2 תושדח - תפנוכמ הגנירומ
Moringa Oleifera - News 2


זוקולגל תוליבסו הגנירומ
סיסקליפנא דגנ הגנירומ יערז
הגנירומב תיטמתסא-יטנא תוליעפ
םידימע םיקדייח דגנ הגנירומ יערז תיצמת
2-גוס תרכוס לע םינה ץעו הגנירומה תעפשה
רמייהצלא םע תודלוח חומ לע הניגמ הגנירומ
... תמירגו גושגיש דגנ הגנירומ ילע תיצמת
םיישונא ןטרס יאתב יאת תוומ תונכית...
לע-חמצכ הגנירומה
דבכה תנגהל הגנירומ יערז ןמש
הגנירומה ילעב ולגתה םרטש םייתואירב תונורתי
הגנירומה ילע תיצמתב שומישה תוחיטב יבגל הגאד


ואר
...תפנוכמ הגנירומ
...1 'דח - תפנוכמ הגנירומ


המלשה - 2007 לירפא
תודלוחב זוקולגל תוליבסב ילארוא לופיטל הגנירומ
...םירקוח


2007 רבוטקוא
תיטקליפנא הבוגת דגנ הגנירומ יערז לש תילונתא תיצמת
אצמ ודוה דאבדמהא College of Pharmacy-ב רקחמ
תבוגת תא הניטקמ (Moringa) הגנירומ יערז תיצמת יכ
(Mast Cells) םוטיפ/טסאמה יאת לש תידיימה תושיגרה
(Asthma) המתסא ןהב תובר תויגרלא תולחמב םיברועמה
.(Allergic Rhinitis) תיגרלא תלזנו

הגנירומ יערז לש תילונתא תיצמת לש התעפשה הקדבנ
תימוקמו תיתכרעמ (Anaphylaxis) תיטקליפנא הבוגת לע
.הקרזה תועצמאב ,םירבכע לדומב

הבוגתה לש תטלחומה התעינמ לע םיחוודמ םירקוחה
התייה תיצמתהשכ םירבכעב התרשוהש תיטקליפנאה
תייולת התייה העינמה תמר יכ אצמנ .םיריעז םינונימב
.ןונימ

Journal of Immunotoxicology


2007 רבוטקוא
הגנירומב תיטמתסא-יטנא תוליעפ
טאר'גוג L.M. College Of Pharmacy Ahmedabad-ב רקחמ
(הקבא) םיערז יניערג לש םתוחיטבו םתוליעי תא קדב ודוה
תילאיכנורב המתסאב לופיטב (Moringa) הגנירומ לש
.(Bronchial Asthma)

תינוניב דע הלק המתסא םע םילפוטמ 20 ופתתשה רקחמב
ךשמב םרג 3 ןונימב קד םישבוימ םיערז תקבא ולביקש
ידוקפיתו הלחמה ינימסתל סחיב תינילקה תוליעיה .תועובש 3
ינפל (Spirometer) רטמוריפס תועצמאב וכרעוה המישנה
.לופיטה םותבו
ןיבולגומהה ךרעב תיתועמשמ היילע וארה םילפוטמה תיברמ
.תיתועמשמ דרי (ESR) םדה תעיקש רועישו (Hemoglobin)

תרמוחבו הלחמה לש םימוטפמיסב יתועמשמ רופיש לח
רופיש איבה תועובש 3 ךשמנש ,לופיטה .המתסאה יפקתה
ןב רועישבב הפישנה יכרעבו המישנה חפנבב יתועמשמ
11.75% 32.09-ו 8.12% 6.03%, 30.05 32.97
.םייטמתסאה םיקדבנה ברקב ,המאתהב

L.M. College Of Pharmacy, Ahmedabad


2009 ראוני
הגנירומ יערז תיצמת לש ילאיבורקימ-יטנאה לאיצנטופה
הקיטויביטנא ינפב םידימע םיקדייח דגנ
לאקמנ Sengunthar Arts and Science College ירקוח
(Moringa Seeds) הגנירומ יערז תיצמת יכ וליג ודוה
ילאיבורקימ-יטנא לאיצנטופ תלעב הניה
םיקדייח תליטק תלוכי רמולכ ,(Antimicrobial Potential)
.(MRSA) הקיטויביטנא ינפב םידימעה

