...וגנמ ואר

2006 ינוי
םיביס תכירצ רופישל וגנמ תויגוע
םייתנוזת םיביסל רישע רוקמ הווהמ וגנמה ירפמ תיצמת
םיסיסמ םניאשו (Soluble) םיסיסמ ןה (Dietary Fiber)
תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת תלעב איה ןכו (Insoluble)
.הפאמ ירצומב תולקב הבלשל ןתינו (Antioxidant)

םהש וליג םירקחמ רשאכ לחה םייתנוזת םיביסב ןיינעה
סגה יעמה ןטרסלו ללכב (Cancer) ןטרסל ןוכיס םיניטקמ
ןוכיס םיניטקמ םה ןכו טרפב (Colon Cancer)
.(CVD) תוירלוקסו-וידרק תולחמל

תכירצש אצמ ב"הרא Columbia University-ב רקחמ
הברהב הנטק עצוממה יאקירמאה לש תימויה םיביסה
.תצלמומה וזמ

חותיפל שמשל םייושע וגנמב םיביסה ,םירקוחה ירבדל
םתבוגתב םיכומנו םיביס םיליכמה םינזואמ ןוזמ ירצומ
םיקוקז םהל (Hypoglycemic Reaction) תימקילגופיהה
תומימחפ לש תודחוימ סחי תושירד ילעב םישנא
.היגרנאל (Carbohydrates) תומימחפ

םג ךכל םימיאתמה ,םילשב םניאש וגנמ תוריפב רבודמ
.הכומנ םתולעש םילונפילופה תלוכת תניחבמ

LWT - Food Science and Technology


2007 ילוי
ידוקפית ןוזמכ וגנמה תפילק תיצמת
דוביע תיישעת לש יאוול רצומ ,וגנמה (Peel) תפילק תיצמת
(Antioxidant) םיטנדיסקוא-יטנאל רישעו לוז רוקמ אוה וגנמה
רשא ןוזמ רמולכ ,ידוקפיתה ןוזמה תיישעתב בלתשהל םילוכיה
.הלודג תיתואירבה ותלעות

Central Food Technological Research Institute ירקוח
-יטנאה תא ץלחל ידכ (Acetone) ןוטצאב ושמתשה ודוה
.רסובו םילשב תוריפמ ןה ,הפילקהמ םיטנדיסקוא
,(Anthocyanins) םינינאיצוטנא עפש ולגתה תיצמתב
.(Polyphenols) םילונפילופו (Carotenoids) םידיאונטורק

ירפה תפילק לש יטנדיסקוא-יטנאה החוכ םירקוחה ירבדל
.הב תויוצמה תובוכרתה לש דחוימה הלועפה בולישב ץוענ
.שומיש אלל יאוול רצומל וגנמה תפילק הבשחנ םויה דע

Food Chemistry


2014 רבמטפס
םינמש םירגובמ לש םמדב רכוסה תמר תא דירומ וגנמ
תכירצ תעפשה תא ןחב רשא (Pilot study) םידקמ רקחמ
לקשמ,הבוג ,םייכרי) םדאה ףוג תודימ לע (Mango) וגנמה
האפקהב שבוי רשא וגנמ תכירצ יכ אצמ (םיינתומ ףקיהו
זוקולגה תומר תא ןיטקהל היושע (Freeze-dried mango)
.(Obese) םינמש םישנאב (Blood glucose) םדב

ופתתשה ,ב"הרא Oklahoma State Uni.-ב ,רקחמב
םיפתתשמה .הנש 50 דע 20 ינב םינמש םירבגו םישנ 20
,םויב האפקהב תשבוימ וגנמ תסיע םרג 10 ולביק רקחמב
.תועובש 12 ךשמב ,ירט וגנמ ירפ תיצחמל ךרע הווש

Nutrition and Metabolic Insights


2016 ראורבפ
םדאה תואירבל הליעומ וגנממ תוילונפילופ תובוכרת תגיפס
M Uni.&Texas A-ב ךרענש םדא ינבב םידקמ רקחמ
תובר תובוכרת ליכמ (Mango) וגנמה יכ אצמ ב"הרא
.(Antioxidant) תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת תולעבכ וחכוהש
תובוכרת רפסמו ןיטורק אטבו C ןימטיו תוללוכ ולא
הצמוח ללוכ ,(Polyphenolic compounds) תוילונפילופ
םילודגה (Polymers) םירמילופהו (Gallic acid) תילאג
םירקחמב ,ורשקנ רשא ,(Gallotannins) םינינטולג :ןהלש
יטנאו (Anti-cancer) תוינטרס יטנא תויוליעפל ,םימדוק
.(Anti-inflammatory) תויתקלד

ופתתשה ב"הרא M University&Texas A-ב רקחמב
םרג 400 וכרצש םינש 38 דע 21 ינב םיאירב םיבדנתמ 11
,םהמ ולטנ םירקוחה .םימי 10 ךשמב ,םויב וגנמ תסיע
.ןתשו םד תומיגד ,ןורחאבו ןושארה םויב

Food Research & Molecular Nutrition


2016 רבמטפס
ןמוש תריתע הנוזתבש הנכסהמ יעמה יקדייח לע ןגמ וגנמ
תכירצ יכ אצמ ,תועובש 12 ךשמנש םירבכע 60-ב רקחמ
יעמ יקדייח ןדבוא תעינמב עייסל היושע (Mango) וגנמ
תריתע הנוזתמ האצותכ םרגנה םיליעומ (Gut bacteria)
.(High fat diet) ןמוש

