יוצמ רורמ
Sowthistle, Common/Smooth
(Sonchus oleraceus)

אשנתהל יושעש יתנש-דח חמצ רורמה
תועקרקב ץופנ אוה .מ"ס 60 דע הבוגל
ןופצב ,תימורדהו תינופצה הקירמאב םיכרד ידיצלו תודבועמ ןניאש
.לארשיב הז ללכב ,היסא ברעמו הילרטסוא ,הפוריא ,הקירפא

.םיינרקוד טעמו םיננושמ ,תוקומע תונוא ילעב רורמה ילע

םתלשבה םע .םיריהב םיבוהצ םיחרפה
ילעב םיחוטש םיערז ץבקמל םיכפוה םה
.חורב םירזפתמו הנבל תיציצ
,היזנודניאב םיבשחנ (ןוילעה חמצה הצק דחוימבו) םיריעצה םילעה
ילעבו תואירבל םיליעומל דנליז-וינב םירואמה ידי-לעו הקירפא םורדב  
.םילשובמ/םייח קורי טלסב םהב םישמתשמ .תוקזחמ תונוכת  
.לועבגהמ ףטונה ליערה ףרשהמ רהזיהל שי  
.יתיישעת שומיש םשל ידמ ךומנ ךרע ,ימוג 0.14% ליכמ ףרשה
.הפקל ףילחת שמשמ ,ןוחטו יולק ,שרושה
תעפותב לופיטל שמשמו םיזיעו םישבכ ,תובנרא לע בוהא רורמה
.םוחמ האצותכ תובנראב תופלעתהה  


לודיג יאנת
.האלמ שמש
.החל טעמ עקרק יגוס ןווגמ
.םירחא םיחמצ ןובשח לע חתפתמה ינשלופ חמצ רורמה
.ףעתסמו ךורא ישאר שרוש ,הטוש בשעל בשחנה ,רורמל
.םיערזמ יובירה
לולעו םיקיזמ םימזינגרוא רפסמל יאקדנופ שמשמ רורמה
.חמוצ אוה םהב תודשה לוביב ןיפיקעב ךכ לשב עוגפל  
,סרית ,תוינבגע ,לצב רובע חלצומ יפותיש חמצ אוה רורמה
.תעלדו (Cucumber) ןופפלמ  


תיאופר תוליעפ
,םילעב ,ךותחה לועבגהמ רגינה רורמה ףרשב םישמתשמ
.C ןימטיוב םירישע םילעה .שרושבו םיחרפב
!תוקנח לש תולודג תויומכ ליכהל םילולע םילעה :בל ומיש

יוצמה רורמה תונוכת

(3) .םילודיג קלסמ
(1) .רועה תא עיגרמ
(4) .קזחמ
(4) .ררועמ
(1) .ןתשמ
(1) .לשלשמ
(1) .רוזחמה תא דדועמ
(2) .םוח דירומ
(1) .הרמה ץימ רוציי תא דדועמו דבכה תא קזחמ

.ולוכ חמצה/םילעה (1)
.םילעהו שרושה (2)
.לועבגה ףרש (3)
.שרושהו םילעהמ הטילח (4)

...ב לופיטל שמשמ רורמה
.הפיטש-ימ תועצמאב .םינפב רוע ימגפ
.םירוחטמ האצותכ דוריג לע הלקה
.שרושה וא םילעה תטילח תרזעב .םוח תדרוה
.םייעמהמ םיטיזרפ תקחרה
.תולביב לופיט
.(הילגנאב) בלה קוזיחו םד-ץחל רתי תדרוה

...ב לופיטל םיריעצה םילעה תוצק
.(Scalding Urine) ברוצ ןתש

...ב לופיטל םישמשמ (יראה ןשל המודב) םילעה
.(Urine Retention) ןתש תריצע

.תויתקלד תויוחיפנב לופיטל תשמשמ םילעהמ המח הייטר

העימש יוקילב לופיטל קיתע ןוכתמ
,יהשלכ המיסחמ האצותכ העימש יוקלל ליעוהל רומא הז ןוכתמ
.ליג תמחמ וא טואג/הרגדופ

םירמוח
.םילעה ץימ תואלמ תופכ 4
.טלסב שמשמה ןמש תופכ 2
.חלמ תיפכ 1

תוארוה
.ןזואל ורידחהו תבורעתב ןפג רמצ רודכ ולבט .בטיה לכה ורענ
רועה יוקינל ,םינפל הפיטש ימכ םג השאל השמש וז תבורעת  
.ולש קרבה רזחהלו  

םישבוימ םילע םרג 100-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע


תורהזא
...םורגל לולע רורמב רתי שומיש
.תעבטה-יפב םייוריג
.לוכיעה תכרעמב תויוצווכתה

...לע רוסא רורמב שומישה
.תולפה תמירגל חמצה ףרש שמשמ דנליז-וינב .תורה םישנ