חפיק חולמ
Sea orache/Salt Bush
(Atriplex halimus)

קורי ,רתויב ףעוסמ חיש אוה חפיקה חולמה
תוצראב לדג אוה .םיקורי-םירופא וילע .דע
.הפוריא םורדו הקירפא ןופצ ,ןוכיתה םיה
םימי ףוחל :החולמ עקרקה םהב תומוקמב דחוימב ץופנ אוה
.םירטמ 2 הבוגל אשנתהל יושעו תוציבו תוברע ,םיחולמ
וא םייח םתוא לוכאל ןתינ .םימיעטו םיניזמ ,םיחולמ חמצה ילע
.(דרתל המודב) םילשובמ

חמוצ אוה רשאכ םג ,םיחולמ ויהי חפיקה חולמה ילע
.תוחולמ ןניאש תועקרקב

ונחט םתוא םיערז .םילשובמ ,םיערזה תא םג םילכוא
תנכהב ,םינגדל הפסוהו קרמ יוביעל םישמשמ חמקל
ןתינש ןמל המודה) ינמ רמוח שירפמ חמצה .םחל
.(רבדמב לארשי ינבל.םיחיחצ תומוקמב דרשיהל םדאל עייסל יושע חפיקה חולמה
.ןובס רוצייב שמשמ ףורשה חמצה רפא החימצ יאנת
.בטיה תזקונמו הרישע תילוח עקרק השורד חפיקה חולמל
םג ומכ ,דאמ תויסיסבו תוחולמ תועקרקב חתפתי אוה
.תורחא תועקרקב    
.חמוצ אוה הב עקרקה תוחילמ תא תיחפמ אוה
.האלמ שמש ול השורד
.הצחמל םיצועמ םיפנע ירוחיימ וא םיערזמ אוה יובירה
.חמצ ותוא יבג לע םינימה ינשמ םיחרפ
.חורה ידיב תישענ הקבאהה
.תרוצבבו םיל הפישחב דימע חמצה
חור םלוב ,האנ היח רדג שמשמ אוה
.עקרק ףחס ענומו    תיאופר תוליעפ
,C ןימטיו ,A ןימטיו ,ןובלחב םירישע םה .םילעב םישמתשמ
.םורכ םשארבו םילרנימו D ןימטיו

...ב לופיטל שמשמ חפיקה חולמה
.(ןילוסניא תייולת הניאש) 2 גוס ,תרכוס
.םיזג ךוכיש דחוימב ,םייעמ תויעב
תורהזא
:חמצב שומישמ ענמיהל םיאבה לע ,עדימב רוסחמ בקע
.הילכו דבכ תולחמב םילוח ,תוקינימ ,ןוירהב םישנ ,םידלי    
זוכיר וב רוציל לולע חפיקה חולמה לש יתוכאלמ ןושיד
.םיקיזמ םיטארטינ    
.יאופר חוקיפ תחת חמצב שמשתשהל ץלמומ