לונה קרסמ
Fuller's Teasel/Indian Tease
(Dipsacus sativus)

,יתנש-וד/יתנש-בר חמצ אוה לונה קרסמ
םייררה םירוזיאב םיכרד ידיצל חמוצה

.םידורו-םילוגס םיחרפה .םירטמ 2 דע הבוגל אשנתמו
תוריהמב הברתה אוה םש ,ב"הראל הפוריאמ אבוה חמצה
.ער ינשלופ חמצ םויכ בשחנו

רמצ תטפנמ/קרסמ רבעב שמיש ,ושוביי רחאל ,חרפה שאר

.םידגב תשרבהל רישכמו    
.םימב סמנה ,לוחכ עבצ םיקיפמ ולוכ חמצהמ
ירודיסב םישמשמו םעבצ לע םירמוש םישבוימה םיחרפה
.םישבוימ םיחרפ    


לודיג יאנת
.הדבכ עקרק םג .החלו הרישע ,הקומע עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.טסוגוא-לירפא :החירפה .(יבקנו ירכז) ינימ-וד חרפה
.היינשה לודיגה תנשב ותוחתפתה אישל עיגמ חרפה    
.םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
.רבוטקוא-טסוגוא :םילישבמ םיערזה
.ומצע עירזמ חמצה .ביבאב םדקומ העירזה .םיערזמ יובירה
.םיערזהמ תונוזינה ,(תויחוח) םירופיצו םירפרפ ךשומ חמצה


תיאופר תוליעפ
ויתסב םדקומ םיפסוא ותוא ,לונה קרסמ שרושב םישמתשמ
דיסוקילג ,(Scabioside) דיסויבקס שי שרושב .ידיתע שומישל
.דועו ןינופאס ,(Iridoide Glucoside) דיאוריא

לונה קרסמ תונוכת
.הרמ ץימ תשרפה דדועמ
(2).העזה דדועמ
(2).ןתשמ
.ילאירטקביטנא
.םד רהטמ
(1).רוע ילולבת/תולבי קלסמ
.שרושה (2) .החשמ (1)

...תשמשמ לונה קרסמ תטילח
.דבכה תא קוזיחל
.תבהצב לופיטל
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל
.הביקה קוזיחל
.ןובאית ררועל

...ב לופיטל רקיעב לונה קרסמ שמשמ םויכ
.לוכיע תוערפה
.תוריצע
(4) .םייל תלחמ
.םדה רוזחמ רופיש
.הת וא הסימת (4)

.הייתפואמוהב שמשמ חרופה חמצה

תוחוכ רבעב וסחיי םהל ,םשג ימ טעמ רגוא חרפה סיסב
.םירוענ יבישמ
םישמנ תרסהל ולא םימ ושמש הרשע הנומשה האמב
.תורוגמ םייניע תפיטשו
.םינוש םיקרח הוורמ הז םימ הווקמ