...תיאופר הוורמ ואר

2003 ראורבפ
תיאופר הוורמ תועצמאב רמייהצלא ילוחב לופיט
ןרהט Tehran Uni. of Medical Sciences-ב ךרענש רקחמ
תוחיטבה תאו תלעותה תא ןחב ,םישדוח 4 ךשמנ רשא ,ןאריא
רמייהצלא ילוח תצובק לע תיאופר הוורמ תיצמתב שומישב
.םינש 80 דע 65 ינב ,ינוניב דע לק בצמב

םייביטנגוקה םידוקפיתב רכינ רופיש לע םיחוודמ םירקוחה
.ובצלפה תצובקל האוושהב (Cognitive Functions)
(Agitation) טקשה-יא ןימסתב הבטה התפצנ םהירבדל
.ולא םיאצמימ קוזיחל םיפסונ םירקחמ םישורד ךא

Journal of Clinical Pharmacy & Therapeutics


2006 לירפא
תיאופרה הוורמה לש זארטסאנילוכ בוכיע תונוכת תעפשה
יגולוכיספ ץחל תחת םיעוציבו תודרח ,חורה בצמ לע
זארטסאנילוכ בוכיע לש תונוכת תיאופרה הוורמב ופצינ רבעב
ןונישה רשוכ רופיש ,(Cholinesterase Inhibiting Properties)
(Mood) חורה בצמ רופישו (Mnemonic Performance)
.םיאירב םישנאב

תא ןחב ,םיאירב םישנא 30 ופתתשה וב ,יתדבעמ רקחמ
התעפשה תא ליבקמבו םישבי הוורמ ילע לש םתעפשה
.ץחל / סרטס יאנתב חורה בצמ לע םילעה ןמ תיצמת לש
.ןונימל םאתהב חורה בצמ רפתשה םירקמה ינשב

PubMed


2012 רבמטפס
תיאופרה הוורמב תוילאירטקביטנא תונוכתו םילקימיכוטיפ
ןחב קריע ליברא ,Hawler Medical University-ב רקחמ
ילאירטקביטנאה החוכו (Phytochemicals) םילקימיכוטיפה תא
םירקוחה .תיאופרה הוורמה ילע לש תימרופורולכ תיצמת לש
םינינאט לש תוצובקו םינינופאס ,םידיאונובלפ תיצמתב ורתיא
הצמוח לש תורזגנ :(Hydrolysable Tannins) םילבזילורדיה
.(Gallic Acid) תילאג

הלעפ רשא תילאירטקביטנא תוליעפ האצמנ םילעה תיצמתב
סוארואא סוקוקוליפטס :םיקדייח לש םיגוס ינש דגנ
.(Proteus spp) סואטורפו (Staphylococcus aureus)

Hawler Medical University


2013 רבמטפס
וחוכו תיאופרה הוורמה לש ירתאה ןמשב שומישה תוחיטב
יתקלד-יטנאהו יתיירטפ-יטנאה
רמוחכ תיתרוסמה האופרב תיאופרה הוורמה תשמשמ ןדריב
,(Antiscabies) תדרג דגנ רמוחכ ,(Antiseptic) יטפסיטנא
תוקלדב לופיטל ,(Antisyphilitic) תבגעב לופיטל
לופיטל תשמשמ תיאופרה הוורמה .(Anti-inflammatory)
.(Skin Diseases) רוע תולחמב

ןדרי הקלב-לא Shouback University College-ב רקחמ
(Antifungal) יתיירטפ-יטנאה וחוכ תא ךירעהל שקיב
תיאופרה הוורמה לש (Essential Oil) ירתאה ןמשה לש
םיגאפורקאמ לע (Cytotoxicity) םיאתל ותוליער תאו
.(Keratinocytes) םיטיצוניטרקו (Macrophages)

טיפוטמרד ינזל תיתיירטפ-יטנא תוליעפ הליג ירתאה ןמשה
ןקנח תצומחת רוציי תיתועמשמ ענמו םינוש (Dermatophyte)
.0.64.L/mL לש זוכירל דע תאז ,םיאתה תוינויחב העיגפ אלל

BioMed Research International


2021 רבמצד
ךלהמב תיביטינגוק תקזחמ תיאופרה הוורמה תיצמת
תפייעמ תינפוג תוליעפ
היינוגרוב Universite Bourgogne Franche-Comte ירקוח
(Salvia officinalis) תיאופר הוורמ תויצמת בולישש וליג תפרצ
דוקפית רפשל יושע (Salvia lavandulaefolia) תינויבוזא הוורמו
תלוביס ןומיא ידכ ךות וליפא ,(Cognitive function) יביטינגוק
.(Cycling) םיינפואב (Fatiguing endurance exercise) עגיימ

ספתנה ץמאמב םייתועמשמ םירופיש לע םיחווד םירקוחה
(Working memory) הדובעה ןורכיזב ,(Perceived exertion)
ןהו םיננער םישנא רובע ןה (Reaction time) הבוגתה ןמזבו
לופכ יוסינב ופתתשה רשא ,(Fatigued) םיפייע םישנא רובע
.ובצלפ רקובמ ,יארקא ,תוימס

ולביקש ,םינש 26 עצוממ ליג ינב שיא 26 ופתששה רקחמב
בושו ןומיאה ינפל םייתעש ,ובצלפ וא הוורמ ףסות ג"מ 600
.עובש רחאל

Frontiers in Nutrition

.