הקד-ליימ
Mile-a-minutet
(Polygonum perfoliatum)

דע ודוהמ ,היסאב חמוצה ,ערתשמ/ספטמ חמצ אוה הקד-ליימ
.ב"הראב ףאו םיניפיליפב ,ןפיב ,ןיס
ידיצלו םילחנ תודג ,תוציב ,רעי תוצקב ץופנו ער חמצ בשחנ אוה
.הטמ םיטונה ,םיריעז םיסרקב םידייוצמ םילעהו לועבגה .םיכרד
דע ,ותביבסב םיצעו םיחיש הסכמו ספטמ ,תוריהמב חתפתמ אוה
הזטניסוטופה ךילהת תלבגה ךות ,םיקוקז םה ול רואה תרתסה
.ףוסבל םתדחכהו םהב

.יתכתמ לוחכ םעבצו םיירגרג תוריפה .םינטקו םינבל חמצה יחרפ
.םישלושמ םילעה
םילמנ תרזעב הבורקה ותביבסב םיצפומה ,םיערזב רישע חמצה
.םיאנסו םירופיצ תועצמאב רתוי םילודג םיקחרמלו

םילשובמ וא םייח ,םיערזה תאו םילעה תא לוכאל ןתינ
.(ךשמהב הרהזא ואר)
 לודיג יאנת
.הירופו החל ,הדבכ עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םיערזמ השענ יובירה
.םיקרח ידיב םירפומו םיינימ-וד םיחרפה
 


תיאופר תוליעפ
(חמצה יקלח לכ) תונוכת
.םוח ידירומ .םינתשמ .םד ירהטמ
 
2005 יאמ
Harvard-affiliated McLean Hospital-ב תונויסנ
שומישהש וליג ,םייח-ילעבב ,ב"הרא Massachusetts
תיחפמ (וזדוקב השענה שומישל המודב) הקד-ליימב
.(Binge drinking) םיפירח תואקשמל הקושת
 
,םינובאלפוזיא תובוכרתב ץוענ חתפמה
לע לוהוכלאה תעפשה תא תוזרזמה
ךשמהב ךרוצה תא ךכ תותיחפמו חומה
.הייתשה

תורהזא
(Photosensitivity) רואל תושיגר רתי םורגל לולע חמצה
.ךכל םישיגרב    
,(Oxalic acid) תילסקוא הצמוח ליכהל לולע אוה
.ףוגהמ םתוא תענומו םירחא םילרנימל תרשקנה    
.תילסקואה הצמוחה תומכ תא םהב תיחפי םילעה לושיב    
םינבא ,הרגדופ ,םיקרפ תקלד ,ןורגישמ םילבוסהש ץלמומ
חמצמ וכרצי אל (Hyperacidity) רתי תויצמוח וא תוילכב    
.םבצמ תא רימחיש רבד ,הז