תפנוכמ הגנירומ
Moringa/Drumstick Tree
Malunggay
(Moringa oleifera)


םישומיש ול ץע אוה הגנירומ
הבוגל אשנתמ אוה .םיבר
.םירטמ 10 דע
םויכ .ודוה ברעמ-ןופצב הילמיהה ירה ילגרל הגנירומה ץע רוקמ
,הקירמא-םורדו זכרמ םהב ,םיפסונ םיבר תומוקמב ותוא םילדגמ
.םיניפיליפבו הקירפאב ,היסא חרזמ םורד

.םייאופרו םייתנוזת ןה ,םיבר םישומיש שי ,ויביכרמ לע ,ץעל
ףופית תולקמ םיריכזמו םירצו םיכורא םילימרתה/תוריפה
.(Drumstick Tree) ףותה תולקמ ץע ויוניכ עבונ ןאכמו

םיפסונ םישומיש
.הקורי תיעועשל המודב ,קריכ םישמשמ םיקוריה םילימרתה
.סוגרפסאה םעטל המוד םמעט 
.םייולק וא םייח ,הנופאל המודב םישמשמ ולישבהש םיערזה
,(םירופיצלו תופועל הז ללכב) ןוזמכ םג םישמשמה ,םיערזב
בקע תאז ,(Ben Oil) ןב ןמש יורקה ,לכאמ ןמש 40% דע שי 
.(Behenic Acid) תינהבה הצמוחה תלוכת 
,םינידע םינונגנמ ןומישו הרואת ,לושיבל םג שמשמ ןמשה
.םינובסה תיישעתב שמשמ אוה ןכו םינועש ומכ 
,םהמ ןמשה יוצימ רחאל ,םיערזהמ תרתונ רשא 'הגועה'
.םיקצוממ םימ רוהיטו ןושידל תשמשמ 
המודב ,םילשובמ וא םיירט םישמשמו רתויב םיניזמ םילעה
םיקרמב תיתנוזת תפסותכ ,םשוביי רחאל ,הקבאכ וא דרתל 
.םיבטרבו 
.תוירטפ םעטכ םמעטו ןדעמ םיבשחנ םילשובמה םיחרפה


לודיג יאנת
םח םילקא
האלמ שמש
(הצחמל חיחצ רוזיא) תילוח / השבי / הלד עקרק
(Drought) תרוצבב דימעו תוריהמב חתפתמ ץעה
(Frost) הרקו רופכב דימע וניא אוה
םיערזמו םירוחיימ השענ יובירה
ותעיטנ רחאל םייתנש רידס ןפואב בינהל ליחתמ ץעה
היח רדגכ הגנירומ יצעב שמתשהל ןתינ


תיאופר תוליעפ
וא םיקוריה םילעב ,(םיקורי םדועב) ץעה ילימרתב םישמתשמ
,םיערזב ,םישרושב ,ץעה ץימב ,עזגה תפילקב ,םישבוימ םהשכ
.םיחרפבו םיערזה ןמשב

.תוינויח ונימא תוצמוח םיליכמ םילימרתה
,C ןימטיו לש תיסחי תולודג תויומכ םהב שיו דאמ םיניזמ םילעה
.ןובלחו ןחרז ,ןדיס ,ןגלשא ,לזרב ,ןיטורק אטב ,A ןימטיו
הניחבמ ןימז וניא ,יוצמ אוה הב תבוכרתה בקע ,ןדיסה יכ ןעטנ
.ףוגל תיגולויב

הגנירומה ץע תונוכת
(3) ןתשמ
(3) יתרכוס-יטנא
(4) יתיירטפ-יטנא
(5) ינימ קשח ררועמ
(3) םד-ץחל דירומ
(1) רתויב ןיזמ
C 'טיוב רוסחמ/הנידפצב לפטמ
(2) יטפסיטנא/אטחמ
(2) תוילארטקב רוע תוקלד דגונ
(6) םזיטאמואיר/ןורגיש לע לקמ
(3) הקינמב בלח תשרפה דדועמ

(הקבאכ םישבוימ וא םיירט) םילעהו םילימרתה (1)
Pseudomonas Aeruginosa קדייחב עוגנ רועל .םיערזה (2)
םילעה ץימ (3)
תיצמת/ןמש .םילעהו םיערזה (4)
הרהזא ואר .בלח םע שרושה תקבא (5)
ינוציח שומישב ,ןמשה (6)

...ב לופיטל םישמשמ םילימרתה
תינימה תוליעפה תכראהל(Malnutrition) הנוזת-תת
יתפקיז לשכ / תונוא ןיא

 תידוהה (Siddha) הדיסה תאופרב םג םישמשמ םילימרתה


%-ב הגנירומ ילע תקבא םרג 25-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע
תצלמומה תימויה הכירצל סחיב...ל םישמשמ םיירטה םילעה
הקינמה םאב בלח תשרפ דודיע
הימנאב לופיט

םישמשמ םישבוימה םילעה תקבאו םיירטה םילעה
...ב לופיטל

תפחש

...ב לופיטל שמשמ םילעה ץימ
(Gonorrhoea) הביזםד-ץחל רתי
תרכוס


...ב לופיטל שמשמ שבדב םילעה ץימ
(Dysentery) הירטנזידלושליש
סיטילוק


בלחב הלוהמ םישבוימה םישרושה תקבא
...ב לופיטל תשמשמ
לוכיעה תכרעמב םיזג
םזיטאמואר / ןורגיש
לדגומ (Spleen) לוחט
לדגומ (Liver) דבכ
המתסא
טואג
לע (ףאל הפיאשב) הלקהל
םייניש יבאכו םיינזוא יבאכ 


...ב לופיטל תשמשמ עזגהמ הנכוהש החשמ
תורובח / תויוחיפנ
םיקרח תוציקעו םיברקעו םישחנ תושכה לע הלקה

...ב לופיטל שמשמ ןמשה
תונוש רוע תויעב

הרהזא
םהמ ךורצל שי ןכלו ליער דיאולקלא הגנירומה ישרושב
שרושה תפילק תא ריסהל שי הביס התואמו דאמ טעמ 

ואר
...1 'דח - הגנירומ
...2 'דח - הגנירומ

.