ואר
...תפנוכמ הגנירומ
...2 'דח - תפנוכמ הגנירומ


1998 יאמ
רב-ןייטשפא סוריו תוליעפ לשב לודיג תכעמ הגנירומ
(Niaziminin) ןינימיזאינ תובוכרת 3 ךותמ תחא יכ אצמ רקחמ
הנבמ תלעב הניה (Moringa) הגנירומה ץע ילעמ ודדובש
רב-ןייטשפא סוריו תוליעפ תעפשהב לודיג תוחתפתה בכעמה
.(Epstein-Barr Virus)

PubMed


2006 ראוני
הגנירומה ץע לש תיתיירטפ-יטנאה ותוליעפ
Inst. of Bioagricultural Sciences, Academia Sinica ירקוח
יערז לש תויאופרה םהיתונוכת תא ךירעהל ושקיבש ןאווייט הפייט
תויתיירטפ-יטנא תונוכת לונתא תיצמתל יכ וליג וילעו הגנירומה ץע
תויוצמה תוליפט תוירטפ :(Dermatophytes) םיטיפוטמרד דגנ
.תזזג ןהב ,רוע תוקלד רפסמל תומרוג רשא ,רועה ינפ לע

תובוכרת 44 וב הליג םילעה ןמ ףידנה ןמשה יביכרמ לש חותינ
םירמוח לש םחותיפל שמשל תויושע הז ןמשמ תויצמת .תוימיכ
.רוע-תוירטפ ידגונ

PubMed


2007 ראוני
הגנירומה לש םיברה םייאופרה הישומיש
דבלסיאפ University of Agriculture ירקוח לש םהירבדל
ןיטאז לש רידנו רישע בוליש קפסמ הגנירומה ץע ןטסיקפ
,(Beta-Sitosterol) לורטסיס-אטב ,ןיטצרווק ,(Zeatin)
לורפמקו (Caffeoylquinic Acid) תיניווקילואפק הצמוח
.(Kaempferol)

שי הובגה יתנוזתה ךרעלו םימה תורהטמ ויתונוכתל ףסונב
בלה תא םיקזחמ ץעה יקלח לכ .בושח יאופר ךרע הגנירומל
,םוח תודירומ ,לודיג-תודגונ תונוכת םהל שי ,םדה-רוזחמ תאו
,תויתיווע-יטנא ,תויביכ-יטנא ,תויתקלד-יטנא ,תויטפליפא-יטנא
,תויטנדיסקוא-יטנא ,לורטסלוכ תודירומ ,תונתשמ
תוילאירטקביטנא ,דבכה לע תוניגמ ,תויתרכוס-יטנא
,תונוש תולחמב לופיטל םישמשמ ולא לכ .תויתיירטפ-יטנאו
.היסא םורדב דחוימב

PubMed


2007 ינוי
תולחש ןטרס לע הגנירומה ץע שרוש תעפשה
ןודנול St. Bartholomew's Hospital-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
תוילנומרוהו תוינטרס-יטנא תונוכת שי הגנירומל יכ אצמ הינטירב
השאב הייברה תכרעמב תוערפהב לופיטל שמשל תויושעש
ילאילתיפא תולחש ןטרס יאתב תנכותמ םיאת תומל תומרוגו
.הדבעמ יאנתב ,(Epithelial Ovarian Cancer)

Medscape


2007 רבוטקוא
היסקליפנא לע הגנירומה יערז לש תיטקליפנא-יטנאה םתעפשה
וקדב ,ודוה דבדמא L.M. College of Pharmacy-ב םירקוח
יאת לע הגנירומה ץעמ תילונתא תיצמת לש התלועפ ןונגנמ תא
(רתי תושיגר/תיגרלא הבוגתב םיברועמה) (Mast Cell) םוטיפה
היסקליפנא לע (Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנו המתסא ומכ
.םירבכע לש םרוע לע ,ןימטסיה-יטנא תשרפהו תימוקמ

העש (ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל םרג 1) תיצמתה לש התקרזה
התוא הענמ ,היסקליפנאה לש ןווכמב התמירג ינפל תחא
ררבתה םינוש םינונימ לש םתעפשה תקידב ךותמ .ןיטולחל
.ןונימל רשי סחיב הדרי ןימטסיהה תשרפה יכ
יערזמ תיצמתל שיש לאיצנטופה תא םימיגדמ ולא םיאצממ
.תויגרלא תוערפהב רבודמשכ יטקליפנא-יטנא םרוגכ הגנירומה

Journal of Immunotoxicology


2007 רבוטקוא
תיגרלא הבוגת השילחמ הגנירומ יערז תיצמת
הגנירומה יערזמ תילונתא תיצמתש הליג םירבכעב רקחמ
(Mast Cells) םוטיפה יאת לש םתוליעפ תא תמצמצמ
.היסקליפנאו תיגרלא רתי תושיגרל הבוגתב

ומכ םייגרלא םיכילהתב םיברועמ םוטיפ יאת יכ עודי
תעפשה .(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנו המתסא
ןימטסיה-יטנא תשרפה לע (48/80) הגנירומה רישכת
.ןווכמב יטקליפנא םלה םרגנ םירבכע לש רחאל הקדבנ

Journal of Immunotoxicology


2007 רבמצד
הגנירומה ץע ילע לש יתנוזתה םכרע
חמוצ םש ,ןדוס Ahfad University for Women-ב רקחמ
םילעה לש םייתנוזתה םהיביכרמ תא ןחב ,הגנירומה ץע
...חוודמו

םרג 100-ל ג"מםילרנימ%ביכרמה
0.075
0.031
0.13
ןגלשא
ןחרז
םויזנגמ
8
16.7
74.42
רפא
ןובלח
תוחל
0.20ןדיס3.5
1.7
םיביס
ןמש

