הקאמ
Maca
(Lepidium meyenii)

הקירמאב םידנאה ירה סכרב תחמוצ הקאמ
ךא ת,יתנש-בר רוקמב איה רוקמב .תימורדה
ןיגב תאז ,יתנש-דח חמצכ התוא םילדגמ
מ"ס 5-כ חמצה הבוג .המדמדאה תעקפה

םילשובמ וא םייח ,םיריעצה םילעה תאו תעקפה לוכאל ןתינ
.קותמ המעטש ,הירטה תעקפה תא תופאל גוהנ
.דיתעב שומיש םשל התוא םינסחאמו םישביימ בורל 
םינש רפסמ דע-ל ירשפא ןוסחיאה 


לודיג יאנת
-20 דע -10 :דחוימב הרקו ןצמחב הלילד ורפב לודיגה תביבס
תוקזח תוחורלו הקזח שמש תנירקל הפושח ךות ,'צ תולעמ 
תיריג בורל עקרקה עבטב .החל עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
הלדגל גוהנ ןכלו עקרקב הנוזתה ירמוח תא תללדמ הקאמה
םינש רשעל תחא ןב לודיג רוזחמב 
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
ומצע תורפהל יושע חמצה .םיקרח ידי-לע השענ קוביאה
>הקולח תועצמאב וא םיערזמ אוה ביבאב יובירה
העירזהמ םישדוח 9 םותב הלישבמ תעקפה
התביבסב םירחא םיחמצ לש םתוחתפתה תענומ הקאמה


תיאופר תוליעפ
הקאמה חמצ תעקפב םישמתשמ

תומימחפ ,(16% דע) םינובלח לש תולודג תויומכ שי תעקפב
ןגלשא ,םויזנגמ ,ןדיס (2.2%) םינמוש ,(8.5%) םיביס ,(59%)
,ץבא ,ןגנמ ,דוי ,ןרוצה תצומחת-וד ,לזרב לש תונטק תויומכו
םידיאולקלאו B2 ןימטיוו B1 ןימטיו ,ןרתנ ,תשוחנ

תוינויח ונימא תוצמוח ןווגמבו C ןימטיוב הרישע תעקפה
םיטנאיצויתוזיאו (Glucosinolates) םיטלוניסוקולג הב שיו
:תוינגוניצרק-יטנא תונוכת שי םהל (Isothiocyanates)
ןטרס תולחמ תוענומה

הקאמה תעקפ תונוכת
היגרנא הנקמו ןיזמ
הבשחמ תוריהב רפשמ
תינפוג תודימע רפשמ
ףוג תויוליעפ למרנמ
תינימ הקושת ררועמ
ןוירפ רפשמ


םישבוכה ושמתשה הקניאה ינב תצעב
ידכ הקאמה תעקפב ורפב םידרפסה
רותפל ידכו םהיסוס תא הב סיבאהל
םיסוסב ןוירפ תויעב

התעפשה וקדב םה תעקפב שומישה תוחלצה רואל
םתאצ םדוקש םג םירפסמ .ועתפוהו םמצע לע םג
קוזיח םשל תועקפ לוכאל הקניאה ינב וגהנ ברקלתושרפה הריבגמ הקאמה תעקפש אצמ רקחמ
ףילחת שמשל יושעש רבד ,השאב םינומרוהה
םינומרוהה תפלחה לש םייתרוסמה םילופיטל


...ב לופיטל םירבגב תשמשמ הקאמה תעקפ
ןורטסוטסטה תמר תאלעה
יללכ קוזיח
תונוא ןיא
תוירופה רופיש


...ב לופיטל תשמשמ איה םישנבו
ינימה קשחה תרבגה
תושישת
תינפוגה תלוביסה תרבגה
רבעמה ליג תנומסת
םינומרוה 'חהב לופיט
ילנומרוה ןוזיא
תוירופה רופיש


הרהזא
םילבוסה לע ,םינוש םינומרוה תשרפה לע התעפשה בקע
,ןגמה תטולב ומכ ,תונוש תוטולב לש םייוקל םידוקפיתמ 
הקאמה תעקפב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל 

.