םייעמה לש הזויבסידל רבעב הרשקנ ןמוש תריתע הנוזת
ןוזיא יא וא ,יעמה יקדייחב רוסחמ ונייהד ,(Gut dysbiosis)
.לוכיעה תכרעמב יקדייח
לש הזויבסיד םיענומ םיחמצ לע םיססובמה תונוזמ יכ עודי
.ןמוש תריתע הנוזתמ האצותכ תמרגנה יעמה

Journal of Nutrition


2018 ינוי
יעמהו בלה תואירב לע ןגמ וגנמ
אצמ ב"הרא University of California, Davis-ב רקחמ
(Mango) וגנמ תכירצ הייושע םימיוסמ םישנא רובע יכ
,(Intestinal flora) יעמה יקדייח תייסולכואל ליעוהל
.(Blood pressure) םדה ץחללל םג ומכ

,רבעמה ליג רחאל ,תואירב םישנ 24 ופתתשה רקחמב
.םייעובש ךשמב ,םוי ידמ וגנמ 'ג 330 ךורצל ושקבתהש
תיטרדנטס הנוזת ךורצל תופתתשמה ובש ןכמ רחאל
.וגנממ תוענמיה ךות ,םוי 13 ךשמב

וכרע וגנמה לש תיגולויבה תוליעפה תא ךירעהל ידכ
,יוסינה לכ ךשמב םינוש םיבלשב תוקידב םירקוחה
(Blood pressure) םדה ץחלו (Heart rate) בלה בצק ללוכ
.(Breath ) המישנהו (Blood) םדה תא ומגד םה ןכו

ךומנ היה - ץווכתמ בלהשכ - ילוטסיסה םדה ץחלש אצמנ
רחאל םייתעש ,תיסיסבה האירקה תמועל תיתועמשמ
.וגנמ תכירצ
רציימ בלהש חוכל דדמה - (Pulse pressure) קפודה ץחל
תיתועמשמ ךומנ אוה םג היה - ץווכתמ אוהש םעפ לכב
.וגנמה תכירצ רחאל םייתעש

The FASEB Journal


2019 ראורבפ
הריהמ הציר ירירש לש םיעוציב םירפשמ ןילוטול+ןירפיגנמ
Uni. of Las Palmas de Gran Canaria ירקוח לש םהירבדל
םע (Polyphenol mangiferin) ןירפיגנמ לונפילופה בוליש
,םייביטרופס םיעוציב רפשל יושע (Luteolin) ןילוטול
יפכ ,(Muscle performance) םירירש יעוציבב דחוימב
,(Sprint exercises) טנירפס יליגרת תרדס ךלהמב הפצנש
.םירצק םיקחרמל תוריהמ תוציר ונייהד

חומה ןוצמיח רופישל ולא תועפשה םיסחיימ םירקוחה
ןצמחה יוצימ רשוכ רתרבגהו (Brain oxygenation)
ןילוטול+ןירפגנמ ףסותש וארה םה םהירבדל .(Oxygen)
עיגהל (Skeletal muscle) דלשה ירירשל רשפאמ
ינומיא ךלהמב תומקר ןוצמיח לש רתויב תוכומנה תומרל
:(Postexercise ischemia) ןומיא רחאל הימכסיאו טנירפס
.םדב ימוקמ רוסחמ

Nutrients


2020 טסוגוא
םיבחרנ םייחומ תונורתי הלגמ וגנמ ילע תיצמת
הנמ יכ אצמ הינטירב Northumbria University-ב רקחמ
היושע (Mango leaf extract) וגנמה ילע תיצמת לש תחא
,(Brain functions) חומ ידוקפית לש בחר ןווגמ ריבגהל
,(Cognitive function) יביטינגוקה דוקפיתב רופיש ללוכ
.תוחפל תועש 5 ךשמל

,םיריעצ םירגובמ 70 ופתתשה ,םימי 7 ךשמנש ,רקחמב
.הנש 45 דע 18 ינב

Nutrients


2020 רבוטקוא
המתיראו םינפ יטמק לע וגנמה ירפ תכירצ תעפשה
רבעמה ליג רחאל םישנב
(Beta-carotene) ןיטורק אטבב רישע (Mango) וגנמה ירפ
רפסמ לע ףסונב ,םירחא (Carotenoids) םידיאונטורקבו
ינפמ ןגהל םייושעש (Phenolic acids) תוילונפ תוצמוח
(Photoprotection) רואה ינפמ הנגהו (Oxidant) םינצמחמ
.(Skin) רועל

וגנמה תכירצ תעפשה תא קודבל התייה הז רקחמ תרטמ
המתיראו (Wrinkles) םיטמק לש םתוחתפתה לע
.םינפב תומדאה :(Erythema)

לש תועובש 16 ךירעהל ידכ וכרענ תוליבקמ תוצובק יתש
םרג 250 תב הינשהו םרג 85 תב תחאה ,וגנמ תכירצ
.(Postmenopausal) רבעמה ליג רחאל תואירב םישנב

תיתועמשמ התחפ םיקומעה םיטמקה תרמוח יכ אצמנ
ולא ,תאז תמועל .תועובש 8 רחאל םרג 85-ה תצובקב
היילע תועובש 16 רחאל וארה םרג 250-ה תצובקב
,עצוממה םיטמקה ךרוא ,תעצוממה םיטמקה תרמוחב
.תשבגתמה םיטמקה תרמוחו םיקדה םיטמקה תרמוח

.וגנמ םרג 85 הכרצש הצובקב הלדג םייחלב המתיראה
רחאל םישנ ברקב םיטמק התיחפה וגנמ םרג 85 תכירצ
תכירצלש דועב ,(Fair-skinned) רוע תוריהב ,רבעמה ליג
.הכופהה העפשהה התייה םרג 250

Nutrients

.