לונה קרסמ
Fuller's Teasel / Indian Tease
(Dipsacus sativus)

,יתנש-וד / יתנש-בר חמצ לונה קרסמ
םייררה םירוזיאב םיכרד ידיצל חמוצה
םירטמ 2 דע הבוגל אשנתמו

אוה םש ,ב"הראל הפוריאמ אבוה חמצה .םידורו-םילוגס םיחרפה
קיזמ ינשלופ חמצ םויכ בשחנו תוריהמב הברתה

(Wool carding) רמצ טפנמ רבעב שמיש שבוימה חרפה שאר
(Clothes brush) םידגב תשרבמו 
םימב סמנה ,(Blue dye) לוחכ עבצ קיפהל ןתינ ולוכ חמצהמ
ירודיסב םישמשמו םעבצ לע םירמוש םישבוימה םיחרפה
(Dried flower arrangements) םישבוימ םיחרפ 


לודיג יאנת
הדבכ עקרק םג .החלו הרישע ,הקומע עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
טסוגוא-לירפא :החירפה .(יבקנו ירכז) ינימ-וד חרפה
היינשה לודיגה תנשב ותוחתפתה אישל עיגמ חרפה 
שבד ירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
רבוטקוא-טסוגוא :םילישבמ םיערזה
ומצע עירזמ חמצה .ביבאב םדקומ העירזה .םיערזמ יובירה
םיערזהמ תונוזינה ,(תויחוח) םירופיצו םירפרפ ךשומ חמצה


תיאופר תוליעפ
ויתסב םדקומ םיפסוא ותוא ,לונה קרסמ שרושב םישמתשמ
דיסוקילג ,(Scabioside) דיסויבקס שי שרושב .ידיתע שומישל
דועו ןינופאס ,(Iridoide Glucoside) דיאוריא

לונה קרסמ תונוכת
הרמ ץימ תשרפה ררועמ
(2) העזה דדועמ
(2) ןתשמ
ילאירטקביטנא
םד רהטמ
(1) רוע ילולבת/תולבי קלסמ

שרושה (2)  החשמ (1) 

קרסמ תטילח
...לונה קרסמ תטילח
(Liver) דבכה תא תקזחמ
(Jaundice) תבהצב תלפטמ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
(Stomach) הביק תקזחמ
ןובאית ררועמ

ונימיב םישומיש
...ב לופיטל רקיעב לונה קרסמ שמשמ םויכ
(Indigestion) לוכיע 'רפה
תוריצע
(4) םייל תלחמ
םדה רוזחמ רופיש

הת וא הסימת (4) 


(Homeopathy) הייתפואמוהב שמשמ חרופה חמצה
וסחיי םהל ,(Rainwater) םשג ימ טעמ רגוא חרפה סיסב
(Rejuvenating powers) םירוענ יבישמ תוחוכ רבעב 
(Freckles) םישמנ תרסהל ולא םימ ושמש 18-ה האמב
(Itching eyes) תורוגמ םייניע תפיטשו 

םינוש םיקרח הוורמ הז םימ הווקמ 

.