International Journal of Biology


2010 יאמ
םינה ץעו הגנירומה לש תימקילגופיהה העפשהה
2-גוס תרכוס לע
ודוה שדרפ הרדנא Acharya Nagarjuna University-ב רקחמ
(Neem) םינה ץעו (Moringa) הגנירומה יערז תעפשה תא ןחב
רקחמב .(Type-2 Diabetes Mellitus) 2-גוס תרכוס לע
.2-גוס תרכוס ילוח הנש 60 דע 30 ינב םישנו םירבג 55 ופתתשה

תיתועמשמ הדירי הלח םילופיטה תובקעב יכ םיחוודמ םירקוחה
ברקב (Fasting Blood Glucose) םוצב םדב זוקולגה תמרב
םינמושה תומרב תיתועמשמ הדירי התפצנ ןכ ומכו םיפתתשמה
הליעיה האצמנ הגנירומה ילע תקבא .(Blood Lipids) םדב
.םייתשה ןיבמ

Acharya Nagarjuna University


2011 סרמ
תודלוח חומב םינימאונומ יוניש ינפמ הניגמ הגנירומ
רמייהצלא תלחמ םע
(Monoaminergic Systems) תויגרנימאונומה תוכרעמה
תוערפומ (Memory) ןורכיזה דוביעב דיקפת תואלממ
.(Alzheimer's Disease) רמייהצלאה תלחמ לש םירקמב

יכ הליג ודוה הטקלוק University of Calcutta-ב רקחמ
ינפמ ןגמ הגנירומ לש תילונתא תיצמתב ילארוא לופיט
,ןילנרדארונ :חומב (Monoamines) םינימאונומב יוניש
.םינוש חומ ירוזאב םירטימסנרטוריונ - ןינוטורסו ןימפוד

םרגנ רשא רמייהצלא םע תודלוח לדומב ךרענ רקחמה
.יחומ-ךות ןיציחלוק יוריע ידי לע

PubMed


2011 סרמ
תונכית תארשהו גושגיש דגנ תלעופ הגנירומ ילע תיצמת
םיישונא ןטרס יאתב יאת תוומ
הגנירומה ילע תיצמת לש החוכ תא תמיאו ןחב םירקוח תווצ
םיאת גושגיש דגנ לועפל (Moringa Leaf Extract)
.(Apoptosis) תנכותמ םיאת תומ םורגלו (Antiproliferation)

םיישונא ןטרס יאתב שומיש ךות וכרענ תוקידבה
הגנירומה ילע תויצמתב שומישה .(Human Cancer Cells)
.ןונימב תויולת תואצותה יכ אצמנ .םינוש םיזוכירב עצוב

ילע תיצמתש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
דגנ (Chemotherpy) היפרתומיכ עונמל היושעהגנירומה
.(Cancer) ןטרס

PubMed


2012 ינוי
לע-חמצכ הגנירומה
Brunswick Lab-ב ךרענ רשא (ORAC test) קארוא ןחבמ
(Moringa) הגנירומה ילע תקבאש הליג ב"הרא סטסו'צסמ
,(Antioxidant) תיטנדיסקוא-יטנא הניחבמ ,הביטב הלוע
,(Acai) יאקא םהב ,םירחא (Superfoods) לע-תונוזמ לע
,(Garlic) םוש ,(Dark Chocolate) רירמ / ההכ דלוקוש
,(Blueberries) תולוחכ תוינמכוא ,(Goji Berries) י'גוג יתות
.(Red Wine) םודא ןייו (Pomegranates) םינומיר

(ORAC test) קארוא ןחבמ
ORAC = Oxygen Radical Absorbance Capacity
יטנדיסקוא-יטנאה רשוכה תומיכל הדבעמ תקידב איה
תורציימ רשא תולוקלומל ךומסב תאז ,רמוח לש ללוכה
תורחא תולוקלומו (Free Radical) םיישפוח םילקידאר
.(Oxidation) ןוצמיחל תושיגרה

