...וגנמ ואר

2006 ינוי
םיביס תכירצ רופישל וגנמ תויגוע
םניאשו םיסיסמ ,םייתנוזת םיביסל רישע רוקמ הניה וגנמ תיצמת
תולקב הבלשל ןתינו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת תלעבו םיסיסמ
.הפאמ ירצומב

םיניטקמ םהש וליג םירקחמ רשאכ לחה םייתנוזת םיביסב ןיינעה
ןוכיס תנטקה לע ףסונב סגה יעמה ןטרסלו ללכב ןטרסל ןוכיס
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל
םיביסהתכירצש אצמ ב"הרא Columbia University-ב םירקוח
.תצלמומה וזמ הברהב הנטק עצוממה יאקירמאה לש תימויה

םינזואמ ןוזמ ירצומ חותיפל שמשל םייושע וגנמ יביס םהירבדל
םיקוקז םהל ,תימקילגופיהה םתבוגתב םיכומנו םיביס םיליכמה
.היגרנאל תומימחפ לש תודחוימ סחי תושירד ילעב םישנא

תניחבמ םג ךכל םימיאתמה ,םילשב םניאש וגנמ תוריפב רבודמ
.הכומנ םתולע רשאו םילונפילופה תלוכת

Food Science and Technology LWT


2007 ילוי
ידוקפית ןוזמכ וגנמה תפילק תיצמת
הניה ,וגנמה דוביע תיישעת לש יאוול רצומ ,וגנמה תפילק תיצמת
תיישעתב בלתשהל םילוכיה םיטנדיסקוא-יטנא לש רישעו לוז רוקמ
.הלודג תיתואירבה ותלעותש ןוזמ רמולכ ,ידוקפיתה ןוזמה

ודוה Central Food Technological Research Institute ירקוח
,הפילקה ךותמ םיטנדיסקוא-יטנאה תא ץלחל ידכ ןוטצאב ושמתשה
.רסוב ירפמו לשב ירפמ ןה

.םידיאונטורקו (Anthocyanins) םינינאיצותנא עפש אצמנ תיצמתב

ץוענ ירפה תפילק לש יטנדיסקוא-יטנאה החוכ םירקוחה ירבדל
.הב תויוצמה תובוכרתה ןיבש דחוימה הלועפה בולישב

.שומיש אלל יאוול רצומל היישעתב וגנמה תפילק הבשחנ םויה דע

Food Chemistry