Ahfad Journal


2008 ראוני
דבכב העיגפ תענומ הגנירומ
רקחמב ,היזלמ רוגנלס Universiti Putra Malaysia ירקוח
בקע דבכב המוזי העיגפ תענומ הגנירומה יכ וליג ,תודלוחב
לש (Acetaminophen) ןפונימטצא לש ימעפ-דח רתי ןונימ
לש ותמר םוקיש תועצמאב (Acetaminophen) ןפונימטצא
.ןויתטולגה

ScienceDirect


2008 ראורבפ
הגנירומה לש תיטמתסא-יטנאה התוליעפ
וקדב ודוה דבדמא L.M. College of Pharmacy-ב םירקוח
םשל ,הגנירומה יערזב שומישה ותוחיטב תאו ותוליעי תא
.(Bronchial Asthma) תילאיכנורב המתסאב לופיט

דע הלק המתסא םע םישנ 20-ו םירבג 20 ופתתשה רקחמב
הקבא םרג 3 תועצמאב ,תועובש 3 ךשמב ,ולפוטש ,הנותמ
תעפשה .הגנירומה לש םישבוימה היערזמ הקפוהש הקד
(וירחא תפסונ םעפו לופיטה ינפל םעפ) הדדמנ םיערזה
תואיר תלוביק דמ - (Spirometer) רטמוריפס תועצמאב
.המישנה רשוכ תכרעהל שמשמה

ןיבולגומהה לש תיתועמשמ הילע ומיגדה םילפוטמה תיברמ
.תיתועמשמ תחפ םדה תעיקש בצקו םימודאה םדה יאת לשו
.םתרמוחו םייטמתסאה םיפקתהה רפסמ תחפ ןכ

Indian Journal of Pharmacology


2008 ילוי
דבכה לע הניגמ הגנירומה
תודלוחב ךרענ רשא ,ודוה הברק Ganpat University-ב רקחמ
הגנירומה ילעלו תוריפל םא קדב ,דבכב ןווכמ קזנ םרגנ ןהל
.(Hepatoprotective Activity) דבכה לע תוניגמה תונוכת שי
.(Hepatoprotective Activity) דבכה

תויצמתו תוימימ תויצמת לש םינוש םיזוכירב ושמתשה םירקוחה
העפשה הנשי ךומנ זוכירב לונתא תויצמתל יכ ואצמו לונתא
.דבכה לע הנגהב תיתועמשמ תיטנדיסקוא-יטנא

Pharmacognosy Magazine


2008 רבמצד
רמייהצלא םע תודלוחב חומה תוליעפ לע הגנירומה תעפשה
תא וקדבש ודוה הטקלוק University of Calcutta-ב םירקוח
םתוליעפ לע הגנירומה ילעמ תילוהוכלא תיצמת לש התעפשה
אצמ רמייהצלא תולוח תודלוח לש ןחומב םירטימסנרטוריונ לש
םתוא םינחבמב הטלחהה רשוכ תא ןהב הרפיש תיצמתה יכ
.הרקבה תומרל ורזח םירטימסנרטוריונה תומרו ורבע םה

דיקפת שי הגנירומה ילע תיצמתל יכ הארנ םירקוחה תעדל
העפשה ךות רמייהצלא תלחמ ינפמ תודלוחה לע הנגהב
.חומה לש תילמשחה תוליעפהו םירטימסנרטוריונה לע

PubMed


2009 ראוני
הגנירומה תיצמת לש ילאירטקביטנאה החוכ
Canadian Center of Science and Education-ב רקחמ
הגנירומ יערז לש תוילאירטקביטנאה םהיתונוכת תא קדב הדנק
קדייחה לע (טפנו ןוטצא ,לונתמ ,לונתא) תונוש תוטישב וצומש
יערזמ תיצמת יכ אצמ ,(MRSA) הקיטויביטנא ינפב דימעה
םיקדייח דגנ הקיטויביטנא לש תויביטקפא תמקשמ הגנירומה
הגנירומה יערזמ יוצימ םירקוחה ירבדל .םימהוזמ םיעצפב ולא
.תלבוקמ הקיטויביטנא לע ףידע

International Journal of Biology


2011 סרמ
הגנירומה ילע תיצמת לש ינטרס-יטנאה םחוכ
 תומל םרוגהו םיאתה גושגיש דגונ החוכ תא ןחב רקחמ
לודיג יאת לע הגנירומ ילע תיצמת לש תנכותמ םיאת
לודיגה יאת תא וחפיט רשא ,םירקוחה .םיישונא
ךשמב םינוש םיזוכירב שומיש ךות תיצמתה תוחכונב
רתויב הקזח לודיגה יוכיד תמצוע יכ םיחוודמ ,תועש 48
.תיצמתה לש הזוכירל יסחי וניה החוכו

PubMed


2012 סרמ
םדה-ץחל לע הגנירומ בלשמה יחמצ ףסות תעפשה
רישכת ונחב בהנשה ףוח University of Abidjan ירקוח
,ליגר חלמ ליכמה ,םדה-ץחל תדרוהל שמשמה יממע יאופר
לש םיירט םילעו (Bidens Pilosa) ריעש ןש-וד חמצה תא
.תובנרא לע ,הגנירומה

.14 ןיב וענ םדה-יצחל תדירי ירועיש יכ םיחוודמ םירקוחה
רואלו תובנראב םיליגר םד-יצחלל האוושהב 7.5%100-ו 47
,ןוזמב חלמל ףילחת שמשל יושע הז ףסותש הארנ תאז
.לבוקמה יתרוסמה ןונימל םאתה תאזו

Journal of Ethnopharmacology

.