Brunswick Laboratories


2012 ילוי
תודלוחב ,דבכה לע ןגמ הגנירומה יערז ןמש
College of Pharmacy , King Saud University-ב רקחמ
,הדבעמ יאנתב ,תודלוח לע 21 םוי 21 ךשמנש ,תידועסה ברע
יערז ןמש לש (Antioxidant) יטנדיסקוא-יטנאה וחוכ יכ אצמ
יושע ,הפה ךרד לטינה (Moringa Seed Oil) הגנירומה
(Lipid Peroxidation) םדב םינמוש ןוצמיח ינפמ ןגמ שמשל
.(Hepatic Damage) דבכל םיקזנ ינפב ןגמו
ןמז תא רפשמ (Ben Oil) הז ןמש תועצמאב לופיטש אצמנ
.דבכ יקזנמ תוששואתהה

Journal of Food Science


2017 רבמצד
הגנירומה ילעב ולגתה םרטש םייתואירב תונורתי
ב"הרא University of Connecticut ירקוח וכרעש הריקס
תונורתי שי (Moringa Leaves) הגנירומה ילעלש התליג
רפסמ ינפמ הניגמ העפשהב רבודמשכ ,םיפסונ םייתואירב
...ןהב ,Chronic Diseases) תוינורכ תולחמ לש לודג
(Diabetes) תרכוס
(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ
(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ תלחמ
(Hypertension) םד ץחל רתי
(Heart Disease) בל תלחמ
ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ
(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease

הגנירומה ילעבש (Saponins) םינינופסה םירקוחה ירבדל
םרוגה רבד ,(Cholesterol) לורטסלוכ תגיפס םיענומ
םתשרפה תלדגהו (Bile Acids) הרמה תוצמוח תתחפהל
תוצמוח לש תרבגומ הזתניס תועצמאב זזוקש רבד ,האוצב
.דבכב לורטסלוכמ הרמ

Antioxidants


2019 רבמטפס
הגנירומה ילע תיצמתב שומישה תוחיטב יבגל הגאד
תא טרפמ (EFSA) תיפוריאה ןוזמ תוחיטבל תושרה לש חוד
הלטפונטס הגנירומה ילע תקבא קוויש יבגל תוחיטבה תוששח
.יתרוסמ ןוזמכ (Leaf Powder of Moringa Stenopetala)

ךירעהל ידכ עדימ יד ןיאש רמאנ תושרה ןותיעב עיפוהש ח"ודב
םיטלוניזוקולג לש םיחנומב הלטפונטס הגנירומה תא
,(Isothiocyanates) םיטנאיצויתוזיא ,(Glucosinolates)
.(Tannin) ןינאטו (Phytates) םיטטיפ

ילע תקבאב שומישה תדימ יבגל עדימ םג רסח תושרה ירבדל
םישומישהו חמצה רוקמ םוקמ - היפויתא םורדב הגנירומה
עדימב םיכמתנ םניא יפוריאה דוחיאב תועצומה שומישה תומרו
יפוריאה דוחיאב הפישחה תומרו םש חמצב שומישה יבגל
.היפויתאב תוירוטסיהה הפישחה תומרמ גורחל תויושע

םיחוודמ רשא םייח ילעבב וכרענש םירקחמ םיגיאדמ דחוימב
דבכה םיזנאו (Antifertility) ןוירפה לע העפשה לע
הגנירומה ילע תויצמת תעילב תובקעב ופצנש (Liver Enzyme)
.הלטפונטס

,(Thyroid) ןגמה תטולב דוקפית לע תועפשהה םע דבב דב
- דרפסב המושרה הרבח - שקבמה יכ םינעוט EFSA ירקוח
.םדא ינב יבגל ולא םיאצממ לש תויטנוולר הארה אל
הלטפונטס הגנירומ לש הפוכת הכירצש םיקיסמ םירקוחה
.ןגמה תטולב דוקפית לע עיפשהל הלולע

EFSA

.