וגדילוס / בהז טומ
Goldenrod
(Solidago virgaurea)

-בר חמצ אוה וגידלוס / בהז טומ
1.20 דע הבוגל אשנתמה יתנש
.ריהב בוהצ עבצ םיחרפל .רטמ

זכרמ ,הפוריאב ץופנ בהז טומ
יסכר ןיב ,הקירמא ןופצבו היסא
םימגא לש םיפוח ךרואלו תולוח
.םילודג

.(Wild Carrot) רב רזגל המודה חיר ףידמ עגפנ רשא חמצ
.ההכ םותכ עבצ םיקיפמ (םיחרפו םילע לועבג) ולוכ חמצהמ
.בוהצ עבצ קיפהל ןתינ דבלב םיחרפהו םילעהמ


לודיג יאנת
הדבכ עקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
הקולח ידי-לעו םיערזמ השענ יובירה
םיקבואמו (דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
ומצע תא הרפמ חמצה .םיבובזו םירובד ידי-לע 
רשא ,תוישומ ומכ ,םיליעומ םיקרח וילא ךשומ חמצה
שבד ירובדו םירפרפ ,םיקיזמ םיקרח םילטוק 


תיאופר תוליעפ
.(2) םיערזבו (1) םיחרפב ,םישבוימה םילעב םישמתשמ

,(Diterpenes) םינפרטיד ,םינינופאס ,םינינאט ליכמ בהז טומ
םידיאונובלפו (Phenolic glucosides) םיילונפ םידיסוקולג
.(Quercitin) ןיטצרווקו (Rutin) ןיטור םג םהב

בהז טומ תונוכת
(1/2) ץווכמ
(1) העזה דדועמ
(1) ןייוצמ ןתשמ
(1) םוח דירומ
(1) ץירממ
(1) םייעמ יעלות לטוק
(1/2) םייעמב םיזג ךכשמ
(2) םד תשירק ענומ
(1) יטפסיטנא/רהטמ
יתיירטפ-יטנא
(1) יתקלד-יטנא


...ב לופיטל שמשמ בהז טומ
ןתשה תיחופלשב םינבא
תוילכב םינבא
(3) (Thrush) הפה תרטפ
ןתשה יכרדב תוקלד
םיעצפ
םייעמב םיזג
תונוילעה המישנה יכרדב תוקלד

הפ-ימכ שומישב (3)

...ל תשמשמ בהז טומ לש המח הטילח
רוזחמ רדעהרוזחמ יבאכ


...ב לופיטל שמשמ בהז טומ תטילחב רוגריג
עולה תקלד / ןורג תקלד

...ב לופיטל סיסרתב שמשמ בהז טומ
(Diphtheria) הירתפיד

הטילח תנכה
םישבוימ םילע תושודג תויפכ 3 לע םיחתור םימ לפס וגזמ
ותשו וננס תוקד 15 וניתמה

םינונימ
םויב םילפס 3 :הטילח
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 4 דע 2 :הסימת

שומיש הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
...הפורתכ בהז טומב
(Diuretic) תנתשמ
(Anti-inflammatory) תיתקלד-יטנא
(Antispasmodic) םירירש תותיווע תדגונ
(Urinary Tract Disorders) ןתשה תכרעמב תויעבב לופיטל...

תורהזא
םילוח ,תוקינמ ,ןוירהב םישנ לע רוסא בהז טומב שומישה
תוילכ ילוחו םידלי ,םיינורכ 
אפורב תוצעוויה אלל ןתשה יכרדב תקלדב לפטל ןיא
לש היוקל תוליעפ בקע (Edema) תקצבמ םילבוסה לע
חמצב שומישה תעב יאופר בקעמב תויהל תוילכה וא/ו בלה 
בהז טומל םייגרלא םישנאה תצקמ

.