םילע עוסש ןרומ
Guelder Rose/Black haw
(Viburnum Opulus)
.םירטמ 3 דע הבוגל אשנתמה ,יתנש-בר ,האנ חיש רישנ ןרומה
.םינבל םיחרפה .ןפג ילעל םימוד םילעה
.תולוכשאב םינותנו ריהב םודא עבצב ,םיירגרג תוריפה
.םירופיצ לע בוהא רמה ירפה
.תואקהו לושלש םורגל הלולע ירפהמ הלודג תומכ תכירצ :הרהזא.םודא עבצ רוצייל שמשמ רסובה ירפ
שמשמ ,ותלשבהב ריחשמה ,ירפה
.הרוחש ויד רוצייל    
.םידופיש רוצייל תשמשמ הצעהלודיג יאנת
.יקלח לצ דע ,האלמ שמש
.בטיה תזקונמו החל ,הירופ טעמ עקרק
,עקרקה יגוס לכל השעמל לגתסי ןרומה    
.תומהוזמו תושבי ,תולד תועקרק ללוכ    
.לועבג ירוחיי וא םיערזמ יובירה
.האנ היח רדג שמשמתיאופר תוליעפ
.ןרומה תצע תפילקב םישמתשמ
(Viburnine) ןינרוביו דיסוקולגה םניה הב םיירקיעה םיביכרמה
תונוכת לעב (Coumarin) ןיראמוק :(Scopoletin) ןיטלופוקסו
.(Uterus) םחרל תוקזח העגרה
.(Valerianic acid) תינאירלו הצמוחו ףרש ,ןינאט םג הב שי

ביבאב וא םילעה עבצ יוניש ינפל ,ויתסב ףוסאל שי הפילקה תא
.הצנהה ינפל

ןרומה תפילק תונוכת
.תותיווע תדגונ
.תצווכמ
.העיגרמ
...תופורתב תשמשמה ,תיצמת םיקיפמ הפילקהמ
.םיבצע תעגרה
.הירטסיהו המתסאב לופיטל :תותיווע תודגונ
.(Lockjaw) תדפצו תותיווע ,םירירש תויוצווכתה
.(Palpitation) תוצאומ בל תוקיפד

ןרומ הת
...תוקזח םחר תויוצווכתה ךוכישל שמשמ ןרומה תפילק הת
.הלפה תנכס תעינמל - הדיל ינפל
.הדיל רחאל
...ב לופיטל םישמשמ תוריפהו םילעה
.C ןימטיוב רוסחמ .(Scurvy) הנידפצ
.לושלישו האקה םורגל לולע םהב שומישה