(1) (Beri-Beri) ירב ירב(Paralysis) קותיש

B ינימטיוב רוסחמ (1)


ץעה עזגמו םישרושהמ הת

...ב לופיטל שמשמ
בל תשלוח
(Cardiac Weakness
(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
תוחרקתה
םיבצעה תכרעמב תוערפה
תיזכרמה 
(Central nervous system 
disorders
תונוא ןיא
רבגב ינימ קשח רדעה
(Sexual impotency
רוזחמב תוערפה
(Menstrual disturbances
(Dysentery) הירטנזיד
ינורכ םזיטמואיר
(Grippe) תעפש


המאופ הריומ תסימת
...כ םויכ תשמשמ
ןואכיד דגונ
םיבצעה תכרעמ קזחמ
תיזכרמה 
ינימ קשח ררועמ
יללכ קזחמ
םיבצע יבאכ ךכשמ


...תושדח - המאופ הריומ

.