הקאמ
Maca
(Lepidium meyenii)
.תימורדה הקירמאבש םידנאה ירה סכרב תחמוצ הקאמה
יתנש-דח חמצכ ותוא םילדגמ ךא ,יתנש-בר רוקמב וניה חמצה
.מ"ס 5-כ חמצה הבוג .ולש המדמדאה תעקפה ןיגב

.םילשובמ וא םייח ,םיריעצה םילעה תאו תעקפה לוכאל ןתינ
.קותמ המעטש ,הירטה תעקפה תא תופאל גוהנ
.דיתעב שומישל תעקפה תא םינסחאמו םישביימ בורל   
.םינש רפסמ הנסחאל ןתינ   


לודיג יאנת
-10 :דחוימב הרקו ןצמחב הלילד ורפב לודיגה תביבס
תוחורלו הקזח שמש תנירקל הפושח ,'צ תולעמ -20 דע    
.תוקזח    
.תיריג עקרקב עבטב חמוצ .החל עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
גוהנ ןכלו עקרקב הנוזתה ירמוח תא תללדמ הקאמה
.םינש רשעל תחא ןב לודיג רוזחמב הלדגל   
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא הרפמ חמצה .םיקרח ידי-לע השענ קוביאה
.הקולח תועצמאב וא םיערזמ ביבאב יובירה
.םיקרח תועצמאב קוביאה
.העירזהמ םישדוח 9 דע רחאל הלישבמ תעקפה
.התביבסב םירחא םיחמצ תוחתפתה תענומ הקאמה


תיאופר תוליעפ
.הקאמה תעקפב םישמתשמ

תומימחפ ,(16% דע) םינובלח לש תולודג תויומכ שי תעקפב
ןגלשא ,םויזנגמ ,ןדיס (2.2%) םינמוש ,(8.5%) םיביס ,(59%)
,ץבא ,ןגנמ ,דוי ,ןרוצה תצומחת-וד ,לזרב לש תונטק תויומכו
.םידיאולקלאו B2 ןימטיוו B1 ןימטיו ,ןרתנ ,תשוחנ

תוינויח ונימא תוצמוח ןווגמבו C ןימטיוב םג הרישע תעקפה
םיטנאיצויתוזיאו (Glucosinolates) םיטלוניסוקולג הב שיו
תוענומ :תוינגוניצרק-יטנא תונוכת םהל (Isothiocyanates)
.ןטרס תולחמ

הקאמה תעקפ תונוכת

.היגרנא הנקמו ןיזמ
.הבשחמ תוריהב רפשמ
.תינפוג תודימע רפשמ
.ףוג תויוליעפ למרנמ
.תינימ הקושת ררועמ
.ןוירפ רפשמ

םישבוכה ושמתשה הקניאה ינב תצעב
ידכ הקאמה תעקפב ורפב םידרפסה
רותפל ידכו םהיסוס תא הב תסבאהל
.םיסוסב ןוירפ תויעב
התעפשה תא וקדב םה ,תעקפב שומישה תוחלצה תובקעב
.םהיתוילגתמ ועתפוהו םמצע לע םג
לוכאל הקניאה ינב וגהנ ,ברקל םתאצ םדוקש םג םירפסמ
.קזחתהל ידכ תועקפ

תא הריבגמ הקאמה תעקפש אצמ רקחמ
רבד , השאה ףוגב םינומרוהה תושרפה
םייתרוסמה םילופיטל ףילחת שמשל יושעש
.םינומרוהה תפלחה לש

...ב לופיטל םירבגב תשמשמ הקאמה תעקפ

.ןורטסוטסטה תמר תאלעה
.יללכ קוזיח
.תונוא ןיא
.תוירופה רופיש

...ב לופיטל תשמשמ םישנבו

.ינימה קשחה תרבגה
.תושישת
.תינפוגה תלוביסה תרבגה
.רבעמה ליג תנומסת
.םינומרוה תפלחהב לופיט
.םינומרוהה תומר ןוזיא
.תוירופה תרבגה

הרהזא
םילבוסה לע ,םינוש םינומרוה תשרפה לע התעפשה בקע
,ןגמה תטולב ומכ ,תונוש תוטולב לש םייוקל םידוקפיתמ   
.הקאמה תעקפב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל